Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 480

Page 480

ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੈ ਨਿਬੇਰਾ ॥੩॥ 야마의 형벌이 그의 머리에 떨어지면 결정은 순식간에 이루어지며, 즉 사람이 죽으면 돈은 그대로 유지됩니다. 3
ਹਰਿ ਜਨੁ ਊਤਮੁ ਭਗਤੁ ਸਦਾਵੈ ਆਗਿਆ ਮਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 하리의 하인은 최고의 헌애자라고 불리며 하리의 명령에 복종하여 행복을 얻는다
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥੪॥ 하리가 좋아하는 것을 진리로 받아들이고 마음속에 하나님의 뜻을 심어준다. 4
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ॥ 카비르 지(Kabir ji)는 "오 성도들이여! 들어봐, 이 i-mary의 틀에 박힌 것은 거짓이야
ਚਿਰਗਟ ਫਾਰਿ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ ॥੫॥੩॥੧੬॥ 죽음 (살아있는 영혼의 형태)은 새장을 찢어 영혼을 빼앗아 가고 무생물의 실이 끊어집니다. 5. 3. 16
ਆਸਾ ॥ 네.
ਹਮ ਮਸਕੀਨ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਤੁਮ ਰਾਜਸੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ 이봐 카지! 우리는 하나님께로부터 태어난 백성입니다. 당신은 당신의 마음의 힘을 좋아합니다, 즉, 당신은 그것을 매우 자랑스러워하지만,
ਅਲਹ ਅਵਲਿ ਦੀਨ ਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਜੋਰੁ ਨਹੀ ਫੁਰਮਾਵੈ ॥੧॥ 알라는 종교의 주인이며 누구에게도 억압을 명령하지 않습니다. 1
ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ ਬਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 이봐 카지! 나는 당신의 입에서 나오는 말을 좋아하지 않습니다. 1
ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਕਲਮਾ ਭਿਸਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ 금식,기도 및 칼마 독서는 낙원으로 인도하지 않습니다
ਸਤਰਿ ਕਾਬਾ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਜੇ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਕੋਈ ॥੨॥ 알라의 카바는 당신의 마음 안에 있지만, 이 차이를 아는 경우에만 사용할 수 있습니다. 2
ਨਿਵਾਜ ਸੋਈ ਜੋ ਨਿਆਉ ਬਿਚਾਰੈ ਕਲਮਾ ਅਕਲਹਿ ਜਾਨੈ ॥ 정의를 생각하는 사람은 참된 기도를 바칩니다. 알라를 아는 사람은 그의 말씀입니다
ਪਾਚਹੁ ਮੁਸਿ ਮੁਸਲਾ ਬਿਛਾਵੈ ਤਬ ਤਉ ਦੀਨੁ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥ 다섯 가지 악덕을 죽이고 정복하는 사람은 기도의 무살라(아사나)를 놓고 종교를 인정합니다. 3
ਖਸਮੁ ਪਛਾਨਿ ਤਰਸ ਕਰਿ ਜੀਅ ਮਹਿ ਮਾਰਿ ਮਣੀ ਕਰਿ ਫੀਕੀ ॥ 이봐 카지! 너희의 스승과 하느님을 알아보고 너희 마음 속에 연민을 품고, 너희의 자아를 지우고 퇴색시키라
ਆਪੁ ਜਨਾਇ ਅਵਰ ਕਉ ਜਾਨੈ ਤਬ ਹੋਇ ਭਿਸਤ ਸਰੀਕੀ ॥੪॥ 사람이 자신을 이해하고 다른 사람을 자신의 것으로 대할 때, 그는 낙원에 대한 권리를 갖게됩니다. 4
ਮਾਟੀ ਏਕ ਭੇਖ ਧਰਿ ਨਾਨਾ ਤਾ ਮਹਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ 토양은 동일하지만 다양한 형태를 취했습니다. 나는 그들 모두에게서 오직 한 분이신 하나님만을 인정합니다
ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਭਿਸਤ ਛੋਡਿ ਕਰਿ ਦੋਜਕ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੫॥੪॥੧੭॥ Kabir ji는 O Qazi! 그대는 천국의 길을 버리고 고의적으로 그대의 마음을 지옥과 연결시켰다. 5. 4. 17
ਆਸਾ ॥ 네.
ਗਗਨ ਨਗਰਿ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਬਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥ 가간 (Gagan)시에는 열 번째 문 형태로 비가 한 방울도 내리지 않습니다. 그 안에 담겨 있던 소리는 어디에 있습니까
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਲੇ ਸਿਧਾਨਾ ॥੧॥ 브라흐마 신은 영혼의 형태로 지고의 영을 빼앗아 갔다. 1
ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗਿ ਰਹਤੇ ॥ 오, 이런! 몸과 대화하고 살던 영혼은 어디로 갔습니까
ਸੁਰਤਿ ਮਾਹਿ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਬਾਰਤਾ ਕਹਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그 영혼은 마음 속에서 춤을 추고 이야기를 낭송했습니다. 1. 머무르다
ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਮੰਦਰੁ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥ 이 몸의 성전을 자신의 것으로 만든 연주하는 영혼은 어디로 갔습니까
ਸਾਖੀ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਖਿੰਚਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਲੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥੨॥ 말도, 의식도 만들어지지 않습니다. 주님께서 모든 권세를 세우셨습니다. 2
ਸ੍ਰਵਨਨ ਬਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗਿ ਤੇਰੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਾ ਬਲੁ ਥਾਕਾ ॥ 그대의 동료 귀는 무력해졌고, 그대의 정욕의 힘도 약해졌다
ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਕਿ ਪਰੇ ਹੈ ਮੁਖਹੁ ਨ ਨਿਕਸੈ ਬਾਤਾ ॥੩॥ 발은 걸을 수 없고, 손은 느슨해지며, 입에서는 아무것도 나오지 않습니다. 3
ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ ਆਪ ਆਪਣੈ ਭ੍ਰਮਤੇ ॥ 당신의 다섯 가지 성적 장애는 피곤하고 그 모든 도둑들은 자동으로 길을 잃었습니다
ਥਾਕਾ ਮਨੁ ਕੁੰਚਰ ਉਰੁ ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਸੂਤੁ ਧਰਿ ਰਮਤੇ ॥੪॥ 마음의 모습을 한 코끼리도 패배에 지쳤고, 몸의 감각이 움직이는 경전을 지닌 마음도 피곤하다. 4
ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟੇ ਮਿਤ੍ਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ ॥ 그가 죽은 후, 열 개의 문이 모두 끊어졌고 그는 친구와 형제들을 떠났습니다
ਕਹਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ॥੫॥੫॥੧੮॥ 카비르 지 (Kabir ji)는 하나님을 묵상하는 사람, 그는 모든 유대를 살아서 끊습니다. 5. 5. 18
ਆਸਾ ਇਕਤੁਕੇ ੪ ॥ 네.
ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਊਪਰਿ ਨਹੀ ਬਲੀਆ ॥ 온 세상에 마야의 뱀보다 강한 자는 없다
ਜਿਨਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਛਲੀਆ ॥੧॥ 그는 브라흐마(Brahma), 비슈누(Vishnu), 마하데브(Mahadev)를 속였다. 1
ਮਾਰੁ ਮਾਰੁ ਸ੍ਰਪਨੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲਿ ਪੈਠੀ ॥ 도처에서 싸우던 마야의 뱀은 이제 삿상띠의 맑은 물 속에 앉았다
ਜਿਨਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਡਸੀਅਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਡੀਠੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 구루의 은총으로 나는 온 세상을 집어삼킨 마야의 뱀을 보았다. 1. 여기에 머무르세요
ਸ੍ਰਪਨੀ ਸ੍ਰਪਨੀ ਕਿਆ ਕਹਹੁ ਭਾਈ ॥ 이봐, 오빠! 어째서 너희는 마야를 뱀 뱀이라고 부르며 소란을 피우는 거지
ਜਿਨਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਿਆ ਤਿਨਿ ਸ੍ਰਪਨੀ ਖਾਈ ॥੨॥ 진리를 깨달은 자는 마야의 뱀을 삼킨다. 2
ਸ੍ਰਪਨੀ ਤੇ ਆਨ ਛੂਛ ਨਹੀ ਅਵਰਾ ॥ 심란을 행하는 자들 없이는 아무도 이 뱀과 함께 남지 않습니다
ਸ੍ਰਪਨੀ ਜੀਤੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਰਾ ॥੩॥ 얌라즈조차도 마야의 모습으로 뱀을 정복한 자를 해칠 수 없다. 3
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/