Gujarati Page 208

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਿ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ ॥

jog jugat sun aa-i-o gur tay.

I have learnt from the Guru the right way of union with God. હે ભાઈ! મને સતગુરુના શબ્દએ પરમાત્માથી મેળાપનો વિચાર સમજાવી દીધો છે.

ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

mo ka-o satgur sabad bujhaa-i-o. ||1|| rahaa-o.

The Guru’s word has made me understand it.||1||Pause|| હું તે ગુરુથી વાસ્તવિક યોગની રીત સાંભળીને આવ્યો છું ॥૧॥વિરામ॥

ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਇਸੁ ਤਨ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥

na-o khand parithmee is tan meh ravi-aa nimakh nimakh namaskaaraa.

At every moment I pay homage to God who pervades the human body and all the nine regions of the world. હે ભાઈ! હું પળે પળે તે પરમાત્માને નમસ્કાર કરતો રહું છું, જે આ મનુષ્ય શરીરમાં જ હાજર છે, આ જ છે મારા માટે જોગીઓવાળું આખી ધરતીનુ રટણ.

ਦੀਖਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਕਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਏਕੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥੧॥

deekhi-aa gur kee mundraa kaanee darirhi-o ayk nirankaaraa. ||1||

I have accepted the Guru’s teachings as my earrings and have enshrined the Formless God in my heart. ||1|| મેં પોતાના ગુરુનો ઉપદેશ પોતાના હૃદયમાં દૃઢ કરી લીધો છે, આ જ મારા માટે કાનોની મુન્દ્રા, જે જોગી લોકો પહેરે છે, હું એક નિરંકારને હંમેશા પોતાના હૃદયમાં વસાવું છું ॥૧॥

ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਮਿਲਿ ਭਏ ਇਕਤ੍ਰਾ ਏਕਸੁ ਕੈ ਵਸਿ ਕੀਏ ॥

panch chaylay mil bha-ay iktaraa aykas kai vas kee-ay.

The five vices (lust, anger, ego and greed etc) have joined together like five disciples, and I have brought them under control of the conscious mind. હે ભાઈ! ગુરુના ઉપદેશની કૃપાથી મારી પાંચેય જ્ઞાનેન્દ્રિઓ દુનિયાના પદાર્થો તરફ ભટકવાની જગ્યાએ મળીને એકત્રિત થઇ ગઈ છે. આ બધા એક ઊંચી બુદ્ધિને હેઠળ થઇ ગયા છે.

ਦਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਜੋਗੀ ਥੀਏ ॥੨॥ das bairaagan aagi-aakaaree tab nirmal jogee thee-ay. ||2|| Since the ten faculties of the body have started to obey the command of my conscious mind, I have become an immaculate yogi. ||2|| ગુરુના ઉપદેશ જ્યારથી વિકારોથી વિરક્ત થઈને મારી ઈન્દ્રીઓ ઊંચી બુદ્ધિની આજ્ઞામાં ચાલવા લાગે છે, ત્યારથી હું પવિત્ર જીવનવાળો જોગી બની ગયો છું. ॥૨॥

ਭਰਮੁ ਜਰਾਇ ਚਰਾਈ ਬਿਭੂਤਾ ਪੰਥੁ ਏਕੁ ਕਰਿ ਪੇਖਿਆ ॥

bharam jaraa-ay charaa-ee bibhootaa panth ayk kar paykhi-aa.

I have burnt my doubt and smeared my body with these ashes. Now my path is to see God everywhere. હે ભાઈ! મનની ભટકણને સળગાવીને આ રાખ મેં પોતાના શરીર પર લગાવી લીધી છે, હું એક પરમાત્માને જ આખા સંસારમાં વ્યાપક જોવ છું. આ છે મારો યોગ માર્ગ.

ਸਹਜ ਸੂਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾ ਜੋ ਠਾਕੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਿਆ ॥੩॥

sahj sookh so keenee bhugtaa jo thaakur mastak laykhi-aa. ||3||

I have considered the tranquility which God wrote in my destiny as my daily spiritual food. ||3|| હે ભાઈ! મેં તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતાના આનંદને પોતાના આધ્યાત્મિક ખોરાક માટે જોગીઓના ભંડારોવાળું ચૂરમું બનાવ્યું છે, જેની પ્રાપ્તિ ઠાકોર પ્રભુએ મારા માથા પર લખી દીધી ॥૩॥

ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾ ਆਸਨੁ ਬਾਧਿਓ ਸਿੰਗੀ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ॥

jah bha-o naahee tahaa aasan baaDhi-o singee anhat baanee.

I am singing the praises of God continuously like playing the yogi’s horn. As a result, I have established myself in a spiritual state where there is no fear. હે ભાઈ! હું પરમાત્માની મહિમાનો એક રસ સિંગી વગાડી રહ્યો છું. આની કૃપાથી મેં તે આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં પોતાનું આસન જમાવેલું છે જ્યાં દુનિયાવાળો કોઈ ડર મને સ્પર્શી શકતો નથી.

ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਡੰਡਾ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਨੀ ॥੪॥

tat beechaar dandaa kar raakhi-o jugat naam man bhaanee. ||4||

Reflecting on the virtues of God is my staff and this meditation on Naam is pleasing to my mind.||4|| હે ભાઈ! જગતના મૂળ-પ્રભુના ગુણોને વિચારતો રહેજે. આથી જોગીઓવાળો દંડો બનાવીને મેં પોતાની પાસે રાખ્યો છે. પરમાત્માના નામને સ્મરણ કરતો રહેજે બસ! આ જ જોગીનો સંયોગ મારા મનને સારું લાગે છે ॥૪॥

ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥

aisaa jogee vadbhaagee bhaytai maa-i-aa kay banDhan kaatai.

By great good fortune, such a Yogi is met who cuts away the bonds of Maya. હે ભાઈ! આવો સંયોગ નિભાવનાર જોગી જે મનુષ્યને મોટા ભાગ્યોથી મળી જાય છે, તે તેના માયાના મોહના બધા બંધન કાપી દે છે.

ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰਉ ਤਿਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੀ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਪਗ ਚਾਟੈ ॥੫॥੧੧॥੧੩੨॥

sayvaa pooj kara-o tis moorat kee naanak tis pag chaatai. ||5||11||132||

Nanak worships and adores such an immaculate devotee (by meditating on Almighty).||5||11||132|| હું પણ પરમાત્મા-ના-રૂપ એવા જોગીની સેવા કરું છું, પૂજા કરું છું. નાનક આવા જોગીના પગ સ્પર્શે છે ॥૫॥૧૧॥૧૩૨॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ਸਗਲ ਧਿਆਇਲੇ ਮੀਤਾ ॥

anoop padaarath naam sunhu sagal Dhi-aa-ilay meetaa.

O’ my friends, listen! Naam is an incomparably beautiful treasure. So, let us all lovingly meditate on it. હે મિત્રો! સાંભળો, પરમાત્માનું નામ એક એવો પદાર્થ છે જેના જેવું બીજું કોઈ નથી. આ માટે હે મિત્રો! બધા આ નામનું સ્મરણ કરો.

ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਤਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

har a-ukhaDh jaa ka-o gur dee-aa taa kay nirmal cheetaa. ||1|| rahaa-o.

One becomes pure when blessed by the Guru with the panacea of Naam. ||1||Pause|| જેને ગુરુએ નામ દારૂ આપ્યો તેના મન દરેક પ્રકારના વિકારોની ગંદકીથી સાફ થઇ ગયાં ॥૧॥વિરામ॥

ਅੰਧਕਾਰੁ ਮਿਟਿਓ ਤਿਹ ਤਨ ਤੇ ਗੁਰਿ ਸਬਦਿ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

anDhkaar miti-o tih tan tay gur sabad deepak pargaasaa.

Darkness of ignorance is dispelled from the heart when illuminated by the Guru’s divine word. હે ભાઈ! ગુરુએ જે મનુષ્યની અંદર પોતાના શબ્દ દ્વારા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો દીવો સળગાવી દીધો, તેના હૃદયમાંથી માયાના મોહનો અંધકાર દૂર થઇ ગયો.

ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾ ਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾ ਕਉ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬਿਸ੍ਵਾਸਾ ॥੧॥

bharam kee jaalee taa kee kaatee jaa ka-o saaDhsangat bisvaasaa. ||1||

One who has developed total faith in the congregation of saintly persons, his illusionary web of Maya is cut off by the Guru. ||1|| હે ભાઈ! સાધુ-સંગતમાં જે મનુષ્યની શ્રદ્ધા બની ગઈ, ગુરુએ તેના મનની માયા માટે ભટકણનો જાળ કાપી દીધો ॥૧॥

ਤਾਰੀਲੇ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੂ ਬਿਖੜਾ ਬੋਹਿਥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ ॥

taareelay bhavjal taaroo bikh-rhaa bohith saaDhoo sangaa.

The company of saints is like a ship. One who joins it, crosses over the dreadful worldly ocean. હે ભાઈ! જે મનુષ્યએ ગુરુની સંગતિ રૂપી જહાજનો આશરો લીધો, તે આ ઊંડા અને મુશ્કીલ સંસાર સમુદ્રાથી પાર પડી ગયું.

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥੨॥

pooran ho-ee man kee aasaa gur bhayti-o har rangaa. ||2||

One who meets the Guru imbued with God’s love, has all his desires fulfilled.||2|| હે ભાઈ! જે મનુષ્યને પરમાત્માથી પ્રેમ કરનાર ગુરુ મળી જાય, તેના મનની બધી ઈચ્છા પૂરી થઇ ગઈ ॥૨॥

ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥

naam khajaanaa bhagtee paa-i-aa man tan taripat aghaa-ay.

The devotees who have attained the treasure of Naam, have their minds and bodies fully satiated. હે ભાઈ! જે ભક્ત જનોએ પરમાત્માના નામનો ખજાનો શોધી લીધો, તેનું મન માયા તરફથી તૃપ્ત થઇ ગયું, તેનું શરીર હૃદય માયા તરફથી સંતુષ્ટ થઇ ગયું.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਾ ਕਉ ਦੇਵੈ ਜਾ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੩॥੧੨॥੧੩੩॥

naanak har jee-o taa ka-o dayvai jaa ka-o hukam manaa-ay. ||3||12||133||

O’ Nanak, God bestows the treasure of Naam only on those whom He inspires to live by His command. ||3||12||133|| હે નાનક! આ નામ-ખજાનો પરમાત્મા તેને જ દે છે, જેને પ્રભુ પોતાનો હુકમ માનવા માટે પ્રેરણા દે છે ॥૩॥૧૨॥૧૩૩॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮੋਰੇ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ॥

da-i-aa ma-i-aa kar paraanpat moray mohi anaath saran parabh toree.

O’ the Master of my life, have mercy on me. I am helpless and seek Your refuge. હે જીવાત્માનાં માલિક! મારા પર કૃપા કર. હે પ્રભુ! હું અનાથ તારી શરણે આવ્યો છું.

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਹੁ ਕਛੂ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

anDh koop meh haath day raakho kachhoo si-aanap ukat na moree. ||1|| rahaa-o.

Please pull me out of the deep dark well of worldly attachments. My wisdom of any kind is not going to help.||1||Pause|| હું માયાના મોહના અંધારા કૂવામાં પડી ગયો છું, પોતાનો હાથ આપીને મને આ અંધારા કુવામાંથી બચાવી લે. મારી કોઈ સમજદારી, કોઈ દલીલ અહીં ચાલી શકતી નથી ॥૧॥વિરામ॥

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ ਅਨ ਹੋਰੀ ॥

karan karaavan sabh kichh tum hee tum samrath naahee an horee.

You are the doer and cause of everything. No one but You are capable of doing it all.. હે પ્રભુ! બધા જીવોમાં વ્યાપક થઈને તું પોતે જ બધું જ કરી રહ્યો છે, તું પોતે જ બધું જ કરી રહ્યો છે, તું દરેક શક્તિનો માલિક છે, તારી બરાબરનો કોઈ બીજો નથી.

ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ ॥੧॥

tumree gat mit tum hee jaanee say sayvak jin bhaag mathoree. ||1||

You alone know Your powers. Those who are predestined (based on previous deeds) become your devotees.||1|| હે પ્રભુ! તું કેવો છે, તું કેટલો મોટો છે – આ તફાવત તું પોતે જ જાણે છે. જે લોકોના માથા પર તારી બક્ષીશના ભાગ્ય જાગે છે, તે તારા સેવક બની જાય છે ॥૧॥

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗਿ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਗਤਨ ਸੰਗਿ ਜੋਰੀ ॥

apunay sayvak sang tum parabh raatay ot pot bhagtan sang joree.

O’ God, You are imbued with the love of Your devotees; Spiritually, You are always with Your devotees through and through. હે પ્રભુ! તું પોતાના સેવકોને હંમેશા પ્રેમ કરે છે. પોતાના ભક્તોની તે પોતાની પ્રીતિ એમ જોડેલી છે જેમ ગૂંચમાં ડોરા એક બીજામાં પરોવાયેલી હોય છે, જેમ ચકોરની નજર ચાંદ તરફ જ રહે છે, તે જ નજર તારા ભક્તની હોય છે.

ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨੁ ਚਾਹੈ ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਓਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ ॥੨॥

pari-o pari-o naam tayraa darsan chaahai jaisay darisat oh chand chakoree. ||2||

O’ beloved God, Your devotee yearns for Naam and your blessed sight, like the cuckoo bird longs to see the moon. ||2|| તારો ભક્ત તને ‘પ્રેમાળ પ્રેમાળ’ કહી કહીને તારું નામ જપે છે, અને તારા દર્શનની ઈચ્છા રાખે છે ॥૨॥

ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਹਿ ਭੇਦੁ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਜਨੁ ਕਈ ਮਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ॥

raam sant meh bhayd kichh naahee ayk jan ka-ee meh laakh karoree.

There is no difference between God and His saint, but such a devoted person is only one in millions. હે ભાઈ! પરમાત્મા અને પરમાત્માના સંતમાં કોઈ ફરક હોતો નથી, પરંતુ એવો મનુષ્ય કેટલાય લાખો કરોડોમાં કોઈ એક જ હોય છે

ਜਾ ਕੈ ਹੀਐ ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਆ ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ ॥੩॥

jaa kai hee-ai pargat parabh ho-aa an-din keertan rasan ramoree. ||3||

One whose heart is illuminated by God, always sings His praises. ||3|| હે ભાઈ! જે મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રભુ પોતાનો પ્રકાશ કરે છે, તે મનુષ્ય દરેક વખત પોતાની જીભથી પ્રભુની મહિમા ઉચ્ચારતો રહે છે ॥૩॥

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰ ਅਤਿ ਊਚੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧੋਰੀ ॥

tum samrath apaar at oochay sukh-daatay parabh paraan aDhoree.

O’ God, You are all-powerful, infinite, highest of the high, giver of peace and the support of life. હે પ્રભુ! હે જીવના આશરા! હે અનંત ઊંચા! હે બધાને સુખ આપનાર! તું બધી શક્તિઓનો માલિક છે.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੰਗੋਰੀ ॥੪॥੧੩॥੧੩੪॥

naanak ka-o parabh keejai kirpaa un santan kai sang sangoree. ||4||13||134||

O’ God, Please show mercy on Nanak that he may always stay in the company of saints.||4||13||134|| હે પ્રભુ! હું નાનક પર કૃપા કર, મને તે સંત જનોની સંગતિમાં સ્થાન આપી રાખ ॥૪॥૧૩॥૧૩૪॥