Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 470

Page 470

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 쉴록 마할라 1
ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥. 오 나낙이여! 인체는 수메루 산과 같은 8,400만 요니 중에서 가장 높습니다. 이 몸에는 병거와 병거가 있습니다
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਅਹਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ ॥ 오랜 세월이 지난 후에도 그들은 계속 변하고 지식이 풍부한 사람들만이 이 구별을 이해합니다
ਸਤਜੁਗਿ ਰਥੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ Satiyuga에서 인체의 병거는 만족스럽고 법은 병거였습니다
ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ 트리타 유가에서 (인체의) 병거는 야티트바였고 근력은 마차였습니다
ਦੁਆਪੁਰਿ ਰਥੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ Dwapar Yuga에서 (인체의) 병거는 참회와 satya rathvana였습니다
ਕਲਜੁਗਿ ਰਥੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥ Kaliyug에서 (인체의) 병거는 갈증의 형태로 된 불의 병거이고 거짓말은 그 병거입니다. 1
ਮਃ ੧ ॥ 말라 1
ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥ 사마베다는 세상의 주인이 흰 옷의 주인이라고 말합니다. 사띠유가에서는 모든 사람이 진리를 원하고 진리 속으로 방황하며 진리에 몰두했습니다
ਰਿਗੁ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰੁ ॥ Rig Veda는 주님이 편재하며 신의 라마라는 이름이 모든 신들 중에서 최고라고 말합니다
ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਹਿ ॥ 속죄는 라마라는 이름의 수미란에 의해 이루어지며, 즉 죄가 제거됩니다. 오 나낙이여! 라마의 이름을 취해야만 구원을 얻을 수 있습니다
ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰਿ ਛਲੀ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥ 야주르베다 시대(드와파르에서)에는 야다브 왕조의 크리슈나-칸하이야가 있었는데, 그는 근육력으로 찬드라발리를 배신했습니다
ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥ 슈리 크리슈나는 인드라의 정원에서 파리자트(칼파브릭샤)를 그의 고피(사티아바마)로 데려왔고 브린다반에서 신동을 만들고 계속 즐겼습니다
ਕਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥ 아타르바베다는 칼류그에서 유명해졌고 그에 따르면 '알라'와 '쿠다'라는 이름이 유명해졌습니다
ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥ 사람들은 파란 옷을 입었고 툭족과 무굴족이 통치했습니다
ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ॥ 이런 식으로 사마베다, 리그베다, 야주르베다, 아타르바베다의 네 가지 베다가 사실이라고 합니다
ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥ 그것을 읽고 연구함으로써 사람은 그 안에서 네 가지 원칙을 얻습니다
ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥ 오 나낙이여! 사람이 하나님을 경배하고 자신을 낮추어야만 구원을 얻을 수 있습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥ 나는 나의 사티구루를 타고 발리하리로 가는데, 그의 만남과 함께 나는 신의 시므란을 행했다
ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨੇਤ੍ਰੀ ਜਗਤੁ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ 설교를 통해 나에게 지식의 향기를 주신 분은 이 눈으로 세상의 진리를 보았습니다
ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ॥ 주인-남편을 버리고 이원론에 탐닉한 상인(존재)은 익사했습니다
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ Satiguru는 세계의 바다를 건너는 배이며, 소수의 희귀 한 사람들 만이 그것을 경험합니다
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥੧੩॥ 그분의 은혜로 그분은 세상의 바다를 통해 그들을 건너십니다. 13
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 쉴록 마할라 1
ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥ Semal 나무는 매우 곧고 매우 높으며 매우 두껍습니다
ਓਇ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ ॥ 많은 새들이 과일을 먹기를 희망하지만 실망합니다
ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ ॥ 그 열매가 매우 퇴색했기 때문에 꽃이 수다를 떨고 주소가 쓸모가 없습니다
ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥ 오 나낙이여! 겸손은 매우 달콤하며 모든 자질과 선함, 즉 최고의 품질을 짜내는 것입니다
ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 모든 사람은 자신의 이익을 위해 몸을 굽히지만 다른 사람의 유익을 위해 절하는 사람은 아무도 없습니다
ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ 물체의 무게가 저울에 가해지면 구부러지는 저울이 무겁습니다
ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥ 영양 사냥꾼처럼 범죄자는 두 번 구부리지 만
ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥ 사람이 마음에서 진흙 투성이가 될 때 머리를 숙이면 무엇을 얻을 수 있습니까? 1
ਮਃ ੧ ॥ 말라 1
ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥ Pandit (Vedas 등 종교 텍스트)은 책, 예배 및 토론을 읽습니다
ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥ 그는 돌을 숭배하고 왜가리처럼 사마디를 수행합니다
ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥ 그는 입으로 거짓말을하고 아름다운 장식품처럼 보입니다
ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥ 그는 가야트리 만트라를 하루에 세 번 암송합니다
ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ॥ 목에 화환을 달고 이마에 틸락을 착용합니다
ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥ 그는 이중 도티를 입고 머리에 옷을 짊어집니다
ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ 그러나 이 팬딧이 브라만의 카르마를 안다면
ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥ 그는 이 모든 단호한 행위가 헛된 가식이라는 것을 알게 될 것입니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ ॥ 오 나낙이여! 믿음을 입음으로써 하나님을 묵상해야 합니다
ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥ Satiguru의지도 없이는 Naam-Simran의 길이 없습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਡਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜਾਵਣਾ ॥ 이 아름다운 옷과 몸의 아름다움을이 세상에 남겨두고 생명체는 알고 있습니다
ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ॥ 생명체 자신은 자신의 선행과 악의 열매를 맺어야합니다
ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਿ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥ 인간은 이 세상에서 유혹적인 명령을 계속 내릴 수 있지만, 내세에서는 어려운 길을 가야 할 것입니다
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/