Swahili Page 498

ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਮਿਲੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ॥
parabh sang mileejai ih man deejai.
Union with God can be obtained only by totally surrendering the mind to Him.
Muungano na Mungu unaweza kupatwa tu kwa kusalimisha akili kabisa kwake.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਅਪਨੀ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ॥੨॥੧॥੧੫੦॥
naanak naam milai apnee da-i-aa karahu. ||2||1||150||
O’ God, please bestow mercy so that Nanak may attain Naam. ||2||1||150||
Ee Mungu, tafadhali tawaza huruma ili Nanak aweze kupata Naam.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਮਿਲੁ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮ ਬਿਨੁ ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mil raam pi-aaray tum bin Dheeraj ko na karai. ||1|| rahaa-o.
O’ my beloved God, please come and meet me; without You, nothing can calmmy mind. ||1||pause||
Ee Mungu wangu mpendwa, tafadhali kuja ukutane nami; bila Wewe, hakuna kinachoweza kutuliza akili yangu. ||1||Sitisha||

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ ਬਿਨੁ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥
simrit saastar baho karam kamaa-ay parabh tumray daras bin sukh naahee. ||1||
O’ God, people performed many rituals prescribed in simrities and shastras (holy books), but there is no peace without Your blessed vision.||1||
Ee Mungu, watu walifanya mila nyingi iliyoagizwa katika simritis na shastras (vitabu takatifu), lakini hakuna amani bila mwono wako uliobarikiwa.

ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਵਸੈ ॥੨॥੨॥੧੫੧॥
varat naym sanjam kar thaakay naanak saaDh saran parabh sang vasai. ||2||2||151||
O’ God, People have grown weary of observing fasts, vows and self-discipline; but Nanak dwells with God in the Saint-Guru’s refuge. ||2||2||151||
Ee Mungu, watu wamechoka walitilia maanane kufunga, ahadi na nidhamu binafsi; lakini Nanak anaishi na Mungu katika kimbilio cha Mtakatifu-Guru.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੫ ਪੜਤਾਲ
aasaa mehlaa 5 ghar 15 parh-taal
Raag Aasaa, Fifteenth Beat, Partaal, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Mpigo wa Kumi na tano, Partaal, Guru wa Tano:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਬਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਦਿ ਸੋਇਓ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਆਵੈ ॥
bikaar maa-i-aa maad so-i-o soojh boojh na aavai.
One who remains engrossed in vices and the intoxication of worldly wealth; he does not develop any understanding about the righteous conduct.
Mtu anayebaki amevama katika maovu na kulevya kwa utajiri wa kidunia; yeye hasitawishi uelewa wowote kuhusu tabia adilifu.

ਪਕਰਿ ਕੇਸ ਜਮਿ ਉਠਾਰਿਓ ਤਦ ਹੀ ਘਰਿ ਜਾਵੈ ॥੧॥
pakar kays jam uthaari-o tad hee ghar jaavai. ||1||
He comes to his senses only when the demon of death catches him by the hair and pulls him up. ||1||
Yeye anapata ufahamu wakati tu pepo wa kifo anamkamata kwa nywele na kumvuta juu.

ਲੋਭ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੈ ਲਾਗੇ ਹਿਰਿ ਵਿਤ ਚਿਤ ਦੁਖਾਹੀ ॥
lobh bikhi-aa bikhai laagay hir vit chit dukhaahee.
Engrossed in vices and greed of worldly wealth, they who hurt the feelings of others by seizing their wealth;
Kwa kuvama katika maovu na tamaa ya utajiri wa kidunia, wale wanaoumiza hisia za wengine kwa kunyakua utajiri wao;

ਖਿਨ ਭੰਗੁਨਾ ਕੈ ਮਾਨਿ ਮਾਤੇ ਅਸੁਰ ਜਾਣਹਿ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
khin bhangunaa kai maan maatay asur jaaneh naahee. ||1|| rahaa-o.
such cruel people do not understand that they are intoxicated in the pride of momentary worldly wealth. ||1||pause||
watu katili kama hao hawaelewi kwamba wamelevya katika fahari ya utajiri wa kidunia usiodumu. ||1||Sitisha||

ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਨ ਪੁਕਾਰਹਿ ਸੁਨੈ ਨਾਹੀ ਡੋਰਾ ॥
bayd saastar jan pukaareh sunai naahee doraa.
The vedas, the shastras and the holy men proclaim it, but intoxicated with Maya,does not even listen to their advice like a deaf person.
Vedas, shastras na wanaume takatifu wanaitangaza, lakini akilevya kwa Maya, hasikilizi hata ushauri wao kama kiziwi.

ਨਿਪਟਿ ਬਾਜੀ ਹਾਰਿ ਮੂਕਾ ਪਛੁਤਾਇਓ ਮਨਿ ਭੋਰਾ ॥੨॥
nipat baajee haar mookaa pachhutaa-i-o man bhoraa. ||2||
It is only when he has lost the game of life and his end has come near,then the fool regrets in his mind.||2||
Ni wakati tu ambapo amepoteza mchezo wa maisha na tamati yake imekaribia, kisha mpumbavu anajuta akilini mwake.

ਡਾਨੁ ਸਗਲ ਗੈਰ ਵਜਹਿ ਭਰਿਆ ਦੀਵਾਨ ਲੇਖੈ ਨ ਪਰਿਆ ॥
daan sagal gair vajeh bhari-aa deevaan laykhai na pari-aa.
Charitable deeds done by him are like paying the fines, which do not bring any credit in God’s court.
Vitendo vya hisani ambavyo vimefanywa na yeye ni kama kulipa fidia, ambako hakuleti sifa yoyote katika mahakama ya Mungu.

ਜੇਂਹ ਕਾਰਜਿ ਰਹੈ ਓਲ੍ਹ੍ਹਾ ਸੋਇ ਕਾਮੁ ਨ ਕਰਿਆ ॥੩॥
jayNh kaaraj rahai olHaa so-ay kaam na kari-aa. ||3||
He does not do any such deed which can save his honor in God’s court. ||3||
Yeye hafanyi kitendo chochote ambacho kinaweza kuokoa staha yake katika mahakama ya Mungu.

ਐਸੋ ਜਗੁ ਮੋਹਿ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਓ ਤਉ ਏਕ ਕੀਰਤਿ ਗਾਇਆ ॥
aiso jag mohi gur dikhaa-i-o ta-o ayk keerat gaa-i-aa.
When the Guru showed me the reality of such a world, I started singing the praises of God.
Wakati Guru alinionyesha uhalisia wa dunia kama hii, nilianza kuimba sifa za Mungu.

ਮਾਨੁ ਤਾਨੁ ਤਜਿ ਸਿਆਨਪ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕੁ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੫੨॥
maan taan taj si-aanap saran naanak aa-i-aa. ||4||1||152||
Renouncing ego, strength and cleverness, Nanak has come to God’s refuge. ||4||1||152||
Akikana ubinafsi, nguvu na ujanja, Nanak amekuja kwenye kimbilio cha Mungu.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਬਾਪਾਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਏ ॥
baapaar govind naa-ay.
He who engages in meditating on God’s Name,
Yule ambaye anajihusisha katika kutafakari kuhusu Jina la Mungu,

ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਪ੍ਰਿਅ ਪਾਏ ਗੁਨ ਗਾਏ ਪੰਚ ਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saaDh sant manaa-ay pari-a paa-ay gun gaa-ay panch naad toor bajaa-ay. ||1|| rahaa-o.
earns the pleasure of the saint-Guru and sings praises of God; he obtains union with the beloved God. He feel so delighted as if all the five types of divine musical instruments are playing within him. ||1||pause||
anapata raha ya mtakatifu-Guru na kuimba sifa za Mungu; yeye anapata muungano na mpendwa Mungu. Yeye anahisi furaha kana kwamba aina zote tano za ala za muziki zinacheza ndani mwake. ||1||Sitisha||

ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਜਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਬ ਰਾਤਿਆ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ॥
kirpaa paa-ay sehjaa-ay darsaa-ay ab raati-aa govind si-o.
By God’s grace, he who attains peace and poise sees the vision of God and is forever imbued with God’s love.
Kwa neema ya Mungu, yule anayepata amani na utulivu anaona mwono wa Mungu na milele anajawa na upendo wa Mungu.

ਸੰਤ ਸੇਵਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਥ ਰੰਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥੧॥
sant sayv pareet naath rang laalan laa-ay. ||1||
By following the teachings of the saint (Guru), he is imbued with the love of God. Yes he is imbued with the deep love of God. ||1||
Kwa kufuata mafundisho ya mtakatifu (Guru), yeye anajawa na upendo wa Mungu. Ndio, yeye anajawa na upendo wenye kina wa Mungu.

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਮਨਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀ ਆਏ ਸਹਜਾਏ ਮਨਿ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥
gur gi-aan man drirh-aa-ay rahsaa-ay nahee aa-ay sehjaa-ay man niDhaan paa-ay.
One who firmly enshrine the Guru’s wisdom in his mind, feels blissful and he is not reborn; achieves celestial poise and finds the treasure of Naam in his mind.
Yule anayethamini kwa uthabiti hekima ya Guru akilini mwake, anahisi raha tele na hazaliwi mara nyingine; anatimiza utulivu wa kimbingu na kupata hazina ya Naam akilini mwake.

ਸਭ ਤਜੀ ਮਨੈ ਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ॥
sabh tajee manai kee kaam karaa.
He renounces all the worldly desire of his mind.
Yeye anakana hamu yote ya kidunia ya akili yake.

ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਚਿਰੁ ਭਇਆ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ ॥
chir chir chir chir bha-i-aa man bahut pi-aas laagee.
It has been so long, very long, since I have had Your glimpse; now an intense desire has arisen in my mind for Your vision.
Umekuwa muda mrefu, mrefu sana, tangu nipata kukuona; sasa hamu kali imetokea akilini mwangu kupata mwono wako.

ਹਰਿ ਦਰਸਨੋ ਦਿਖਾਵਹੁ ਮੋਹਿ ਤੁਮ ਬਤਾਵਹੁ ॥
har darsano dikhaavhu mohi tum bataavhu.
O’ God, show me Your blessed vision, or tell me Yourself how I may see You.
Ee Mungu, nionesha mwono wako uliobarikiwa, au uniambie Mwenyewe jinsi naweza kukuona Wewe.

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਣਿ ਆਏ ਗਲਿ ਲਾਏ ॥੨॥੨॥੧੫੩॥
naanak deen saran aa-ay gal laa-ay. ||2||2||153||
O’ God, Nanak the meek has entered Your refuge; please, take me in Your protection. ||2||2||153||
Ee Mungu, Nanak mpole ameingia kimbilio chako; tafadhali, nichukue katika ulinzi wako.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਕੋਊ ਬਿਖਮ ਗਾਰ ਤੋਰੈ ॥
ko-oo bikham gaar torai.
It is only a very rare person who conquers the difficult fortress of evil passions, in which soul is imprisoned,
Ni mtu nadra kabisa pekee anayeshinda ngome hii ngumu ya shauku mbaya, ambayo roho imefungwa jela ndani mwake,

ਆਸ ਪਿਆਸ ਧੋਹ ਮੋਹ ਭਰਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aas pi-aas Dhoh moh bharam hee tay horai. ||1|| rahaa-o.
and forbids his mind from indulging in hopes, worldly desires, deceptions, and illusions.||1||pause||
na kukataza akili yake kutoka kujihusisha katika matumaini, hamu za kidunia, udanganyifu, na njozi. ||1||Sitisha||

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਾਨ ਇਹ ਬਿਆਧਿ ਛੋਰੈ ॥੧॥
kaam kroDh lobh maan ih bi-aaDh chhorai. ||1||
There is hardly a person in the world, who completely gets rid of the ailments of lust, anger, greed, and arrogance. ||1||
Ni nadra sana kuwa na mtu duniani, ambaye anaondoa kabisa magonjwa ya ukware, hasira, tamaa, na kiburi.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਗੁਨ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵਉ ॥
satsang naam rang gun govind gaava-o.
By joining the company of saintly people and getting imbued with God’s love, I sing His praises,
Kwa kujiunga na uandamano wa watu watakatifu na kujawa na upendo wa Mungu, ninaimba sifa zake,

ਅਨਦਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਉ ॥
andino parabh Dhi-aava-o.
and always meditate on God’s Name.
na daima kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਜੀਤਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
bharam bheet jeet mitaava-o.
In this way, I remove the wall of illusion which is separating me from God.
Kwa njia hii, naondoa ukuta wa njozi ambao unanitenganisha kutoka Mungu.

ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ ॥੨॥੩॥੧੫੪॥
niDh naam naanak morai. ||2||3||154||
O Nanak, Naam is my only treasure. ||2||3||154||
Ee Nanak, Naam ni hazina yangu ya pekee.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਆਗੁ ॥
kaam kroDh lobh ti-aag.
Renounce your lust, anger, and greed,
Kana ukware, hasira, na tamaa,

ਮਨਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ॥
man simar gobind naam.
and in your mind remember God’s Name,
na akilini mwako kumbuka Jina la Mungu,

ਹਰਿ ਭਜਨ ਸਫਲ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har bhajan safal kaam. ||1|| rahaa-o.
All tasks are successfully accomplished by meditating on God’s Name. |1||pause|
Kazi zote zinatimizwa kikamilifu kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu. ||1||Sitisha||