Swahili Page 458

ਅਪਰਾਧੀ ਮਤਿਹੀਨੁ ਨਿਰਗੁਨੁ ਅਨਾਥੁ ਨੀਚੁ ॥
apraaDhee matiheen nirgun anaath neech.
O’ God, I am a sinner, devoid of any wisdom and virtues; I am helpless and vile.
Ee Mungu, mimi ni mtenda dhambi, asiye na hekima au fadhila zozote; mimi na mnyonge na mbaya.

ਸਠ ਕਠੋਰੁ ਕੁਲਹੀਨੁ ਬਿਆਪਤ ਮੋਹ ਕੀਚੁ ॥
sath kathor kulheen bi-aapat moh keech.
I am evil and merciless; I am from low social status and entangled in the filth of emotional attachment.
Mimi ni mwovu na asiye na huruma; mimi natoka kwa hadhi ya chini ya kijamii na nimenaswa katika uchafu wa kiambatisho cha kihisia.

ਮਲ ਭਰਮ ਕਰਮ ਅਹੰ ਮਮਤਾ ਮਰਣੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵਏ ॥
mal bharam karam ahaN mamtaa maran cheet na aav-ay.
I am struck in the filth of deeds leading to doubt, ego and worldly attachment; the thought of death does not even enter my mind.
Nimekwama katika uchafu wa vitendo vinavyoelekeza kwa shaka, ubinafsi na kiambatisho cha kidunia; fikra ya kifo hata haingii akili yangu.

ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ਅਨੰਦ ਮਾਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲਪਟਾਵਏ ॥
banitaa binod anand maa-i-aa agi-aantaa laptaav-ay.
Because of ignorance, I cling to the pleasures of woman and the joys of Maya.
Kwa sababu ya ujinga, ninakwamilia raha za mwanamke na furaha za Maya.

ਖਿਸੈ ਜੋਬਨੁ ਬਧੈ ਜਰੂਆ ਦਿਨ ਨਿਹਾਰੇ ਸੰਗਿ ਮੀਚੁ ॥
khisai joban baDhai jaroo-aa din nihaaray sang meech.
My youth is wearing way, old age is creeping and the demon of death is looking forward to the day of my death.
Ujana wangu unafifia, uzee unakaribia na pepo wa kifo anatazamia siku ya kifo changu.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਆਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਸਾਧੂ ਰਾਖੁ ਨੀਚੁ ॥੨॥
binvant naanak aas tayree saran saaDhoo raakh neech. ||2||
Nanak prays, O’ God, You are my only hope; please keep me, the lowly person in the Guru’s refuge. ||2||
Nanak anaomba, Ee Mungu, Wewe ni tumaini langu la pekee; tafadhali niweke, mtu wa hali ya chini katika kimbilio cha Guru.

ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਸੰਕਟ ਮਹਾ ਜੋਨ ॥
bharmay janam anayk sankat mahaa jon.
I have wandered through countless births, suffering terrible pain in these lives.
Nimezurura kupitia kuzaliwa kusiohesabika, nikiteseka uchungu mkali katika maisha haya.

ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਿਹ ਸੰਗਿ ਮੀਠੇ ਭੋਗ ਸੋਨ ॥
lapat rahi-o tih sang meethay bhog son.
I have been clinging to the pleasing joys of material things.
Nimekuwa nikikwamilia furaha zinazopendeza na vitu vya kidunia.

ਭ੍ਰਮਤ ਭਾਰ ਅਗਨਤ ਆਇਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਦੇਸਹ ਧਾਇਓ ॥
bharmat bhaar agnat aa-i-o baho pardayseh Dhaa-i-o.
I have been wandering through many births carrying the load of sins.
Nimekuwa nikizurura kupitia kuzaliwa kwingi nikibeba mzigo wa dhambi.

ਅਬ ਓਟ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਰਾਰੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰਿ ਨਾਇਓ ॥
ab ot Dhaaree parabh muraaree sarab sukh har naa-i-o.
O’ God, now I have taken Your refuge and have found total peace in Your Name.
Ee Mungu, sasa nimechukua kimbilio chako na nimepata amani kamilifu katika Jina lako.

ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਆ ਹੋਨ ॥
raakhanhaaray parabh pi-aaray mujh tay kachhoo na ho-aa hon.
O’ my Beloved God, the savior, I could do nothing by myself, nor I will be able to do anything to cross the world-ocean of vices.
Ee Mungu wangu Mpendwa, mwokozi, singeweza kufanya chochote mwenyewe, wala sitaweza kufanya chochote ili nivuke bahari-dunia ya dhambi.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇਰੀ ਤਰੈ ਭਉਨ ॥੩॥
sookh sahj aanand naanak kirpaa tayree tarai bha-un. ||3||
Nanak says, O’ God, one who is blessed with Your grace obtains peace, poise and bliss and swims across the dreadful world-ocean of vices. ||3||
Nanak anasema, Ee Mungu, yule ambaye amebarikiwa na neema yako anapata amani, utulivu na raha tele na anaogelea akivuka bahari-dunia ya dhambi.

ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਉਧਾਰੇ ਭਗਤਹ ਸੰਸਾ ਕਉਨ ॥
naam Dhaareek uDhaaray bhagtah sansaa ka-un.
God has saved even those who pretended to be His devotees, so why should His true devotees have any doubt?
Mungu ameokoa hata wale ambao walijifanya kuwa watawa wake, sasa kwa nini watawa wake wa kweli wawe na shaka yoyote?

ਜੇਨ ਕੇਨ ਪਰਕਾਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਹੁ ਸ੍ਰਵਨ ॥
jayn kayn parkaaray har har jas sunhu sarvan.
By every means possible, listen to the Praises of God with your ears.
Kwa kila njia inayowezekana, sikiliza Sifa za Mungu kwa masikio yako.

ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਵਨ ਬਾਨੀ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਨਿਧਾਨਾ ਪਾਵਹੇ ॥
sun sarvan baanee purakh gi-aanee man niDhaanaa paavhay.
O’ wise person, listen to the praises of God with your ears, you would realize the treasure of Naam within your heart.
Ee mtu mwenye hekima, sikiliza sifa za Mungu kwa masikio yako, utagundua hazina ya Naam ndani mwa moyo wako.

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਧਾਤੇ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥
har rang raatay parabh biDhaatay raam kay gun gaavhay.
Fortunate are those who are imbued with the love of the Creator-God and who sing the praises of God.
Wamebahatika wale ambao wamepenyezwa na upendo wa Muumba-Mungu na ambao wanaimba sifa za Mungu.

ਬਸੁਧ ਕਾਗਦ ਬਨਰਾਜ ਕਲਮਾ ਲਿਖਣ ਕਉ ਜੇ ਹੋਇ ਪਵਨ ॥
basuDh kaagad banraaj kalmaa likhan ka-o jay ho-ay pavan.
If the entire earth could become the paper, the entire vegetation the writing pen and the air the writer,
Iwapo dunia nzima ingekuwa karatasi, mazingira yote yawe kalamu ya kuandikia na hewa iwe mwandishi,

ਬੇਅੰਤ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਇ ਪਾਇਆ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਸਰਨ ॥੪॥੫॥੮॥
bay-ant ant na jaa-ay paa-i-aa gahee naanak charan saran. ||4||5||8||
even then the entire virtues of the infinite God could not be written. O’ Nanak, I have taken the support of the immaculate Name of that God. ||4||5||8||
hata wakati huo fadhila zote za Mungu asiye na mwisho hazingeweza kuandikwa. Ee Nanak, nimechukua tegemezo ya Jina safi la Mungu huyo.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਪੁਰਖ ਪਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹੀ ॥
purakh patay bhagvaan taa kee saran gahee.
Thosewho have sought the refuge of God, the Master of all beings,
Wale ambao wametafuta kimbilio cha Mungu, Bwana wa viumbe vyote,

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਪਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਲਹੀ ॥
nirbha-o bha-ay paraan chintaa sagal lahee.
they have become fearless and all their anxieties have been removed.
Wamekuwa wasio na hofu na wasiwasi wao wote umeondolewa.

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਸੁਰਿਜਨ ਇਸਟ ਬੰਧਪ ਜਾਣਿਆ ॥
maat pitaa sut meet surijan isat banDhap jaani-aa.
They look upon God as their parents, children, friends and relatives.
Wanamtazama Mungu kama wazazi wao, watoto, marafiki na jamaa wao.

ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਇਆ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ਜਸੁ ਬਿਮਲ ਸੰਤ ਵਖਾਣਿਆ ॥
geh kanth laa-i-aa gur milaa-i-aa jas bimal sant vakhaani-aa.
The Guru has united them with God; God embraced them and these saints utter His immaculate praises.
Guru amewaunganisha na Mungu; Mungu aliwakumbatia na watakatifu hao wanatamka sifa zake safi.

ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਮਹਿਮਾ ਕੀਮਤਿ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ਕਹੀ ॥
bay-ant gun anayk mahimaa keemat kachhoo na jaa-ay kahee.
God’s virtues and glories are infinite; His worth cannot be described at all.
Fadhila na utukufu wa Mungu hauna mwisho; trhamani yake haiwezi kuelezwa hata kidogo.

ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਿਕ ਅਲਖ ਠਾਕੁਰ ਓਟ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗਹੀ ॥੧॥
parabh ayk anik alakh thaakur ot naanak tis gahee. ||1||
From His one intangible form, God has adopted myriads of tangible forms; He is an incomprehensible Master. O’ Nanak, saints are under His refuge . ||1||
Kutoka kwa muundo wake Mmoja usioweza kugusika, Mungu amechukua maelfu ya miundo inayogusika; Yeye ndiye Bwana asiyeweza kueleweka, watakatifu wapo katika kimbilio chake.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਹਾਈ ਆਪਿ ਭਏ ॥
amrit ban sansaar sahaa-ee aap bha-ay.
The world-ocean of vices becomes a pool of nectar for the one, whose helper is God Himself.
Bahari-dunia ya dhambi inakuwa kidimbwi cha nekta kwa yule, ambaye msaidizi wake ni Mungu Mwenyewe.

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ਬਿਖੁ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਏ ॥
raam naam ur haar bikh kay divas ga-ay.
One who enshrines God’s Name in the heart, his days of suffering due to love worldly riches end.
Yule anayethamini Jina la Mungu moyoni, siku zake za kuteseka kutokana na upendo wa utajiri wa kidunia zinakwisha.

ਗਤੁ ਭਰਮ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਬਿਨਸੇ ਜੋਨਿ ਆਵਣ ਸਭ ਰਹੇ ॥
gat bharam moh bikaar binsay jon aavan sabh rahay.
His doubts, worldly attachments and sins are erased and his rounds of births end.
Shaka zake, viambatisho vya kidunia na dhambi zake zinafutwa na mizunguko yake ya kuzaliwa kwingi inakwisha.

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਭਏ ਸੀਤਲ ਸਾਧ ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਰਹੇ ॥
agan saagar bha-ay seetal saaDh anchal geh rahay.
By holding on to the shelter of the Guru, this world which is otherwise full of sufferings due to vices becomes peaceful.
Kwa kukwamilia kwa kificho cha Guru, dunia hii ambayo imejawa na mateso kutokana na maovu inakuwa yenye amani.

ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਬੋਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਜੈ ਜਏ ॥
govind gupaal da-i-aal sammrith bol saaDhoo har jai ja-ay.
Keep singing the praises of the merciful and all-powerful God by following the Guru’s teachings.
Endelea kuimba sifa za Mungu mwenye huruma mwenye nguvu zote kwa kufuata mafundisho ya Guru.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਪੂਰਨ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥੨॥
naanak naam Dhi-aa-ay pooran saaDhsang paa-ee param gatay. ||
O’ Nanak, supreme spiritual status is attained by meditating on Naam in the holy congregation. ||2||
Ee Nanak, hadhi kuu ya kiroho inapatwa kwa kutafakari kuhusu Naam katika ushirika mtakatifu.

ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਸੰਗਿ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥
jah daykh-a-u tah sang ayko rav rahi-aa.
Wherever I look, there I behold God pervading everywhere.
Popote ninapoangalia, hapo naona Mungu akienea kote.

ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਆਪਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਲਹਿਆ ॥
ghat ghat vaasee aap virlai kinai lahi-aa.
God dwells in each and every heart but rare is the one who realizes this fact.
Mungu anaishi katika kila moyo lakini nadra ni yule anayegundua ukweli huu.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿ ਪੂਰਨ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਸਮਾਨਿਆ ॥
jal thal mahee-al poor pooran keet hasat samaani-aa.
God is fully permeating all waters, lands and the sky; He equally pervades the tiniest insect and the mightiest elephant.
Mungu anapenyeza kikamilifu maji yote, ardhi na anga; Yeye anapenyeza kwa usawa mdudu mdogo zaidi na tembo mwenye nguvu zaidi.

ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਧਿ ਸੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਨਿਆ ॥
aad antay maDh so-ee gur parsaadee jaani-aa.
God exists ln the beginning, in the middle and in the end; this is understood by the Guru’s Grace.
Mungu yupo mwanzoni, hapo katikati na mwishoni; hii inaeleweka kwa Neema ya Guru.

ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਲਾ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਜਨਿ ਕਹਿਆ ॥
barahm pasri-aa barahm leelaa govind gun niDh jan kahi-aa.
This expanse belongs to God; He created the play of the world, only a rare humble devotee meditates on God, the treasure of virtues.
Upanuzi huu ni wa Mungu; Yeye aliumba mchezo wa dunia, mtawa mnyenyekevu nadra pekee anatafakari kuhusu Mungu, hazina ya fadhila.

ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰਿ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥੩॥
simar su-aamee antarjaamee har ayk naanak rav rahi-aa. ||3||
O’ Nanak, meditate on God, the knower of hearts; He permeates everywhere . ||3||
Ee Nanak, tafakari kuhusu Mungu, mjua wa mioyo; Yeye anapenyeza kila mahali.

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਈ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥
din rain suhaavarhee aa-ee simrat naam haray.
Anytime, day or night becomes beautiful for a person when he meditates on God’s Name.
Wakati wowote, mchana au usiku unakuwa mzuri kwa mtu wakati anatafakari kuhusu Jina la Mungu.