Gujarati Page 207

ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੇ ਰੰਗਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥

baran na saaka-o tumray rangaa gun niDhaan sukh-daatay.

O’ the Treasure of virtues and Provider of peace, I cannot describe Your wondrous acts. હે ગુણોનાં ખજાના પ્રભુ! હે સુખ દેનાર પ્રભુ!

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੇ ॥੨॥

agam agochar parabh abhinaasee pooray gur tay jaatay. ||2||

O’ infinite, incomprehensible and eternal God, You can be realized only through the perfect Guru. ||2|| હે અગમ્ય પ્રભુ! હે ઇન્દ્રિઓની પહોંચથી ઉપર પ્રભુ! હે અવિનાશી પ્રભુ! સંપૂર્ણ ગુરુ દ્વારા જ તારી સાથે ગાઢ સંધિ થઇ શકે છે ॥૨॥

ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਬ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

bharam bha-o kaat kee-ay nihkayval jab tay ha-umai maaree.

Since the time I dispelled my ego, the Guru has eradicated my doubts and fears and has blessed me with a righteous life. જે મનુષ્ય ગુરુની શરણ પડે છે તે ગુરુની શરણ પડીને જ્યારથી પોતાની અંદરથી અહંકાર દૂર કરે છે, ગુરુ તેની ભટકણ તેમજ ડર દૂર કરીને તેને પવિત્ર જીવનવાળો બનાવી દે છે.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੋ ਚੂਕੋ ਸਹਸਾ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਦਰਸਾਰੀ ॥੩॥

janam maran ko chooko sahsaa saaDhsangat darsaaree. ||3||

Beholding the blessed sight of the Guru in the holy congregation, my fear of birth and death has vanished. ||3|| સાધુ-સંગતમાં ગુરુના દર્શનની કૃપાથી તેના જન્મ મરણના ચક્કરનો સહમ સમાપ્ત થઇ જાય છે ॥૩॥

ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

charan pakhaar kara-o gur sayvaa baar jaa-o lakh baree-aa.

I most humbly follow the Guru’s teachings and forever dedicate myself to the Guru. હે દાસ નાનક! હું ગુરુના ચરણ ધોઈને ગુરુની સેવા કરું છું.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਹੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਮਿਰੀਆ ॥੪॥੭॥੧੨੮॥

jih parsaad ih bha-ojal tari-aa jan naanak pari-a sang miree-aa. ||4||7||128|| O’ Nanak, it is only by the Guru’s grace the world ocean of vices can be crossed and union with God can be attained. ||4||7||128||

હું ગુરુથી લાખો વાર કુરબાન જાવ છું, કારણ કે તે ગુરુની કૃપાથી જ આ સંસાર સમુદ્રથી પાર થઇ શકાય છે અને પ્રીતમ પ્રભુના ચરણોમાં જોડાઈ શકાય છે. ॥૪॥૭॥૧૨૮॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ૪ મહેલ ૫॥

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥ ਤੇਰੋ ਰੂਪੁ ਸਗਲ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

tujh bin kavan reejhaavai tohee.tayro roop sagal daykh mohee. ||1|| rahaa-o.

O’ God, seeing Your beauty the entire world has been captivated; without your grace, nobody can please you. હે પ્રભુ! તારું સુંદર સર્વ-વ્યાપક રૂપ જોઈને આખી સૃષ્ટિ મસ્ત થઈ જાય છે, તારી કૃપા વગર તને કોઈ જીવ પ્રસન્ન નથી કરી શકતો ॥૧॥ વિરામ॥

ਸੁਰਗ ਪਇਆਲ ਮਿਰਤ ਭੂਅ ਮੰਡਲ ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥

surag pa-i-aal mirat bhoo-a mandal sarab samaano aykai ohee.

In the heavenly paradise, in the nether regions, on the planet earth and throughout the galaxies, God is pervading everywhere.

હે ભાઈ! સ્વર્ગલોક, પાતાળલોક, માતૃલોક, આખું બ્રહ્માંડ, બધામાં તે પરમાત્મા જ સમાયેલો છે.

ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤ ਸਗਲ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਸਰਬ ਮਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ ॥੧॥

siv siv karat sagal kar joreh sarab ma-i-aa thaakur tayree dohee. ||1||

O’ the merciful God, everyone with folded hands begs for Your help. ||1|| હે બધા પર દયા કરનાર બધાના ઠાકોર બધા જીવ તને ‘સુખોનો દાતા’ કહી કહીને તારી આગળ બંને હાથ જોડે છે અને તારા ઓટલા પર જ સહાયતા માટે અવાજ કરે છે ॥૧॥

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲੋਹੀ ॥

patit paavan thaakur naam tumraa sukh-daa-ee nirmal seetlohee.

O’ God, You are the sanctifier of sinners. You are immaculate, calm and bestow peace on all. હે ઠાકોર! તારું નામ છે ‘વિકારોમાં પડેલાને પવિત્ર કરનારું’. તું બધાને સુખ આપનાર છે, તું પવિત્ર હસ્તીવાળો છે, તું શાંતિ-સ્વરૂપ છે.

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਸਿਉ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ॥੨॥੮॥੧੨੯॥

gi-aan Dhi-aan naanak vadi-aa-ee sant tayray si-o gaal galohee. ||2||8||129||

O’ Nanak, for Your devotees, discourse with Your saints itself is the spiritual wisdom, meditation and glory. ||2||8||129|| હે નાનક! હે પ્રભુ! તારા સંતજનોથી તારી મહિમાની વાતો જ તારા સેવકો માટે જ્ઞાન-ચર્ચા છે. સમાધિઓ છે, લોક-પરલોકની ઈજ્જત છે ॥૨॥૮॥૧૨૯॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ॥

milhu pi-aaray jee-aa.

O’ beloved God, help me realize You. હે બધા જીવોથી પ્રેમ કરનાર પ્રભુ! મને મળ.

ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

parabh kee-aa tumaaraa thee-aa. ||1|| rahaa-o.

O’ God, whatever has happened, it is all Your doing.||1||Pause|| હે પ્રભુ! જગતમાં તારું કરેલું જ થઇ રહ્યું છે, તે જ થાય છે જે તું કરે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਿਆ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

anik janam baho jonee bharmi-aa bahur bahur dukh paa-i-aa.

I have suffered great pain wandering through many lives. હે પ્રભુ પતિ! માયાથી ગ્રસિત જીવ અનેક જન્મોમાં ખુબ યોનિઓમાં ભટક્તો ચાલ્યો આવે છે, જન્મ મરણનું દુઃખ ફરીથી સહે છે.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥

tumree kirpaa tay maanukh dayh paa-ee hai dayh daras har raa-i-aa. ||1||

O’ Sovereign God, by Your grace I have received this human body; please bless me so that now I can realize You. ||1|| તારી કૃપાથી આને હવે મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કર્યું છે, આને પોતાનું દર્શન દે અને આની વિકારોથી રક્ષા કર ॥૧॥

ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ॥

so-ee ho-aa jo tis bhaanaa avar na kin hee keetaa.

That which pleases His will has come to pass; no one else can do anything. હે ભાઈ! જગતમાં તે જ કાંઈ વીતે છે, જે કાંઈ પરમાત્માને પસંદ આવે છે. કોઈ બીજો જીવ તેની રજા વિરુદ્ધ કંઈ કરી શકતો નથી.

ਤੁਮਰੈ ਭਾਣੈ ਭਰਮਿ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਆ ਜਾਗਤੁ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥੨॥

tumrai bhaanai bharam mohi mohi-aa jaagat naahee sootaa. ||2||

The human being engrossed in the illusion of Maya does not become aware of it by your will. ||2|| હે પ્રભુ! જીવ તારી રજા અનુસાર જ માયાની ભટકણમાં માયાના મોહમાં ફસાયેલો રહે છે, હંમેશા મોહમાં સૂતેલો રહે છે અને આ ઊંઘમાંથી સાવધાન નથી થતો ॥૨॥

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲਾ ॥

bin-o sunhu tum paraanpat pi-aaray kirpaa niDh da-i-aalaa.

O’ the love of my life, my beloved merciful God, please listen to my prayer. હે પિતા પ્રભુ! અનાથ જીવોનું પાલન કર, આને વિકારોના હુમલાથી બચાવી લે ॥૩॥

ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥਹ ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥੩॥

raakh layho pitaa parabh mayray anaathah kar partipaalaa. ||3||

O’ my God, I am helpless; please protect and save me from the vices. ||3|| હે પ્રભુ! જે મનુષ્યને તે પોતાના દર્શન દીધા છે, સાધુ-સંગતના આશરે રાખીને દીધા છે

ਜਿਸ ਨੋ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥

jis no tumeh dikhaa-i-o darsan saaDhsangat kai paachhai.

O’ God, whosoever You have blessed with Your sight, You have done it through the support of the congregation of saintly persons.

હે પ્રભુ! જે મનુષ્યને તે પોતાના દર્શન દીધા છે, સાધુ-સંગતના આશરે રાખીને દીધા છે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰਿ ਦੇਹੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਬਾਛੈ ॥੪॥੯॥੧੩੦॥

kar kirpaa Dhoor dayh santan kee sukh naanak ih baachhai. ||4||9||130||

O’ God, grant Your grace and bless Nanak with the humble service of the Saints; Nanak yearns for peace. ||4||9||130|| હે પ્રભુ! તારો દાસ નાનક તારા ઓટલેથી આ સુખ માંગે છે કે મને નાનકને પણ પોતાના સંત જનોના ચરણોની ધૂળ બક્ષ ॥૪॥૯॥૧૩૦॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥

ha-o taa kai balihaaree.

I dedicate myself to those, હે ભાઈ! હું તે સંત જનોથી કુરબાન જાવ છું

ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jaa kai kayval naam aDhaaree. ||1|| rahaa-o.

who consider Naam as their only support. ||1||Pause|| જેના હૃદયમાં ફક્ત પરમાત્માનું નામ જ જીવનનો આશરો છે ॥૧॥વિરામ॥

ਮਹਿਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀਐ ਜਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥

mahimaa taa kee kaytak ganee-ai jan paarbarahm rang raatay.

The glory of the devotees who are imbued with the love of God cannot be estimated. હે ભાઈ! સંત જન પરમાત્માના પ્રેમ-રંગમાં રંગાયેલા રહે છે, તેની આધ્યાત્મિક ઉદારતાનો અંદાજ લગાવી શકાતો નથી.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਤਿਨਾ ਸੰਗਿ ਉਨ ਸਮਸਰਿ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤੇ ॥੧॥

sookh sahj aanand tinaa sang un samsar avar na daatay. ||1||

Peace, poise and bliss is attained in their association. There are no other benefactors like them. ||1|| તેની સંગતિમાં રહેવાથી આધ્યાત્મિક સ્થિરતાના સુખનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેની બરાબરીનો બીજો કોઈ દાની થઇ શકતો નથી. ॥૧॥

ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਸੇਈ ਆਏ ਜੋ ਜਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥

jagat uDhaaran say-ee aa-ay jo jan daras pi-aasaa.

Only those who yearn for the sight of God have come here to save the world from the vices. હે ભાઈ! જે સંત જનોને પોતે પરમાત્માની ચાહત લાગેલી રહે, તે જ જગતના જીવોને વિકારોથી બચાવવા આવ્યા સમજો.

ਉਨ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਰੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਸੰਤਸੰਗਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥੨॥

un kee saran parai so tari-aa satsang pooran aasaa. ||2||

One who seeks their refuge swims across the worldly ocean of vices; all the wishes are fulfilled in the holy congregation. ||2|| તેની શરણ જે મનુષ્ય આવી જાય છે, તે સંસાર સમુદ્રથી પાર થઇ જાય છે. હે ભાઈ! સંત જનોની સંગતિમાં રહેવાથી બધી આશાઓ પૂરી થઇ જાય છે ॥૨॥

ਤਾ ਕੈ ਚਰਣਿ ਪਰਉ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥

taa kai charan para-o taa jeevaa jan kai sang nihaalaa.

I feel elated in the company of God’s devotees; I get rejuvenated as I approach them with utmost humility. હે ભાઈ! સંત જનોની સંગતિમાં રહેવાથી મન ખીલી ઉઠે છે, હું તો જ્યારે સંત જનોના ચરણે આવી પડું છું, મને આધ્યાત્મિક જીવન મળી જાય છે

ਭਗਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਹੋਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥੩॥

bhagtan kee rayn ho-ay man mayraa hohu parabhoo kirpaalaa. ||3||

O’ God, bestow mercy on me so I may humbly seek the teachings from Your devotees and meditate on Naam.||3|| હે પ્રભુ! મારા પર કૃપાળુ થયેલો રહે તેથી તારી કૃપાથી મારુ મન તારા સંત જનોના ચરણોની ધૂળ બની રહે ॥૩॥

ਰਾਜੁ ਜੋਬਨੁ ਅਵਧ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਘਾਟਿਆ ॥

raaj joban avaDh jo deesai sabh kichh jug meh ghaati-aa.

Everything in the world wears off including empire, youth and age; હે ભાઈ! નિયંત્રણ, જુવાની, ઉમર, જે કાંઈ પણ જગતમાં સંભાળવા લાયક દેખાય દે છે તે ઘટતું જ જાય છે.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਦ ਨਵਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿਆ ॥੪॥੧੦॥੧੩੧॥

naam niDhaan sad navtan nirmal ih naanak har Dhan khaati-aa. ||4||10||131||

O’ Nanak, the treasure of Naam is immaculate and new forever. This is the wealth the saints always earn.||4||10||131|| હે નાનક! પરમાત્માનું નામ જ એક એવો ખજાનો છે જે હંમેશા નવો રહે છે, અને છે પણ પવિત્ર. સંત જન આ નામ-ધન જ હંમેશા કમાતા રહે છે ॥૪॥૧૦॥૧૩૧॥