Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 505

Page 505

ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਕਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾ ਜਮ ਕਾਣਿ ਨ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥II 사트구루의 목소리를 통해 나는 니르말 하리를 내 마음에 심어줬고, 이제 나는 야마에게 복종하지도 않고 얌라즈에 대해 설명할 필요도 없다. 1. 여기에 머무르세요
ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਸਨ ਰਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਹਜਿ ਹਰੀ ॥ 나는 내 혀로 하리를 계속 찬양하고 주님도 나와 함께 하십니다. 하리는 본능적으로 자신이 적절하다고 생각하는 일을 한다
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਗਿ ਜੀਵਨੁ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਨਿਹਫਲ ਮੇਕ ਘਰੀ ॥੨॥ 하리남이 없으면 이 세상에서 인간의 삶은 무의미하고 하리바잔 없이 단 한 순간도 보내도 소용이 없다. 2
ਐ ਜੀ ਖੋਟੇ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਨਿੰਦਕ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥ 이것은 나의 주인입니다! 집과 바깥에 거짓말 쟁이가 설 자리가 없으며 중상 모략의 속도도 없습니다
ਰੋਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥੩॥I 그가 분노를 표출할지라도, 주님은 끊임없이 증가하는 그의 긍휼을 멈추지 않으십니다. 3
ਐ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁਰਿ ਆਪਿ ਦਿਵਾਈ ॥ 이것은 나의 주인입니다! 아무도 구루의 이빨을 지울 수 없습니다, 왜냐하면 그것을 나에게 준 것은 나의 Thakur이기 때문입니다
ਨਿੰਦਕ ਨਰ ਕਾਲੇ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥ 구루의 선물을 좋아하지 않는 사람들, 그 중상 모략자들의 얼굴은 더럽혀진 채로 남아 있습니다. 4
ਐ ਜੀ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵੈ ਬਿਲਮ ਨ ਅਧੂਆ ਰਾਈ ॥ 오 궁금하군! 주님의 피난처에 오는 사람들은 용서하고 합류하며 30 분도 지체하지 않습니다
ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਨਾਥੁ ਸਿਰਿ ਨਾਥਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੫॥I 그는 진정한 구루와 접촉하여 발견되는 Naths의 Nath 인 Lord Bliss의 근원입니다. 5
ਐ ਜੀ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਰਵਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਭ੍ਰਮਨਿ ਚੁਕਾਈ ॥ 오 궁금하군! 주님은 항상 자비로우시며 항상 당신의 헌애자들에게 자비를 베푸십니다. 모든 환상은 구루의 가르침에 의해 지워집니다
ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਕੰਚਨੁ ਧਾਤੁ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੬॥ Paras의 형태로 Guru의 손길로 평범한 (금속) 사람은 금처럼됩니다. 그런 조화는 위대합니다. 6
ਹਰਿ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੀ ਮਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਈ॥ Hari의 이름은 Nirmal Jal이고 Satguru는 그의 순수한 마음을 목욕시키는 것을 좋아합니다
ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੭॥ 하리의 하인과 교제함으로써 인간은 거듭나지 않고 그의 빛은 최고의 빛과 합쳐집니다. 7
ਤੂੰ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮ ਤਰੋਵਰੁ ਹਮ ਪੰਖੀ ਤੁਝ ਮਾਹੀ ॥ 맙소사! 당신은 지나갈 수 없는 나무이고 우리 새들은 당신의 보호 아래 있습니다
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ॥੮॥੪॥ 주! 나낙에게 니란잔이라는 이름을 지어 주셨는데, 이는 그가 모든 시대에 걸쳐 말로 당신을 찬양해 왔기 때문입니다. 8. 4
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪॥ 구자리 말라 1 하우스 4
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਆਰਾਧਿਤੰ ਸਚੁ ਪਿਆਸ ਪਰਮ ਹਿਤੰ ॥ 사랑과 헌신으로 참 하나님을 경배하는 사람들은 남심란을 갈망하며 큰 사랑으로 그 이름을 계속 외친다
ਬਿਲਲਾਪ ਬਿਲਲ ਬਿਨੰਤੀਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ਚਿਤ ਹਿਤੰ ॥੧॥ 그들은 애통하며 주님께 기도하고 행복과 사랑을 마음에 기원합니다. 1
ਜਪਿ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਰਣੀ ॥ 오 내 마음! 하나님의 이름을 찬송하고 그분께 피난처를 취하십시오
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਿ ਤਾਰਣ ਰਮ ਨਾਮ ਕਰਿ ਕਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 라마의 이름은 대양을 건너는 배이니 그런 생명 행동을 취하십시오. 1. 머무르다
ਏ ਮਨ ਮਿਰਤ ਸੁਭ ਚਿੰਤੰ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰਮਣੰ ॥ 오 내 마음! 우리가 구루의 말을 통해 주님을 경배한다면, 죽음도 복을 빌어주는 사람이됩니다
ਮਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੰ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਾਨੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਨਿ ਰਮਣੰ ॥੨॥ 마음에서 주님의 이름을 외침으로써 인간의 마음은 지식과 복지의 보물을 얻습니다. 2
ਚਲ ਚਿਤ ਵਿਤ ਭ੍ਰਮਾ ਭ੍ਰਮੰ ਜਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਹਿਤੰ ॥ 변덕스러운 마음은 부를 쫓아 방황하고 달아나며 세상의 애착과 사랑에 잠겨 있습니다
ਥਿਰੁ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਦਿੜੰ ਮਤੀ ਗੁਰ ਵਾਕਿ ਸਬਦ ਰਤੰ ॥੩॥ 구루의 말과 가르침에 몰두함으로써 하나님의 이름과 그의 헌신은 인간의 마음 속에 확고하게 자리 잡습니다. 3
ਭਰਮਾਤਿ ਭਰਮੁ ਨ ਚੂਕਈ ਜਗੁ ਜਨਮਿ ਬਿਆਧਿ ਖਪੰ ॥ 순례에 대한 금식은 혼란을 제거하지 않으며 세상은 출생과 죽음의 질병으로 파괴되고 있습니다
ਅਸਥਾਨੁ ਹਰਿ ਨਿਹਕੇਵਲੰ ਸਤਿ ਮਤੀ ਨਾਮ ਤਪੰ ॥੪॥ 하리 스탄은이 질병에서 자유롭고, 하리 남의 참회가 진정한 마음입니다. 4
ਇਹੁ ਜਗੁ ਮੋਹ ਹੇਤ ਬਿਆਪਿਤੰ ਦੁਖੁ ਅਧਿਕ ਜਨਮ ਮਰਣੰ ॥ 이 세상은 환상의 덫에 걸려 생사라는 큰 슬픔을 겪고 있습니다
ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਸਤਿਗੁਰ ਊਬਰਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਰਮਣੰ ॥੫॥ 그러므로 주님을 경배하고 진정한 구루의 피난처로 오십시오, 하리의 마음에 거주함으로써 구원을 얻습니다. 5
ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਹਚਲ ਮਨਿ ਮਨੁ ਮਨੰ ਸਹਜ ਬੀਚਾਰੰ ॥ 구루 신앙에 따르면, 하나님에 대해 생각함으로써 사람의 마음은 불안해진다
ਸੋ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਤੁ ਸਾਚੁ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਸਾਰੰ ॥੬॥ 진리와 지식이 있는 마음은 순수하다. 6
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਤਰੁ ਭਵਜਲੁ ਮਨਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ॥ 오 내 마음! 주님에 대한 두려움과 헌신으로 이 바브의 바다를 건너 하리의 아름다운 발치에 마음을 두어라
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/