Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 483

Page 483

ਜਉ ਮੈ ਰੂਪ ਕੀਏ ਬਹੁਤੇਰੇ ਅਬ ਫੁਨਿ ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 비록 내가 많은 형태 (출생)를 취했지만. 그러나 이제 나는 다른 형태 (출생)를 취하지 않을 것입니다
ਤਾਗਾ ਤੰਤੁ ਸਾਜੁ ਸਭੁ ਥਾਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਸਿ ਹੋਈ ॥੧॥ 악기와 현은 모두 피곤했고 이제 내 마음은 Ram이라는 이름의 통제 하에 있습니다. 1
ਅਬ ਮੋਹਿ ਨਾਚਨੋ ਨ ਆਵੈ ॥ 이제 나는 마야 밑에서 춤을 추는 법을 모른다
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੰਦਰੀਆ ਨ ਬਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 내 마음은 더 이상 인생의 북을 연주하지 않습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਗਾਗਰਿ ਫੂਟੀ ॥ 나는 일과 분노와 마야를 파괴했고, 나의 갈증은 깨졌다
ਕਾਮ ਚੋਲਨਾ ਭਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਨਾ ਗਇਆ ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਛੂਟੀ ॥੨॥ 나의 정욕은 시대에 뒤떨어지고 나의 모든 환상은 사라졌다. 2
ਸਰਬ ਭੂਤ ਏਕੈ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ਚੂਕੇ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦਾ ॥ 나는 전 세계 사람들을 평등하게 대우하고 내 논쟁은 사라졌습니다
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਭਏ ਰਾਮ ਪਰਸਾਦਾ ॥੩॥੬॥੨੮॥ 카비르 지(Kabir ji)는 라마의 은총으로 나는 완전한 신을 얻었다고 말한다. 3. 6. 28
ਆਸਾ ॥ 아사
ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ ਸੁਆਦਤਿ ਜੀਅ ਸੰਘਾਰੈ ॥ 이봐 카지! 당신은 알라를 기쁘게 하기 위해 금식하고 또한 당신의 취향에 따라 생물을 죽입니다
ਆਪਾ ਦੇਖਿ ਅਵਰ ਨਹੀ ਦੇਖੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਝਖ ਮਾਰੈ ॥੧॥ 당신은 당신이 의미하는 바를 알다시피, 당신은 다른 사람들에 대해 신경 쓰지 않습니다. 왜 헛되이 달리고 있습니까? 1
ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੋਹੀ ਮਹਿ ਤੇਰਾ ਸੋਚਿ ਬਿਚਾਰਿ ਨ ਦੇਖੈ ॥ 이봐 카지! 모든 것의 주인은 한 분이시며, 하느님은 또한 당신의 마음 안에 현존하시지만, 당신은 그분을 신중하게 못한다
ਖਬਰਿ ਨ ਕਰਹਿ ਦੀਨ ਕੇ ਬਉਰੇ ਤਾ ਤੇ ਜਨਮੁ ਅਲੇਖੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 오 근본주의 종교의 사람들이여! 당신은 그를 알지 못하므로 당신의 삶은 어떤 계정, 즉 헛된 것이 아닙니다. 1. 머무르다
ਸਾਚੁ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੈ ਅਲਹੁ ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 당신의 꾸란은 알라가 참되며 그는 남자도 여자도 아니라고 말합니다
ਪਢੇ ਗੁਨੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਬਉਰੇ ਜਉ ਦਿਲ ਮਹਿ ਖਬਰਿ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 그거에요! 마음속으로 아무것도 이해하지 못한다면 읽거나 생각할 생각이 없습니다. 2
ਅਲਹੁ ਗੈਬੁ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹਿਰਦੈ ਲੇਹੁ ਬਿਚਾਰੀ ॥ 알라는 모든 사람의 마음 속에 거하시며 이것을 그의 마음에 간직하고 계십니다
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹੂੰ ਮਹਿ ਏਕੈ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਪੁਕਾਰੀ ॥੩॥੭॥੨੯॥ 카비르는 울부짖으며 힌두교도와 이슬람교도 모두에게 오직 한 분의 신이 있다고 말합니다. 3. 7. 29
ਆਸਾ ॥ ਤਿਪਦਾ ॥ ਇਕਤੁਕਾ ॥ 네. 팁. 결합하다
ਕੀਓ ਸਿੰਗਾਰੁ ਮਿਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥ 나는 나의 주님과 남편을 만나기 위해 이 메이크업, 즉 법업을 했습니다
ਹਰਿ ਨ ਮਿਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ ॥੧॥ 그러나 나는 세상의 생명, 하나님을 찾지 못했습니다. 1
ਹਰਿ ਮੇਰੋ ਪਿਰੁ ਹਉ ਹਰਿ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ ॥ 하리는 남편이고 나는 하리의 아내입니다
ਰਾਮ ਬਡੇ ਮੈ ਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 내 숫양은 훌륭하지만 나는 그 앞에 있는 소녀입니다. 1. 여기에 머무르세요
ਧਨ ਪਿਰ ਏਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੇਰਾ ॥ 신부와 신랑 (영혼)은 같은 장소에 산다
ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ ॥੨॥ 그들은 같은 현자에 누워 있지만 그들의 노조는 어렵습니다. 2
ਧੰਨਿ ਸੁਹਾਗਨਿ ਜੋ ਪੀਅ ਭਾਵੈ ॥ 그녀는 사랑하는 주님을 사랑하는 아름다운 사람이 되는 축복을 받았습니다
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥੮॥੩੦॥ 카비르 지 (Kabir ji)는 그녀가 다시 태어나지 않는다고, 즉 살아있는 영혼이 구원을 얻는다 고 말한다. 3. 8. 30
ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਦੁਪਦੇ॥ 아사 슈리 카비르 지우 케 두파데
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਹੀਰੈ ਹੀਰਾ ਬੇਧਿ ਪਵਨ ਮਨੁ ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ 하나님의 다이아몬드가 영혼의 다이아몬드를 꿰뚫었을 때, 바람과 같은 변덕스러운 마음이 쉽게 흡수되었습니다
ਸਗਲ ਜੋਤਿ ਇਨਿ ਹੀਰੈ ਬੇਧੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈ ਪਾਈ ॥੧॥ 이 주님의 다이아몬드는 모든 사람을 그의 빛으로 채웁니다. 나는 진정한 구루의 가르침으로부터이 지식을 얻었습니다. 1
ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਨੀ ॥ 하리의 이야기는 알려지지 않은 목소리입니다
ਹੰਸੁ ਹੁਇ ਹੀਰਾ ਲੇਇ ਪਛਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 성도가됨으로써 사람은 하나님의 다이아몬드를 인정합니다. 1. 여기에 머무르세요
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਅਸ ਦੇਖਿਓ ਜਗ ਮਹ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ॥ 카비르 지 (Kabir ji)는 내가 모든 창조물에 내재되어있는 멋진 다이아몬드를 보았다고 말한다
ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਜਬ ਗੁਰ ਗਮ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ॥੨॥੧॥੩੧॥ 숨겨진 다이아몬드가 드러났고, 구루데프가 내게 보여줬다. 2. 1. 31
ਆਸਾ ॥ 네.
ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪਿ ਕੁਜਾਤਿ ਕੁਲਖਨੀ ਸਾਹੁਰੈ ਪੇਈਐ ਬੁਰੀ ॥ 나의 첫 번째 아내(Volunteerini는 못생기고 카스트가 없었고 kulakshini였습니다)는 시댁과 가족 모두에서 나빴습니다
ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪਿ ਸੁਜਾਨਿ ਸੁਲਖਨੀ ਸਹਜੇ ਉਦਰਿ ਧਰੀ ॥੧॥ 그러나 이제 결혼 한 아내는 아름답고, 아름답고, 지적이고 선의이며, 그녀는 내 마음에 쉽게 정착했습니다. 1
ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ ॥ 나의 첫 번째 아내는 죽었다
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 이제 잃어버린 아내가 영원무궁토록 살기를 바랍니다. 1. 여기에 머무르세요
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲਹੁਰੀ ਆਈ ਬਡੀ ਕਾ ਸੁਹਾਗੁ ਟਰਿਓ ॥ 카비르 지 (Kabir ji)는 젊은 신부가 도착했을 때 나이 많은 아내 (Kubuddhi)가 사라 졌다고 말합니다
ਲਹੁਰੀ ਸੰਗਿ ਭਈ ਅਬ ਮੇਰੈ ਜੇਠੀ ਅਉਰੁ ਧਰਿਓ ॥੨॥੨॥੩੨॥ 이제 젊은 신부가 나와 함께 앉고 장로 (Kulakshini)가 두 번째 남편을 취했습니다. 2. 2. 32
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/