Gujarati Page 201

ਮਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ma-i-aa karee pooran har raa-i-aa. ||1|| rahaa-o.

on whom the all pervading Sovereign God shows His mercy. ||1||Pause||

પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરતા તેને હંમેશા જ આધ્યાત્મિક આનંદ મેળવ્યો છે ॥૧॥ વિરામ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ॥

kaho naanak jaa kay pooray bhaag.

Nanak says, ”He whose destiny is perfect, નાનક કહે છે, જે મનુષ્યનાં માથા પર પૂર્ણ ભાગ્ય જાગી જાય છે.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਸਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥੧੦੬॥

har har naam asthir sohaag. ||2||106||

meditates on God’s Name and his union with God becomes eternal”. ||2||106||

એ સદાય પ્રભુ નામ જપે છે ને એના માથા પર સદાસ્થિર રહેનાર પ્રભુ પતિ કાયમ પોતાનો હાથ રાખે છે. ॥૨॥૧૦૬॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી મહેલ ૫॥

ਧੋਤੀ ਖੋਲਿ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠਿ ॥

Dhotee khol vichhaa-ay hayth.

The Hindu priest spreads part of his loin-cloth and sits on it;

તે બ્રાહ્મણ શ્રાદ્ધ વગેરેના સમયે યજમાનના ઘરે જઈને ચોકમાં બેસીને પોતાની ધોતીનો ઉપરનો ભાગ ઉતારીને નીચે રાખી લે છે.

ਗਰਧਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟਿ ॥੧॥

garDhap vaaNgoo laahay payt. ||1||

like a donkey he gulps down into his belly all that comes his way. ||1|| બ્રાહ્મણ પોતાના યજમાનોને આ જ કહે છે કે બ્રાહ્મણને દીધેલું દાન જ મોક્ષનું શીર્ષક મળવાનો રસ્તો છે અને ગધેડાની જેમ દબાદબખીર વગેરે પોતાના પેટ માં નાખે છે. ॥૧॥

ਬਿਨੁ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥

bin kartootee mukat na paa-ee-ai.

Liberation from the cycles of birth and death is not obtained without good deeds. નામ જપવાની કમાણી કર્યા વગર મોક્ષનું શીર્ષક મળતું નથી.

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ mukat padaarath naam Dhi-aa-ee-ai. ||1|| rahaa-o. The state of salvation is attained, only by meditation on Naam. ||1||Pause||

હે ભાઈ પ્રભુનામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ મુક્તિ એવો પદાર્થ છે જે વિકારોથી મોક્ષ અપાવે છે. ॥૧॥ વિરામ॥

ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨਾਂ ॥

poojaa tilak karat isnaanaaN.

Hindu priest takes his ritual cleansing bath, applies ‘tilak’ (ceremonial mark) on his forehead and performs worship ceremonies, બ્રાહ્મણ સ્નાન કરીને તિલક લગાવીને પૂજા કરે છે.

ਛੁਰੀ ਕਾਢਿ ਲੇਵੈ ਹਥਿ ਦਾਨਾ ॥੨॥

chhuree kaadh layvai hath daanaa. ||2||

but then he intimidates people into giving him alms under threats of hell and suffering. ||2||

છરી કાઢીને હાથમાં દાન પ્રાપ્ત કરે છે. ॥૨॥

ਬੇਦੁ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ ॥

bayd parhai mukh meethee banee.

He reads and recites Vedas (the Hindu holy books) in a very sweet tone, બ્રાહ્મણ મુખથી મીઠા સ્વરોમાં વેદ મંત્રો વાંચે છે.

ਜੀਆਂ ਕੁਹਤ ਨ ਸੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥

jee-aaN kuhat na sangai paraanee. ||3||

and yet he never hesitates in virtually killing others by extracting money. ||3|| પરંતુ પોતાના યજમાનો સાથે છેતરામણી કરતા લેશમાત્ર પણ શરમાતો નથી. ॥3॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥

kaho naanak jis kirpaa Dhaarai.

Nanak says, by His grace, નાનક કહે એ બ્રાહ્મણોના વશમાં પણ શું છે જે મનુષ્ય પર પ્રભુ જેના પર કૃપા કરે છે,

ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੪॥੧੦੭॥

hirdaa suDh barahm beechaarai. ||4||107||

one’s heart becomes pure and he contemplates God. ||4||107||

એ જ પ્રભુના ગુણોને હૃદયમાં વસાવે છે જેની કૃપાથી એનું હૃદય પવિત્ર બની જાય છે અને એ બીજા સાથે છળ કપટ કરતા નથી. ॥૪॥૧૦૭॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી મહેલ ૫॥

ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਸਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ॥

thir ghar baishu har jan pi-aaray.

O’ beloved devotees of God, have firm faith in your heart, હે વ્હાલા ભક્તજનો! હૃદયમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા બનાવ,

ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ satgur tumray kaaj savaaray. ||1|| rahaa-o. that the true Guru accomplishes all your tasks. ||1||Pause|| સતગુરુએ તમારા બધા કામ સુધારી દીધા છે. સતગુરુની શરણે પડેલાના બધા કામો સુધારી દે છે ॥૧॥॥ વિરામ॥

ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸਰਿ ਮਾਰੇ ॥

dusat doot parmaysar maaray.

The transcendent God has struck down the wicked enemies, હે સંતજનો એવો નિશ્ચય ધારણ કરો કે જે મનુષ્ય બીજા આશરાના છોડી પ્રભુના આશરે રહે છે પરમાત્મા તેને કષ્ટ દેવાવાળા બધા દુશમન સમાપ્ત કરી દે છે.

ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥੧॥

jan kee paij rakhee kartaaray. ||1||

and the Creator has preserved the honor of His humble devotees. ||1|| કર્તારે પોતાના સેવકોની લાજ જરૂર રાખે છે ॥૧॥

ਬਾਦਿਸਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਵਸਿ ਕਰਿ ਦੀਨੇ ॥

baadisaah saah sabh vas kar deenay.

God has brought all the kings and emperors under the command of His devotees, હે સંતજનો પ્રભુએ પોતાના સેવકોને દુનિયાના શાહો બાદશાહોથી આઝાદ કરી દીધા છે,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ ॥੨॥

amrit naam mahaa ras peenay. ||2||

and they partake the most sublime ambrosial nectar of Naam. ||2||

પ્રભુના સેવકો આધ્યાત્મિક જીવન આપનારા પરમાત્માના બધા રસોથી વધારે મીઠો પ્રભુના નામનો રસ પીવે છે. ॥૨॥

ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥

nirbha-o ho-ay bhajahu bhagvaan.

Meditate fearlessly on God’s Name, હે વ્હાલા ભક્તજનો! તું નીડર થઈને પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરતો રહે.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥

saaDhsangat mil keeno daan. ||3||

which you have been blessed with in the congregation of saintly persons. ||3|| સાધુ-સગતિમાં મળીને તારા પર નામની બક્ષિસ કરી છે ॥3॥

ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

saran paray parabh antarjaamee.

O’ the knower of hearts, I have sought Your refuge. હે અંતર્યામી પ્રભુ! હે સ્વામી પ્રભુ! હું તારા શરણે પડ્યો છું.

ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੦੮॥ naanak ot pakree parabh su-aamee. ||4||108|| O’ Nanak, say, “I have grasped onto the support of the Master-God”. ||4||108||

નાનક કહે છે, મેં તારો આશરો લીધો છે મને તારા નામનું દાન આપ. ॥૪॥૧૦૮॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી મહેલ ૫॥

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਭਾਹਿ ਨ ਜਲੈ ॥

har sang raatay bhaahi na jalai.

He who is imbued with God’s love, does not anguish in the cravings for desires. હે ભાઈ! પ્રભુ સાથે રંગાયેલા રહેવાથી મનુષ્ય તૃષ્ણાની આગમાં બળતો નથી.

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲੈ ॥

har sang raatay maa-i-aa nahee chhalai.

He who is imbued with God’s love, is not deceived by Maya. પ્રભુની શરણમાં જોડાયેલા રહેવાથી મનુષ્યને માયા છેતરી શકતી નથી.

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਜਲਾ ॥

har sang raatay nahee doobai jalaa.

He who is imbued with God’s love, does not drown in the world-ocean of vices. પ્રભુની યાદમાં મસ્ત રહેવાથી મનુષ્ય સંસાર સમુદ્રના વિકારોના પાણીમાં ડૂબી શકતો નથી.

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥੧॥

har sang raatay sufal falaa. ||1||

He who is imbued with God’s love, achieves the objective of human life. ||1||

પ્રભુની સાથે રહેવાથી મનુષ્ય પોતાના જન્મનો સુંદર ઉદેશ્ય પામી લે છે. ॥૧॥

ਸਭ ਭੈ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰੈ ਨਾਇ ॥

sabh bhai miteh tumaarai naa-ay.

O’ God, all fears are eradicated by meditating on Your Name. હે પ્રભુ તારા નામ સાથે જોડાઈને રહેવાથી મનુષ્ય ના બધા દુઃખો દૂર થઈ જાય છે.

ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

bhaytat sang har har gun gaa-ay. rahaa-o.

In the holy congregation one sings the praises of God. ||Pause|| હે ભાઈ પ્રભુની સંગતિમાં એના ચરણોમાં જોડાઈ રહેવાથી મનુષ્ય પ્રભુના જ ગુણ ગાતો રહે છે ॥વિરામ॥

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮਿਟੈ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ॥

har sang raatay mitai sabh chintaa.

Being imbued with God, one’s worries depart. હે ભાઈ! પ્રભુની યાદમાં જોડાય રહેવાથી મનુષ્યની બધા પ્રકારની ચિંતા દૂર થઈ જાય છે.

ਹਰਿ ਸਿਉ ਸੋ ਰਚੈ ਜਿਸੁ ਸਾਧ ਕਾ ਮੰਤਾ ॥

har si-o so rachai jis saaDh kaa manntaa.

One who is blessed with the teachings of the Guru; gets attuned to God. પરંતુ પ્રભુની યાદમાં એ જ જોડાય શકે જેને ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય છે.

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਨਹੀ ਤ੍ਰਾਸ ॥

har sang raatay jam kee nahee taraas.

Being imbued with God, there is no fear of death. પ્રભુની સંગતમાં રંગાઈને રહેવાથી મૃત્યુનો ડર રહેતો નથી.

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥੨॥

har sang raatay pooran aas. ||2||

Being imbued with God, one’s hopes are fulfilled. ||2||

પ્રભુની સંગતમાં રંગાઈને રહેવાથી મનુષ્યની બધી આશાઓ પુરી થઇ જાય છે. ॥૨॥

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

har sang raatay dookh na laagai.

Being imbued with God, no malady afflicts.

હે ભાઈ! પ્રભુના ચરણોમાં જોડાઈને રહેવાથી કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ સ્પર્શી શકતું નથી.

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

har sang raataa an-din jaagai.

Being imbued with God, one always remains aware of the onslaught of vices. જે મનુષ્ય હંમેશા પ્રભુની યાદમાં મસ્ત રહે છે એ વિકારોના હુમલાઓથી દરરોજ સાવધાન રહે છે.

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਹਜ ਘਰਿ ਵਸੈ ॥

har sang raataa sahj ghar vasai.

The one who is imbued with God’s love, lives in intuitive peace and poise. પ્રભુની સંગતમાં રહેવાથી એ મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સ્થિરતાની અવસ્થામાં ટકી રહે છે.

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥੩॥

har sang raatay bharam bha-o nasai. ||3||

Being imbued with God’s love, one’s fears and doubts go away. ||3||

પ્રભુની યાદમાં જોડાયને રહેવાથી મનુષ્યની દરેક પ્રકારની ભ્રમણાઓ અને ડર દૂર થઇ જાય છે. ॥3॥

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥

har sang raatay mat ootam ho-ay.

He who is imbued with God’s love, gets blessed with exalted intellect. પ્રભુની સંગતમાં રહેવાથી મનુષ્યની બુદ્ધિ ઉત્તમ થઈ જાય છે,

ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥

har sang raatay nirmal so-ay.

One who is attuned to God, has a pure and spotless reputation. પ્રભુની સંગતમાં રહેવાથી મનુષ્ય પવિત્ર બની જાય છે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥

kaho naanak tin ka-o bal jaa-ee.

Nanak says, “I dedicate myself to those, નાનક કહે છે, હું એ લોકો પર કુરબાન જાઉં છું.

ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੪॥੧੦੯॥

jin ka-o parabh mayraa bisrat naahee. ||4||109||

Who do not forget my God”. ||4||109||

જે મારા પ્રભુને ક્યારેય ભૂલતા નથી. ॥૪॥૧૦૯॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી મહેલ ૫॥

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ ॥

udam karat seetal man bha-ay.

The mind became calm by joining the holy congregation. હે ભાઈ સાધુ સંગતમાં જવાનો પરિશ્રમ કરીને મનુષ્યનું મન શાંત થઇ જાય છે.

ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁਖ ਗਏ ॥

maarag chalat sagal dukh ga-ay.

By walking on the righteous path, all sufferings end. સાધુ સંગતના રસ્તા પર ચાલવાથી મનુષ્યના બધા દુઃખ દૂર થઈ જાય છે,

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥

naam japat man bha-ay anand.

By lovingly meditating on Naam, mind becomes blissful. હે ભાઈ પ્રભુનામ જપવાથી મનને આનંદ મળે છે,

ਰਸਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੧॥

ras gaa-ay gun parmaanand. ||1||

By singing the praises of the Master of supreme bliss with love, mind becomes blissful. ||1||

સર્વોચ્ચ પ્રભુના વખાણ કરવાથી પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૧॥

ਖੇਮ ਭਇਆ ਕੁਸਲ ਘਰਿ ਆਏ ॥

khaym bha-i-aa kusal ghar aa-ay.

True state of happiness, peace and well-being has prevailed all around, જે લોકો સાધુ સંગતમાં રહે છે તે હંમેશા સુખ જ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એ આનંદની અવસ્થામાં ટકી રહે છે,

ਭੇਟਤ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥

bhaytat saaDhsang ga-ee balaa-ay. rahaa-o.

and misfortunes have vanished by joining the holy congregation.||Pause|| હે ભાઈ! સાધુ સંગત માં રહેવાથી માયા રૂપી વળગણ દૂર થઇ જાય છે. ॥વિરામ॥

ਨੇਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ਪੇਖਤ ਹੀ ਦਰਸ ॥

naytar puneet paykhat hee daras.

On realization of God, the mind (inner eyes) become immaculate. હે ભાઈ! ગોવિંદના દર્શન કરવાથી આંખો વિકારો અને વાસનાઓ વગરની થઇ પવિત્ર બની જાય છે,

ਧਨਿ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਪਰਸ ॥

Dhan mastak charan kamal hee paras.

Blessed is the forehead which bows in reverence to God. હે ભાઈ! ભાગ્યશાળી એ માથું છે જેને ગોવિંદના સુંદર ચરણોનો સ્પર્શ મળે છે,

ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਟਹਲ ਸਫਲ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ॥

gobind kee tahal safal ih kaaN-i-aa.

The body becomes worthwhile by performing the devotional worship of God. પ્રભુની સેવા કરવાથી આ શરીર સફળ થઇ જાય છે,