Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 481

Page 481

ਇਹ ਸ੍ਰਪਨੀ ਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ॥ 이 마야 뱀은 그 주님에 의해 창조되었습니다
ਬਲੁ ਅਬਲੁ ਕਿਆ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ॥੪॥ 그 자체에는 어떤 종류의 힘이나 힘이 있습니까? 4
ਇਹ ਬਸਤੀ ਤਾ ਬਸਤ ਸਰੀਰਾ ॥ 마야의 뱀이 인간의 마음 속에 거하는 한, 그는 생사(水家)의 순환 속에 머물러 있다
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਹਜਿ ਤਰੇ ਕਬੀਰਾ ॥੫॥੬॥੧੯॥ 카비르는 구루의 은총을 쉽게 넘어섰다. 5. 6. 16
ਆਸਾ ॥ 네.
ਕਹਾ ਸੁਆਨ ਕਉ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨਾਏ ॥ 개(즉, 탐욕스러운 사람)에게 추억을 읽어준다는 것은 무엇을 의미합니까
ਕਹਾ ਸਾਕਤ ਪਹਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੧॥ 마찬가지로, Shakta에게 Hari를 칭찬하는 것의 이점은 무엇입니까? 1
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮੇ ਰਮਿ ਰਹੀਐ ॥ 이봐, 오빠! 램의 이름에 완전히 흡수되어야합니다
ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਭੂਲਿ ਨਹੀ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 잊어버린 후에도 사람에게 설교해서는 안 됩니다. 1. 여기에 머무르세요
ਕਊਆ ਕਹਾ ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ ॥ 까마귀에게 장뇌를 먹이는 것은 아무런 이점이 없습니다 (까마귀의 배설물을 먹는 부리는 차이가 없기 때문에)
ਕਹ ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ ਦੂਧੁ ਪੀਆਏ ॥੨॥ 마찬가지로, 독사에게 우유를 먹이는 것의 이점은 없습니다 (물려서 움직이지 않기 때문에). 2
ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਈ ॥ 조화를 이뤄냄으로써 지혜와 지혜를 얻습니다
ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸੋਈ ॥੩॥ 예를 들어, 철은 파라의 손길로 금이 됩니다. 3
ਸਾਕਤੁ ਸੁਆਨੁ ਸਭੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ 개와 개는 하나님이 그들에게 시키신 모든 것을 합니다
ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥ 태초부터 운명에 기록된 사람도 같은 일을 한다. 4
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮੁ ਸਿੰਚਾਈ ॥ 카비르 지 (Kabir ji)는 사람이 꿀을 먹은 후에도 님을 관개한다면
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਉਆ ਕੋ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥੭॥੨੦॥ 그러나 그의 쓰라린 본성은 사라지지 않습니다. 5. 7. 20
ਆਸਾ ॥ 네.
ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥ Mahabali Ravana는 Lanka와 같은 강력한 요새를 가지고 있었고 바다와 같은 요새를 보호하기 위해 참호를 파고 있습니다
ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 오늘날 그 라바나의 집에 대한 소식이 없다, 즉 존재가 발견되지 않는다. 1
ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਛੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ 내가 하나님께 무엇을 구하리요, 변하지 않는 것이 하나도 없고, 곧 모든 것이 썩을 수 있기 때문입니다
ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਲਿਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 온 세상이 내 눈앞에서 사라지고 있다, 즉 멸망되고 있다. 1. 머무르다
ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥ 라크족 아들 1명과 손자 1.25명을 둔 라바나,
ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਬਾਤੀ ॥੨॥ 오늘날 라바나의 집에는 등불도 빛도 없다. 2
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥ 라바나는 너무나 강력해서 달과 태양신이 부엌을 준비하곤 했습니다
ਬੈਸੰਤਰੁ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥ 그리고 불의 신은 그의 옷을 빨았다. 3
ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਬਸਾਈ ॥ 구루의 마음을 통해 라마의 이름을 마음에 심어주는 자,
ਅਸਥਿਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈ ॥੪॥ 그는 가만히 있고 아무데도 방황하지 않습니다. 4
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥ 카비르 지(Kabir ji)는 "오 사람들이여! 잘 들어보세요
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੮॥੨੧॥ 라마라는 이름이 없으면 생명의 구원도 없다. 5. 8. 21
ਆਸਾ ॥ 네.
ਪਹਿਲਾ ਪੂਤੁ ਪਿਛੈਰੀ ਮਾਈ ॥ 첫 번째(신의 일부)는 아들이었고 마야는 그의 어머니로 태어났습니다
ਗੁਰੁ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥ 그 생물은 구루 자신과 같았지만 마음의 형태로 제자의 명령을 따르기 시작했습니다
ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਭਾਈ ॥ 이봐, 오빠! 멋진 것을 들어라
ਦੇਖਤ ਸਿੰਘੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 나는 이제 두려움 없이 살아 있는 사자가 감각의 형태로 소를 방목하는 것을 보고 있었다. 1. 여기에 머무르세요
ਜਲ ਕੀ ਮਛੁਲੀ ਤਰਵਰਿ ਬਿਆਈ ॥ 하나님의 꿀 물에 사는 물고기 (영혼의 형태)는 물을 버리고 무질서의 나무, 즉 세속적 인 유대에 얽매여 있습니다
ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਬਿਲਾਈ ॥੨॥ 나는 Trishna와 같은 고양이가 Santosh와 같은 개를 집어 들고 도망가는 것을 보았습니다. 2
ਤਲੈ ਰੇ ਬੈਸਾ ਊਪਰਿ ਸੂਲਾ ॥ 유기체의 자질의 가지가 묻히고 가시가 올라갔습니다
ਤਿਸ ਕੈ ਪੇਡਿ ਲਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ ॥੩॥ 그 나무의 줄기는 과일과 꽃으로 가득 차 있습니다. 3
ਘੋਰੈ ਚਰਿ ਭੈਸ ਚਰਾਵਨ ਜਾਈ ॥ 생명의 형태로 말을 타고, 정욕의 버팔로는 살아있는 영혼을 방목합니다 (즐기십시오)
ਬਾਹਰਿ ਬੈਲੁ ਗੋਨਿ ਘਰਿ ਆਈ ॥੪॥ 정욕의 짐이 피조물의 집에 들어온 동안 인내의 황소는 아직 나오지 않았습니다. 4
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਜੁ ਇਸ ਪਦ ਬੂਝੈ ॥ 카비르 지(Kabir ji)는 이 구절을 이해하는 사람,
ਰਾਮ ਰਮਤ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ॥੫॥੯॥੨੨॥ 라마의 이름을 부르면서 그는 모든 것을 깨닫고 마야의 속박을 벗어난다. 5. 6. 22
ਬਾਈਸ ਚਉਪਦੇ ਤਥਾ ਪੰਚਪਦੇ ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਤਿਪਦੇ ੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ 스물 두 chaupade 및 panchapade asa shree kabir jiu ke tipade 8 dutuke 7 iktuka 1
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਜਿਨਿ ਪਿੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਨਿ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥ 하나님은 아버지의 정액으로 당신의 몸을 만드시고 자궁에서 당신을 보호하셨습니다
ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰਿ ਰਾਖਿਆ ਬਹੁਰਿ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 10개월 동안 어머니의 뱃속에 간직하고 세상에 태어나 당신을 마야로 끌어들였다. 1
ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਭਿ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥ 이봐, 생물! 왜 탐욕에 사로잡혀 다이아몬드와 같은 소중한 생명을 잃었습니까
ਪੂਰਬ ਜਨਮਿ ਕਰਮ ਭੂਮਿ ਬੀਜੁ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 당신은 전생의 상서로운 행위로 인해 이 카르마 부미의 몸에 이름의 씨앗을 아직 뿌리지 않았습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਬਾਰਿਕ ਤੇ ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਹੋਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ॥ 이제 당신은 어렸을 때부터 늙었고 무슨 일이 일어나야 했든 일어났습니다
ਜਾ ਜਮੁ ਆਇ ਝੋਟ ਪਕਰੈ ਤਬਹਿ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥ 얌두트가 와서 머리카락을 잡을 때 왜 울어
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/