PAGE 1430

ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗਿ ਉਚਰਹੀ ॥ panch raagnee sang uchrahee. It is accompanied by the voices of its five Raaginis (sub raags): ਅਤੇ ਭੈਰੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਰਾਗਨੀਆਂ ਵੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ l ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ॥ paratham bhairvee bilaavalee. The first recital is done in Bhairavee, and second one is Bilaavalee; ਪਹਿਲੀ ਭੈਰਵੀ, ਦੂਜੀ ਬਿਲਾਵਲੀ, ਪੁੰਨਿਆਕੀ ਗਾਵਹਿ

PAGE 1429

ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥ nij kar daykhi-o jagat mai ko kaahoo ko naahi. I had looked upon the world as my own, but no one is a lasting support for anyone. ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, (ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ) ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੀ (ਸਦਾ ਲਈ

PAGE 1428

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੨੯॥ har jan har antar nahee naanak saachee maan. ||29|| O’ Nanak, take this as absolute truth, that there is no difference between God and God’s devotee. ||29|| ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨੯॥ ਮਨੁ

PAGE 1426

ਜਿਸਹਿ ਉਧਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥੧੫॥ jisahi uDhaaray naankaa so simray sirjanhaar. ||15|| O’ Nanak, whom God saves, that person starts remembering the creator-God with adoration.||15|| ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਜੀਵ) ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥ ਦੂਜੀ ਛੋਡਿ ਕੁਵਾਟੜੀ ਇਕਸ ਸਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

PAGE 1402

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ ॥੨॥ satgur gur sayv alakh gat jaa kee saree raamdaas taaran tarnaN. ||2|| So serve that revered true Guru Ramdas whose spiritual state is indescribable and who is like a ship to ferry us across the world-ocean of vices. ||2|| ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ)

PAGE 1399

ਨਲ੍ ਕਵਿ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੁਇ ਚੰਦਨਾ ਸੁਬਾਸੁ ਜਾਸੁ ਸਿਮਰਤ ਅਨ ਤਰ ॥ nal-y kav paaras paras kach kanchnaa hu-ay chandnaa subaas jaas simrat an tar. by remembering that Name one becomes immaculate just as raw iron becomes gold by the touch of the mythical Philosopher’s stone and other trees obtain fragrance by being

PAGE 1397

ਸਤਗੁਰਿ ਦਯਾਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਾਯਾ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਸਿ ਪੰਚ ਕਰੇ ॥ satgur da-yaal har naam darirh-aa-yaa tis parsaad vas panch karay. The merciful true Guru Amardas has firmly implanted God’s Name within Guru Ramdas and by God’s grace he has controlled the five evil impulses. ਦਇਆਲ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ) ਨਾਮ

PAGE 1395

ਇਕੁ ਬਿੰਨਿ ਦੁਗਣ ਜੁ ਤਉ ਰਹੈ ਜਾ ਸੁਮੰਤ੍ਰਿ ਮਾਨਵਹਿ ਲਹਿ ॥ ik binn dugan jo ta-o rahai jaa sumantar maanvahi leh. The sense of duality vanishes only when one realizes God through the sublime mantra (teachings) of the Guru. ਜੋ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼

PAGE 1393

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਰਦਾਯਉ ਉਲਟਿ ਗੰਗ ਪਸ੍ਚਮਿ ਧਰੀਆ ॥ har naam rasan gurmukh baraad-ya-o ulat gang pascham Dharee-aa. By uttering and dispersing God’s Name, Guru Nanak turned people’s mind from materialism towards spiritualism as if he had reversed the flow of river Ganges from east to west. ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ

PAGE 1392

ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇਛਾ ਚਾਰਹ ॥ sadaa akal liv rahai karan si-o ichhaa chaarah. O’ Guru Angad Dev, your mind always remains attuned to God, and you do whatever you desire. (ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ!) ਤੇਰੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਣੀ ਵਿਚ ਤੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈਂ। ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ

error: Content is protected !!