Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 474

Page 474

ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥ 오 하나님! 당신 자신이 우주의 창조자이며 스스로 힘을 가지고 있습니다
ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥ 당신은 지구에서 당신의 창조물과 원시 조각 (좋은 생물과 나쁜 생물)을 봅니다
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥ 이 세상에 온 모든 생물은 사라질 것입니다. 모두가 차례가 오면 가야합니다
ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥ 왜 우리는 우리에게 생명과 생명을 주신 주님을 마음으로부터 잊어버려야 합니까
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥ 와서 우리 자신의 손으로 우리 자신의 임무, 즉 상서로운 행동으로 하나님을 기쁘시게하고 우리의 삶과 일을 향상시켜야합니다. 20
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ 쉴록 마할라 2
ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ 그것은 하나님을 제외한 이원론에서 나온 것 같은 얼마나 아아시키입니까
ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 오 나낙이여! 진정한 연인은 항상 하나님의 사랑에 몰두하는 사람이라고합니다
ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਕਰਿ ਮੰਨੇ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਇ ॥ 자신의 선행의 열매를 선으로 여기고 악행의 열매를 생각하는 사람은 슬픔을 악으로 생각합니다
ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਜਿ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ॥੧॥ 그는 하나님을 사랑하는 사람이라고 할 수 없습니다. 그는 선과 악의 설명에 빠짐으로써 사랑을 설명합니다. 신이 무엇을하든, 그러한 피조물은 그와 동의하지 않습니다. 1
ਮਹਲਾ ੨ ॥ 말라 2
ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ ਮੁੰਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥ 때로는 주님의 명령에 순종하고 때로는 그분이 하신 일을 의심하는 사람은 처음부터 잘못 인도됩니다
ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 그의 행동은 모두 거짓이며, 그는 주님의 법정에서 설 자리가 없습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੀਐ ॥ 섬김으로 행복을 얻는 사람은 항상 그 주님을 기억해야 합니다
ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ॥ 우리가 우리 자신의 행위를 즐겨야 할 때, 왜 우리는 나쁜 행동을해야합니까
ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ॥ 나쁜 행동은 결코해서는 안되며, 먼 관점에서 결과를 처리해야합니다
ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਿ ਨ ਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ॥ 우리는 그러한 행위를해서는 안되며, 그 결과 우리는 주님 앞에서 부끄러워해야합니다
ਕਿਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਰਿ ਘਾਲੀਐ ॥੨੧॥ 인간 출생에서 그러한 봉사와 헌신을하십시오. 21
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ 쉴록 마할라 2
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ ॥ 종이 주인을 섬기고 오만하다면 논쟁의 여지가 있습니다
ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ ॥ 그가 대부분의 것을 만든다면, 그는 주인의 기쁨을받을 자격이 없습니다
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥ 그러나 그가 자존심을 제거하고 봉사한다면, 그는 약간의 존경을 얻습니다
ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਲਗਾ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥ 오 나낙이여! 그 남자는 그의 주인을 만나고, 그의 봉사에 종사하고, 그의 열정은 받아 들여집니다. 1
ਮਹਲਾ ੨ ॥ 말라 2
ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ॥ 마음 속에있는 것 (결의안)이 드러납니다 (행위의 형태로). 입으로 말하는 것은 공기처럼 중요하지 않습니다
ਬੀਜੇ ਬਿਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਨਿਆਉ ॥੨॥ 사람은 독을 뿌리지 만 꿀을 요구합니다. 보세요! 이것은 어떤 종류의 정의입니까? 2
ਮਹਲਾ ੨ ॥ 말라 2
ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥ 바보와의 우정은 결코 좋지 않습니다
ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥ 그가 알다시피, 그는 그렇게합니다. 누군가가 그것을 결정하는지 여부
ਵਸਤੂ ਅੰਦਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸਿ ॥ 이전 항목이 제거된 경우에만 다른 개체를 개체에 포함할 수 있습니다
ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 주님 앞에서 주문하는 것은 성공하지 못하지만 주님 앞에서 겸손한기도를해야합니다
ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥੩॥ 오 나낙이여! 속임수를 얻음으로써 속임수가 달성됩니다. 그러나 주님을 찬양함으로써 피조물은 행복해집니다. 3
ਮਹਲਾ ੨ ॥ 말라 2
ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ॥ 무지한 사람과의 우정과 노인과의 사랑
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥੇਹੁ ॥੪॥ 물에는 존재하지 않는 선이 있습니다. 4
ਮਹਲਾ ੨ ॥ 말라 2
ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮੁ ਆਣਿ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸਿ ॥ 어리석은 사람이 어떤 일을 하면 완성할 수 없습니다
ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇਰਾਸਿ ॥੫॥ 한 사람이 좋은 일을하더라도 다른 사람을 망칩니다. 5
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥ 종이 주인의 뜻대로 갈 때만, 마치 주인의 일을하는 것처럼,
ਹੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹੁ ਵਜਹੁ ਭਿ ਦੂਣਾ ਖਾਇ ॥ 이것으로, 하나는 그에게 큰 존경을 줄 것이고, 두 번째 급여도 소유자로부터 두 배가됩니다
ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰਿ ਗੈਰਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਾਇ ॥ 그가 주인과 같으면 마음 속으로 부끄러워합니다
ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥ 결과적으로 그는 첫 수입을 잃고 항상 신발을 먹습니다
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸਿ ॥ 우리는 먹는 사람에게 감사를 표해야합니다
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਲਿ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੨੨॥ 오 나낙이여! 주님 앞에서의 명령은 성공하지 못하지만, 주님 앞에서 겸손한 기도는 효력이 있습니다. 22
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ 쉴록 마할라 2
ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਦਾਤਿ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ॥ 우리 자신에게 요구함으로써 얻는 선물은 어떤 종류의 선물입니까
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/