Gujarati Page 203

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa ૫.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી મહેલ ૫,

ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

bhuj bal beer barahm sukh saagar garat parat geh layho anguree-aa. ||૧|| rahaa-o.

O’ my almighty God, the ocean of peace, save me from falling into the ditch of sins. ||૧||pause|| હે તાકાતવાન હાથોવાળા શૂરવીર પ્રભુ! હે સુખોના સમુદ્ર પરબ્રહ્મ! સંસાર સમુદ્રના વિકારોના ખાડામાં પડતા મારી આંગળી પકડી લે. ।।૧।। વિરામ।।

ਸ੍ਰਵਨਿ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ ਆਰਤ ਦੁਆਰਿ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥

sarvan na surat nain sundar nahee aarat du-aar ratat pinguree-aa. ||૧||

My ears are not capable to listen to Your praises and my eyes are not wise enough to visualize You everywhere; like a cripple in pain, I am crying at Your doorstep. ||૧|| હે પ્રભુ! મારા કાનોમાં તારી મહિમા સાંભળવાની સમજણ નથી મારી આંખો એટલી સુંદર નથી કે દરેક જગ્યાએ તારા દર્શન કરી શકે હું તારા સાધુઓની સંગતમાં જવાને લાયક પણ નથી હું પાંગળો થઇ ચુક્યો છું અને દુઃખી થઇ ને તારા દ્વાર પર પોકાર કરું છું કે મને વિકારોના ખાડામાંથી બચાવી લે. ।।૧।।

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਤਰੀਆ ॥

deenaa naath anaath karunaa mai saajan meet pitaa mahatree-aa.

O’ the Master of the meek and helpless, the merciful friend, the father and the mother, હે ગરીબોના પતિ! હે અનાથો પર તરસ કરવાવાળા હે સજ્જન! હે મિત્ર પ્રભુ! હે મારા પિતા! હે મારી માતા પ્રભુ!,

ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੨॥੨॥੧੧੫॥

charan kaval hirdai geh naanak bhai saagar sant paar utree-aa. ||૨||૨||૧૧૫||

O’ Nanak, by meditating on Your Name, Your saints cross over the dreadful worldly ocean of vices. ||૨||૨||૧૧૫||

તારા સંતો તારા સુંદર ચરણો રાખીને સંસાર સમુદ્ર પાર લગાવે છે કૃપા કરી મને પણ તારા ચરણોનો પ્રેમ બક્ષ અને મને પણ પાર લગાવી દે. ।।૨।।૨।।૧૧૫।।

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੫

raag ga-orhee bairaagan mehlaa ૫

Raag Gauri Bairagan, Fifth Guru:

રાગ ગૌરી વૈરાગણ મહેલ ૫,

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ik-oNkaar satgur parsaad.

One eternal God, realized by the grace of the true Guru: એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે.

ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂੰ ਸੰਗਿ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ da-y gusaa-ee meetulaa tooN sang hamaarai baas jee-o. ||૧|| rahaa-o. O’ dear God and my best friend, please always stay in my conscience. ||૧||Pause|| હે તરસ કરનારા! હે સૃષ્ટિના પાલનહાર! તું મારો પ્રેમાળ મિત્ર છે સદાય મારા સાથે વસતો રહે. ।।૧।। વિરામ।।

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਰਹਣਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥

tujh bin gharee na jeevnaa Dharig rahnaa sansaar.

O’ God, without You I cannot spiritually survive even for a moment and without that, the life in the world is accursed. તારા વગર ઘડી ભર પણ આધ્યાત્મિક જીવન થઈ શકતું નથી અને આધ્યાત્મિક જીવન વિના સંસારમાં રહેવું ધિક્કાર યોગ્ય છે,

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰਿ ਜੀ ॥੧॥

jee-a paraan sukh-daati-aa nimakh nimakh balihaar jee. ||૧||

O’ the bestower of peace and benefactor of life, I dedicate myself to You at each and every moment.||૧|| હે જીવન દેનાર! હે પ્રાણ દેનાર! હે સુખ આપવા વાળા પ્રભુ! હું તારા પર પળભર કુરબાન થઈ જાઉ છું. ।।૧।।

ਹਸਤ ਅਲੰਬਨੁ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਗਰਤਹੁ ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥

hasat alamban dayh parabh gartahu uDhar gopaal.

O’ God, please help me out of the ditch of vices. હે પ્રભુ! મને તારા હાથનો સહારો દે હે ગોપાલ! મને વિકારોના ખાડામાંથી કાઢી લે,

ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਮਤਿ ਥੋਰੀਆ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥੨॥

mohi nirgun mat thoree-aa tooN sad hee deen da-i-aal. ||૨||

O’ God, I have no virtues and my intellect is very shallow; You are always merciful to the meek. ||૨||

હું ગુણહીન છું મારી બુદ્ધિ ખરાબ છે તું હંમેશા ગરીબો પર દયા કરનારો છે. ।।૨।।

ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੰਮਲਾ ਕਵਨ ਬਿਧੀ ਬੀਚਾਰ ॥

ki-aa sukh tayray sammlaa kavan biDhee beechaar. O’ God, how many of Your blessings can I count and how can I reflect on them all? હું તારા આપેલા ક્યાં ક્યાં સુખો યાદ કરું ને કઈ કઈ રીતે તારા બક્ષેલા સુખોનો વિચાર કરું હું તારા આપેલા અનંત સુખ ગણી નથી શકતો,

ਸਰਣਿ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਹਿਤ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੩॥

saran samaa-ee daas hit oochay agam apaar. ||3||

O’ highest of the high, lover of Your devotees, incomprehensible and the infinite God, please keep me in You refuge.||3|| હે ઊંચા! અગમ્ય પ્રભુ! હે અનંત પ્રભુ! હે શરણે આવેલાની સહાયતા કરનાર પ્રભુ! હે પોતાના સેવકોનું હિત કરનારા પ્રભુ! ।।3।।

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਹਿ ॥

sagal padaarath asat siDh naam mahaa ras maahi. All the worldly wealth and the eight miraculous powers are in the supremely sublime essence of Naam. હે ભાઈ! દુનિયાના બધા પદાર્થો યોગીઓની આઠેય સિદ્ધિઓ સર્વશ્રેષ્ઠ રામનામ રસમાં હાજર છે,

ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੪॥

suparsan bha-ay kaysvaa say jan har gun gaahi. ||૪||

They sing His praises upon whom the beautifully-haired God is highly pleased. હે ભાઈ! જેના પર સુંદર લાંબા વાળ વાળા પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે એ લોકો પ્રભુના ગુણો ગાતા રહે છે. ।।૪।।

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥

maat pitaa sut banDhpo tooN mayray paraan aDhaar.

O’ God, You are my mother, my father, my son, and my relative; you are the support of my life-breath. હે દયા હે ગોસાઈ! હે મારા પ્રાણોના આશરા પ્રભુ! માતા પિતા પુત્ર સગા સંબંધી મારુ બધું તું જ છે,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕੁ ਭਜੈ ਬਿਖੁ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫॥੧॥੧੧੬॥

saaDhsang naanak bhajai bikh tari-aa sansaar. ||૫||૧||૧૧૬||

In the holy congregation Nanak meditates on Naam and swims across the poisonous world-ocean of vices. ||૫||૧||૧૧૬|| તારો દાસ નાનક તારી સાધુ સંગતમાં તારી કૃપાથી તારું ભજન કરે છે જે મનુષ્ય તારું ભજન કરે છે એ વિકારો રૂપી ઝેરથી ભરેલા સંસારમાંથી આધ્યાત્મિક જીવન લઇ સંસાર સમુદ્ર પાર કરી લે છે. ।।૫।।૧।।૧૧૬।।

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੰਤ ਕੇ ਘਰਿ ਮਃ ੫

ga-orhee bairaagan raho-ay kay chhant kay ghar mehlaa ૫

Raag Gauri Bairagan, Chants Of Reho-ay, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ વૈરાગણ રહોઈના છંદનો ઘર મહેલ ૫

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ik-oNkaar satgur parsaad.

One eternal God, realized by the grace of the true Guru: એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે,

ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥

hai ko-ee raam pi-aaro gaavai.

Only a rare lover of God sings His praises. હે ભાઈ! કોઈ દુર્લભ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય જ પ્રેમના ગુણ ગાય છે,

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

sarab kali-aan sookh sach paavai. rahaa-o.

Such a person realizes God, obtains bliss and comforts. ||pause||

એ બધા સુખો પ્રાપ્ત કરી લે છે સાચો આનંદ પામી લે છે અને હંમેશા સ્થિર પ્રભુને મળી જાય છે.

।।વિરામ।।

ਬਨੁ ਬਨੁ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ban ban khojat firat bairaagee.

The renunciate goes out into the woods, searching for Him. હે ભાઈ! પ્રભુને શોધવા જે મનુષ્ય ગૃહસ્થથી સંન્યાસ લઈ ને જંગલ જંગલ શોધતો ફરે છે એવી રીતે પ્રભુ નથી મળતા,

ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

birlay kaahoo ayk liv laagee.

It is only a rare one who is attuned to the one God. કોઈ દુર્લભ મનુષ્યની પ્રભુ સાથે એક લગની લાગે છે

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥

jin har paa-i-aa say vadbhaagee. ||૧||

Those who have realized God are fortunate and blessed. ||૧||

જે જે મનુષ્યએ પ્રભુને ગોતી લીધા એ બધા બહુ ભાગ્યશાળી મનુષ્યો છે. ।।૧।।

ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ ॥

barahmaadik sankaadik chaahai.

The angels like Brahma and his sons like Sanak yearn for God and હે ભાઈ! બ્રહ્મા તથા અન્ય મોટા મોટા દેવતાગણો, સનક તથા એના ભાઈઓ સનંદન, સનાતન, સંતકુમાર આમાંથી દરેક પ્રભુ સાથે મેળાપ ઇચ્છે છે.

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਹਰਿ ਆਹੈ ॥

jogee jatee siDh har aahai.

so do the yogis, ascetics and the celibates. જોગી જતી સિદ્ધ આમાંથી દરેક પ્રભુને મળવાની ઈચ્છા રાખે છે,

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹੈ ॥੨॥

jisahi paraapat so har gun gaahai. ||૨|| One who is so blessed, sings the Praises of God. ||૨||

પરંતુ જેને પહેલાથી જ નસીબમાં આ દાન મળ્યું છે એ જ પ્રભુના ગુણ ગાય છે. ।।૨।।

ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥

taa kee saran jin bisrat naahee.

I seek the refuge of those who do not forget God. હે ભાઈ! એમની શરણમાં જાઓ જેને પ્રભુ કોઈ દિવસ ભુલતા નથી.

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹੀ ॥

vadbhaagee har sant milaahee.

By great good fortune, one meets the saints of God. પ્રભુના સંતો ને કોઈ ભાગ્યશાળી જ મળી શકે છે.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਿਹ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥੩॥

janam maran tih moolay naahee. ||3|| The saints are never subject to the cycle of birth and death. ||3||

એ સંતોને જન્મ મરણના ચક્કર નડતા નથી ।।3।।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ॥

kar kirpaa mil pareetam pi-aaray.

O’ my beloved God, show mercy and let me unite with You. હે મારા પ્યારા પ્રભુ! મારા પર કૃપા કર અને મને મળ,

ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰੇ ॥

bin-o sunhu parabh ooch apaaray.

O’ supreme and Infinite God, please listen to my prayer. હે સર્વોચ્ચ અને અનંત પ્રભુ! મારી આ વિનંતી સાંભળ.

ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗਤੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੧੭॥

naanak maaNgat naam aDhaaray. ||૪||૧||૧૧૭||

Nanak begs for Naam, the support of life. ||૪||૧||૧૧૭|| તારો દાસ નાનક તારા પાસેથી તારું નામ જ જીવનનો આસરો માંગે છે ।।૪।।૧।।૧૧૭।।