Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 459

Page 459

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਟਰੇ ॥ 주님의 연꽃 발을 사랑함으로써 악과 죄가 멸망되었습니다
ਦੂਖ ਭੂਖ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਾਠੇ ਪ੍ਰਗਟੁ ਮਗੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ 그런 다음 불행, 굶주림, 빈곤이 달아났고 그 길이 보이기 시작했습니다
ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਮਨਿ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਇਆ ॥ 교제에 동참함으로써 하나님의 이름으로 충만해졌고 소원이 이루어졌습니다
ਹਰਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਕੁਲ ਸੰਬੂਹਾ ਸਭਿ ਤਰੇ ॥ 하리를 보면서 내 소원이 이루어졌고 전체 족보도 초월되었습니다
ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਅਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥੪॥੬॥੯॥ 오 나낙이여! 밤낮으로 Hari-Parmeshwar에게 찬송가를 부르는 데는 항상 기쁨이 있습니다. 4. 6. 9
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੭॥ 아사 마할 5 Chhant Ghar 7
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਸਲੋਕੁ ॥ 쉴로카
ਸੁਭ ਚਿੰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥ 계속 명상하고, 고빈드의 이름을 기억하고, 계속해서 사두와 교제할 수 있기를 바랍니다
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰਉ ਇਕ ਘੜੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵੰਤ ॥੧॥ 나낙의 기도는 오 하나님이십니다! 당신의 이름을 잠시도 잊지 않을 수 있도록 저에게 은혜를 베풀어 주십시오. 1
ਛੰਤ ॥ 취미
ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਨਿ ਤਾਰੇ ॥ 이슬에 흠뻑 젖은 밤에 별이 빛날 때
ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥ 그러니 나의 사랑하는 라마의 성인들은 이 즐거운 밤에 깨어 있으라
ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗਹਿ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਹਿ ਅਨਦਿਨੋ ॥ 라마의 사랑하는 성인들은 항상 깨어 있고 그 이름을 항상 기억하고 있습니다
ਚਰਣ ਕਮਲ ਧਿਆਨੁ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਖਿਨੋ ॥ 마음속에 있는 주님의 연꽃 발을 묵상하며 한순간도 주님을 잊지 않습니다
ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਬਿਕਾਰੁ ਮਨ ਕਾ ਕਲਮਲਾ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ॥ 그들은 마음의 자아, 집착, 무질서 등의 악을 버림으로써 슬픔을 파괴합니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗਹਿ ਹਰਿ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ 나낙은 하리의 하인들과 사랑하는 성도들이 항상 깨어 있다고 숭배합니다. 1
ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰੁ ਬਣਿਆ ॥ 내 마음의 현자는 웅장하게 장식되었습니다
ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ॥ 주님이 오신다는 소식을 들은 이후로 내 마음 속에 기쁨이 일어났습니다
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਚਾਵ ਮੰਗਲ ਰਸ ਭਰੇ ॥ 나는 스와미 프라 부 (Swami Prabhu)를 만나서 기뻤고 chaav, mars의 주스로 가득 차 있습니다
ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਲਾਗੇ ਦੂਖ ਭਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭਿ ਹਰੇ ॥ 주님께서 나와 함께하셔서 슬픔이 사라지고 몸과 마음이 꽃처럼 피어났습니다
ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਸੰਜੋਗੁ ਸਾਹਾ ਸੁਭ ਗਣਿਆ ॥ 주님을 묵상함으로써 내 소원이 이루어졌고, 결혼 우연의 시간을 길조로 생각합니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਰਸੁ ਬਣਿਆ ॥੨॥ 나낙은 슈리다르 프라부를 만난 후 내가 모든 행복의 주스를 받았다고 숭배한다. 2
ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਪੁਛਹਿ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ॥ 친구들이 만나 사랑하는 남편의 사인을 말해달라고 부탁한다
ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਛੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 나는 그분의 사랑의 주스로 가득 차서 아무 말도 할 수 없었다
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹੇ ॥ 세상 창조주의 자질은 심오하고 비밀스럽고 거대하며, 베다조차도 끝을 찾을 수 없습니다
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਧਿਆਇ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥ 나는 헌신과 지식으로 가득 차 있기 때문에 주님을 좋아하기 시작했습니다
ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ ॥ 모든 특성과 영적 지혜로 가득 찬 나는 하느님을 기뻐하게 되었습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥੩॥ 나낙은 자신이 하나님의 사랑의 색으로 물들어 있고 쉽게 그 사랑에 빠져 있다고 호소합니다. 3
ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰਿ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ॥ 하나님의 행복의 노래를 부르기 시작했을 때
ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਅੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਭਾਗੇ ॥ 진실, 만족, 자비, 의로움 등 신사 숙녀 여러분, 일, 분노, 탐욕, 애착 등 저의 적들이 행복해졌습니다
ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਰਸੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਰਹਸੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ॥ 나의 행복과 행복은 커졌고, 하나님 자신이 나에게 친절했기 때문에 나는 주님의 이름으로 기쁨을 찾기 시작했습니다
ਹਰਿ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ 나는 Hari의 아름다운 발에 합류했으며 조심 스러워서 항상 Banwari Prabhu를 만났습니다
ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਜਿ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਧਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ॥ 이제 상서로운 날이 왔고 나는 쉬운 행복을 얻었습니다. 주님의 발을 섬기면서 나는 기금을 마련해 주었다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਨ ਤਾਗੇ ॥੪॥੧॥੧੦॥ 나낙은 "오 세상의 주님이시여! 신자들은 항상 당신의 피난처를 찾습니다. 4. 1. 10
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 아사 마할 5
ਉਠਿ ਵੰਞੁ ਵਟਾਊੜਿਆ ਤੈ ਕਿਆ ਚਿਰੁ ਲਾਇਆ ॥ 이봐 경로! 일어나서 떠나, 왜 지체하고 있니
ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤੁ ਕੂੜਿ ਲੋਭਾਇਆ ॥ 너희 인생의 정해진 때가 끝났는데, 너희는 왜 거짓된 탐욕에 사로잡혀 있느냐
ਕੂੜੇ ਲੁਭਾਇਆ ਧੋਹੁ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ ॥ 거짓 탐욕에 사로잡혀 있는 너희는 마야의 속임수 때문에 무수한 죄를 짓고 있다
ਤਨੁ ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਜਮਹਿ ਹੇਰੀ ਕਾਲਿ ਬਪੁੜੈ ਜਿਤਿਆ ॥ 이 몸은 야마가 보았고 카알이 불쌍한 생물을 정복한 재 더미입니다
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/