Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 495

Page 495

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧॥ 구자리 말라 5 차파데 가루 1
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ॥ 오 내 마음! 왜 모든 피조물의 사람이 모든 피조물을 직접 관리한다고 생각합니까
ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ॥੧॥ 그는 이미 니란카르가 바위와 돌로 만든 생물들을 위한 음식을 준비했습니다. 1
ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸਿ ਤਰਿਆ ॥ 오, 이런! 성자들과 함께 앉아 있는 사람은 누구나 바바-사가르의 바다를 건넌 것이다
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 구루의 은총으로 빠람빠다(parampada, 구원)를 얻었고, 그의 마음은 마른 나무가 초록색으로 변하는 것처럼 되었다. 1 머무르다
ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ॥ 어머니, 아버지, 아들, 아내 및 기타 친척들은 삶의 어느 곳에서도 피난처가 없습니다
ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ॥੨॥ 우주의 모든 생명체를 창조함으로써 니란카르 자신이 쾌락을 가져다줍니다. 왜 두렵습니까? 2
ਊਡੈ ਊਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ॥ 한 무리가 수백 마일 떨어진 곳으로 날아가 아이들을 (둥지에) 남겨두고 떠납니다
ਉਨ ਕਵਨੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿਆ ॥੩॥ 뒤에서 먹이를 주는 사람, 먹이는 사람, 즉 어머니 없이 양육하는 사람, (대답으로 말했다) 어머니의 마음은 자녀를 기억하고 그것이 그들의 자양분이 됩니다. 3
ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ॥ (파담-샹카디) 아홉 개의 니디(마하푸란 슈리 마드 바그와트에 새겨져 있음) 열여덟 개의 싯디는 니란카르가 그의 손바닥에 보관합니다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ ॥੪॥੧॥ 오 나낙이여! 나는 항상 그런 기근의 사람에게 자신을 희생하고, 무한한 니란카르는 끝이 없습니다. 4. 1
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨॥ 구자리 말라 5 차파데 가루 2
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਕਰਹਿ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਇਤੁ ਰਾਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥ 세상 사람들은 삶에서 의식과 의식을 계속합니다
ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧॥ 그러나 그들의 차이는 자아의 조합을 제거하지 않습니다. 구루가 없으면 목숨을 걸고 전투에서 패배합니다. 1
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 안녕 내 타쿠르! 저를 구해주세요
ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 수백만 명 중 드물게 하나님의 종이고 나머지는 모두 세상 상인입니다. 1 여기에 머무르세요
ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭਿ ਸੋਧੇ ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਤ ਪੁਕਾਰੀ ॥ 나는 경전, 베다, smritis, 등을 분석했는데, 그들은 모두 같은 것을 말합니다
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥੨॥ 구루 없이는 아무도 구원을 얻을 수 없습니다. 2
ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨਾ ਭ੍ਰਮਿ ਆਏ ਧਰ ਸਾਰੀ ॥ 한 남자가 68 개의 순례에서 목욕하기를 원한다면, 그는 지구 전체를 여행 할 수 있습니다
ਅਨਿਕ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰੀ ॥੩॥ 그가 밤낮으로 많은 육체적 정화를 하되 진정한 구루가 없다면 집착과 집착의 어둠은 사라지지 않을 것입니다. 3
ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ ਸਭੁ ਜਗੁ ਧਾਇਓ ਅਬ ਆਏ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ ॥ 전 세계를 방황하다가 이제 하리의 집에 왔습니다
ਦੁਰਮਤਿ ਮੇਟਿ ਬੁਧਿ ਪਰਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਾਰੀ ॥੪॥੧॥੨॥ 주님은 나의 비참함을 제거하심으로써 나의 지성을 밝게 해 주셨다. 오 나낙이여! 구루를 통해 신은 나에게 바브사가르에서 전선을 주었다. 4. 1. 2
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 구자리 말라 5
ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਾਪ ਹਰਿ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਰਿ ਧਨੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥ 하리의 이름은 단, 나의 노래, 나의 참회, 그리고 내가 가장 좋아하는 음식, 이 이름과 부는 내가 매우 좋아합니다
ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਮਨ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 잠시라도 나는 성도들과 함께 살면서 발견한 내 마음 속의 하나님을 잊지 않습니다. 1
ਮਾਈ ਖਾਟਿ ਆਇਓ ਘਰਿ ਪੂਤਾ ॥ 맙소사! 당신의 아들은 이름과 돈의 혜택을 받고 집으로 돌아왔습니다
ਹਰਿ ਧਨੁ ਚਲਤੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਬੈਸੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 이제 나는 걷고, 앉고, 일어나고, 자는 동안에도 Hari-Naam에서 계속 돈을 벌고 있습니다. 1. 머무르다
ਹਰਿ ਧਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ॥ 하리의 이름은 단이고, 나의 순례 목욕과 지식이며, 나는 하리에게 관심을 집중했다
ਹਰਿ ਧਨੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਬੇੜੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤਾਰਿ ਪਰਾਨਾ ॥੨॥ 하리의 이름으로 된 부는 나의 찢어진 배이고, 하리 프라부는 나를 세상의 바다를 건너게 하는 배다. 2
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/