Gujarati Page 206

ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਛੋਡਹਿ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ॥

kar kar haari-o anik baho bhaatee chhodeh katahooN naahee.

O’ God, I have grown weary, trying different ways to get rid of my vices but these evils do not loosen their grip on me. હે પિતા પ્રભુ! આ પાંચેય યોજનાઓથી બચવા માટે હું અનેક બીજા કેટલાય પ્રકારના પ્રયત્ન કરી કરીને થાકી ગયો છું. આ કોઈ રીતે પણ મારો છુટકારો નથી કરતા.

ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਤਾਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹੀ ॥੨॥

ayk baat sun taakee otaa saaDhsang mit jaahee. ||2||

I have heard that these vices can be rooted out by being in the Company of saints and I have sought their refuge.||2|| એક આ વાત સાંભળીને કે સાધુ-સંગતમાં રહેવાથી આ સમાપ્ત થઇ જાય છે. મેં તારી સાધુ-સંગતનો આશરો લીધો છે ॥૨॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹਿ ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥

kar kirpaa sant milay mohi tin tay Dheeraj paa-i-aa.

In their mercy, the saints met me and they blessed me with solace. સાધુ-સંગતમાં કૃપા કરીને મને તારા સંત-જન મળી ગયા, તેનાથી મને હિંમત મળી છે.

ਸੰਤੀ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥

santee mant dee-o mohi nirbha-o gur kaa sabad kamaa-i-aa. ||3||

The saint-Guru gave me the mantra that makes one fearless from these vices and I have made meditation on Naam a part of my life. ||3|| સંતોએ મને આ પાંચેય યોજનાઓથી નીડર કરનાર ઉપદેશ આપ્યો છે અને મેં ગુરુના શબ્દ પોતાના જીવનમાં ધારણ કર્યા છે. ॥૩॥

ਜੀਤਿ ਲਏ ਓਇ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ॥

jeet la-ay o-ay mahaa bikhaadee sahj suhaylee banee.

I have now conquered those terrible evil-doers through the peace giving teachings of the Guru. ગુરુની આધ્યાત્મિક સ્થિરતા દેનાર અને સુખ દેનાર વાણીની કૃપાથી મેં તે પાંચેય મોટા ઝગડો કરનારાઓ પર જીત પ્રાપ્ત કરી લીધી છે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥੧੨੫॥

kaho naanak man bha-i-aa pargaasaa paa-i-aa pad nirbaanee. ||4||4||125||

Nanak says, “My mind has been illuminated with divine wisdom and I have attained the exalted state where no evil desire can afflict me.” ||4||4||125|| હે નાનક! હવે મારા મનમાં આધ્યાત્મિક પ્રકાશ થઈ ગયો છે મેં તે આધ્યાત્મિક દરજ્જો પ્રાપ્ત કરી લીધો છે, જ્યાં કોઈ ઈચ્છા સ્પર્શી શકતી નથી ॥૪॥૪॥૧૨૫॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ॥

oh abhinaasee raa-i-aa.

O’ God, You are the eternal sovereign King. હે પ્રભુ! તું એક તે રાજા છે જે ક્યારેય નાશ થનાર નથી.

ਨਿਰਭਉ ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੈ ਬਸਤੇ ਇਹੁ ਡਰਨੁ ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

nirbha-o sang tumaarai bastay ih daran kahaa tay aa-i-aa. ||1|| rahaa-o.

Those who always meditate on You, become fearless and are not afraid of anything. ||1||pause|| જે જીવ તારા ચરણોમાં ટકી રહે છે, તે નીડર થઇ જાય છે, તેને કોઈ પણ પ્રકારનો ક્યાંયથી પણ કોઈ ડર-ધાક રહેતો નથી ॥૧॥ વિરામ॥

ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਹੋਹਿ ਅਫਾਰੋ ਏਕ ਮਹਲਿ ਨਿਮਾਨੋ ॥

ayk mahal tooN hohi afaaro ayk mahal nimaano.

In some, You manifest with arrogance and in others, You are oppressed. હે પ્રભુ! તારા ચરણોમાં ટકી રહેનારને વિશ્વાસ છે કે એક મનુષ્યના શરીરમાં તું પોતે જ અહંકારી બન્યો છે અને એક બીજા શરીરમાં તું વિનમ્ર સ્વભાવનો છે.

ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਲਿ ਗਰੀਬਾਨੋ ॥੧॥

ayk mahal tooN aapay aapay ayk mahal gareebaano. ||1||

In one person, You are all powerful and in another, You are miserable. ||1|| એક શરીરમાં તું પોતે જ બધા શક્તિશાળી છે અને એક બીજા શરીરમાં તું ગરીબ કંગાળ છે ॥૧॥

ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤੁ ਬਕਤਾ ਏਕ ਮਹਲਿ ਖਲੁ ਹੋਤਾ ॥

ayk mahal tooN pandit baktaa ayk mahal khal hotaa.

O’ God, in one person You are like a learned preacher but in another one, You act like a fool. હે પ્રભુ! એક મનુષ્યના શરીરમાં તું ઉમદા વકતા વિદ્વાન છે અને એક શરીરમાં તું મૂર્ખ બનેલો છે.

ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਗ੍ਰਾਹਜੁ ਏਕ ਮਹਲਿ ਕਛੂ ਨ ਲੇਤਾ ॥੨॥

ayk mahal tooN sabh kichh garaahaj ayk mahal kachhoo na laytaa. ||2||

In one person, You amass everything and in another, You accept nothing. ||2|| એક શરીરમાં બેસીને તું ગરીબો, નિર્બળોથી બધું જ છીનવીને પોતાની પાસે એકત્રિત કરનાર છે અને એક શરીરમાં તું વિરક્ત બનીને કોઈ વસ્તુ પણ દત્તક લેતો નથી ॥૨॥

ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ ਖਿਲਾਵਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ॥

kaath kee putree kahaa karai bapuree khilaavanhaaro jaanai.

What can the poor wooden puppet do? The Master Puppeteer knows it all. પરંતુ, હે ભાઈ! આ જીવ બિચારો લાકડાનું પૂતળું છે, આને રમાડનાર પ્રભુ જ જાણે જ છે કે આને કેવી રીતે નચાવી રહ્યો છે.

ਜੈਸਾ ਭੇਖੁ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰੁ ਓਹੁ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜੁ ਆਨੈ ॥੩॥

jaisaa bhaykh karaavai baajeegar oh taiso hee saaj aanai. ||3||

Whatever role the Master assigns it, the puppet plays accordingly. ||3|| રમત રમાડનાર પ્રભુ બાજીગર જેવું નાટક રચાવે છે, તે જીવ તેવું જ નાટક રચે છે ॥૩॥

ਅਨਿਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤੁ ਭਾਤਿ ਕਰੀਆ ਆਪਿ ਹੋਆ ਰਖਵਾਰਾ ॥

anik kothree bahut bhaat karee-aa aap ho-aa rakhvaaraa.

God has fashioned countless different species of creatures and He Himself is their protector. પ્રભુએ જગતમાં અનંત યોનીઓના જીવોનાં અનેક શરીર-ઓરડાઓ કેટલાય પ્રકારના બનાવી દીધા છે અને પ્રભુ પોતે જ બધાનો રક્ષક બનેલો છે.

ਜੈਸੇ ਮਹਲਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸੈ ਰਹਨਾ ਕਿਆ ਇਹੁ ਕਰੈ ਬਿਚਾਰਾ ॥੪॥

jaisay mahal raakhai taisai rahnaa ki-aa ih karai bichaaraa. ||4||

The soul has to dwell whatever kind of body God places it in; on its own what can this poor soul do? ||4|| આ બિચારો જીવ પોતાની રીતે કંઈ પણ કરવા લાયક નથી. જેમ શરીરમાં પરમાત્મા એને રાખે છે. તેમ શરીરમાં એને રહેવું પડે છે ॥૪॥

ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ਜਿਨਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਧਿ ਸਾਜੀ ॥

jin kichh kee-aa so-ee jaanai jin ih sabh biDh saajee.

The One who has created this universe, knows the secret of its working. જે પરમાત્માએ આ જગત રચ્યું છે. જે પરમાત્માએ આ આખી રમત બનાવી છે તે જ આ ભેદને જાણે છે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤਿ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੀ ॥੫॥੫॥੧੨੬॥

kaho naanak aprampar su-aamee keemat apunay kaajee. ||5||5||126||

Nanak says, the infinite God alone knows the worth of His doings. ||5||5||126|| નાનક કહે છે, તે પરમાત્મા સર્વોપરી છે, બધી રચનાનો માલિક છે અને તે પોતાના કામોની કદર પોતે જ જાણે છે ॥૫॥૫॥૧૨૬॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ૩ મહેલ ૫॥

ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਰੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ ॥

chhod chhod ray bikhi-aa kay rasoo-aa.

Give up the pleasures of Maya. હે ભાઈ! માયાનો રસ છોડી દે છોડી દે.

ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

urajh rahi-o ray baavar gaavar ji-o kirkhai hari-aa-i-o pasoo-aa. ||1|| rahaa-o.

O’ foolish and crazy person you are entangled in these pleasures like an animal engrossed in the green pasture. |1||pause|| હે પાગલ અભણ! તું આ રસમાં એવો મસ્ત થઈને પડેલો છે જેમ કોઈ પશુ લીલા-છમ ખેતરમાં મસ્ત હોય છે ॥૧॥ વિરામ॥

ਜੋ ਜਾਨਹਿ ਤੂੰ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੈ ਸੋ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਤੇਰੈ ਤਸੂਆ ॥

jo jaaneh tooN apunay kaajai so sang na chaalai tayrai tasoo-aa.

O’ human being, what you think is going to benefit you after death, not even a part thereof is going to accompany you. હે પાગલ! જે વસ્તુને તું પોતાને કામ આવનારી સમજે છે, તે થોડી માત્ર પણ અંત સમયે તારી સાથે નથી જતી.

ਨਾਗੋ ਆਇਓ ਨਾਗ ਸਿਧਾਸੀ ਫੇਰਿ ਫਿਰਿਓ ਅਰੁ ਕਾਲਿ ਗਰਸੂਆ ॥੧॥

naago aa-i-o naag siDhaasee fayr firi-o ar kaal garsoo-aa. ||1||

You came with nothing and you shall depart with nothing; you are spiritually dead and are wandering in the cycles of birth and death. ||1|| તું જગતમાં નગ્ન આવ્યો હતો અહીંથી નગ્ન જ ચાલ્યો જઈશ. તું વ્યર્થ જ યોનીઓના ચક્કરમાં ફરી રહ્યો છે અને તને આધ્યાત્મિક મૃત્યુએ ગ્રસેલ છે ॥૧॥

ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਾਚਿ ਮਾਚਿ ਤਿਨਹੂੰ ਲਉ ਹਸੂਆ ॥

paykh paykh ray kasumbh kee leelaa raach maach tinhooN la-o hasoo-aa.

You are engrossed in the pleasures of the world which are of transitory nature like a safflower. હે પાગલ! આ માયાની રમત કેસર પુષ્પની રમત છે. આને જોઈ-જોઈને તું આમાં મસ્ત થઈ રહ્યો છે અને આ પદાર્થોથી ખુશ થઇ રહ્યો છે.

ਛੀਜਤ ਡੋਰਿ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰੈਨੀ ਜੀਅ ਕੋ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਨੋ ਕਛੂਆ ॥੨॥

chheejat dor dinas ar rainee jee-a ko kaaj na keeno kachhoo-aa. ||2||

With each passing day, the span of remaining life is shortening and You haven’t done a thing of real value for your soul. ||2|| દિવસ રાત તારી ઉંમરની ડોર નબળી થતી જઈ રહી છે. તે પોતાની જીવાત્માને કામ આવનાર કોઈ પણ કામ નથી કર્યું ॥૨॥

ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਬਿਰਧਾਨੋ ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੇ ਤਨੁ ਖੀਨਸੂਆ ॥

karat karat iv hee birDhaano haari-o uktay tan kheensoo-aa.

Performing your worldly deeds, you have grown old; your voice is failing you and your body has become weak. માયાનો ધંધો કરી-કરીને આમ જ મનુષ્ય ઘરડો થઈ જાય છે, બુદ્ધિ કામ કરવાથી રહી જાય છે, અને શરીર નબળું થઈ જાય છે.

ਜਿਉ ਮੋਹਿਓ ਉਨਿ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ ਉਸ ਤੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ ॥੩॥

ji-o mohi-o un mohnee baalaa us tay ghatai naahee ruch chasoo-aa. ||3||

Just as you were lured by Maya in your youth, your involvement in it has not lessened one little bit in the old age. ||3|| જેમ યુવાનીમાં તે મોહની માયાએ આને પોતાના મોહમાં ફસાવ્યો હતો, તેમાંથી આની પ્રીતિ થોડી માત્ર પણ ઘટતી નથી ॥૩॥

ਜਗੁ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਤਉ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਤਜਿ ਗਰਬਸੂਆ ॥

jag aisaa mohi gureh dikhaa-i-o ta-o saran pari-o taj garabsu-aa.

The Guru showed me that such is the way of the world; since then abandoning the egotistical pride, I have entered the Guru’s refuge. હે દાસ નાનક! મને ગુરુએ દેખાડી દીધુ છે કે જગતનો મોહ આવો છે. ત્યારે હું જગતનું માન ત્યાગીને ગુરુની શરણ પડ્યો છું

ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤਿ ਬਤਾਇਓ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਜਸੂਆ ॥੪॥੬॥੧੨੭॥

maarag parabh ko sant bataa-i-o darirhee naanak daas bhagat har jasoo-aa. ||4||6||127||

O’ Nanak, the Guru has shown me the way to unite with God and I am resolutely engaged in the devotional worship by singing His praises. ||4||6||127|| ગુરુ-સંતે મને પરમાત્માને મળવાનો રસ્તો બતાવી દીધો છે અને મેં પરમાત્માની ભક્તિ પરમાત્માની મહિમા પોતાના હૃદયમાં પાક્કી કરી લીધી છે ॥૪॥૬॥૧૨૭॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

tujh bin kavan hamara. mayray preetam paraan aDhaaraa. ||1|| rahaa-o.

O’ my beloved God, the support of my life! who else is my support beside You? ||1||pause|| હે પ્રીતમ પ્રભુ! હે પ્રાણોના આશરો પ્રભુ! તારા વગર અમારો બીજો કોણ સહારો છે? ॥૧॥ વિરામ॥

ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥

antar kee biDh tum hee jaanee tum hee sajan suhaylay.

You alone know the inner state of my mind. You alone are my real friend and bestower of peace. હે અથાહ અને સ્થિર ઠાકોર! મારા હૃદયની હાલત તું જ જાણે છે,

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਤੁਝ ਤੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲੇ ॥੧॥

sarab sukhaa mai tujh tay paa-ay mayray thaakur agah atolay. ||1||

O’ my unfathomable and infinite God, I have received every comfort and peace from You. ||1||

તું જ મારો સજ્જન છે, તું જ મને સુખ દેનાર છે, બધા સુખ મેં તારાથી જ મેળવ્યા છે ॥૧॥