Swahili Page 452

ਨਿਤ ਜੋਬਨੁ ਜਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਮੁ ਸਾਸ ਹਿਰੇ ॥
nit joban jaavai mayray pi-aaray jam saas hiray.
O’ my dear, youth is passing away, and death is stealing away the breath of life.
Ee mpendwa wangu, ujana unapita, na kifo kinaiba pumzi ya uhai.

ਭਾਗ ਮਣੀ ਸੋਹਾਗਣਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥੨॥
bhaag manee sohagan mayray pi-aaray naanak har ur Dhaaray. ||2||
O’ Nanak, fortunate is that soul-bride who keeps God enshrined in her heart.
Ee Nanak, amebahatika huyo roho-bi harusi ambaye anathamini Mungu moyoni mwake.

ਪਿਰ ਰਤਿਅੜੇ ਮੈਡੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੈ ॥
pir rati-arhay maiday lo-in mayray pi-aaray chaatrik boond jivai.
O’ my beloved, just as the pied cuckoo keeps on chirping for that special drop of rain, my eyes are drenched with the love of my Husband-God.
Ee mpendwa wangu, kama vile mlembe mwenye rangi tofauti anaendelea kuwika kwa sababu ya tone hilo maalum ya mvua, macho yangu yamelowa na upendo wa Mume-Mungu wangu.

ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਬੂੰਦ ਪੀਵੈ ॥
man seetal ho-aa mayray pi-aaray har boond peevai.
O’ my beloved, my mind is appeased when it partakes the drop of God’s Name.
Ee mpendwa wangu, akili yangu inatulizwa wakati inashiriki tone la Jina la Mungu.

ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਜਗਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੀਦ ਨ ਪਵੈ ਕਿਵੈ ॥
tan birahu jagaavai mayray pi-aaray need na pavai kivai.
O’ my beloved, the pangs of separation keep my body awake, however I may try I cannot fall asleep.
Ee mpendwa wangu, maumivu ya utengano yanafanya mwili usalie umeamka, hata niwezavyo kujaribu siwezi kulala.

ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਲਿਵੈ ॥੩॥
har sajan laDhaa mayray pi-aaray naanak guroo livai. ||3||
O’ my dear, by attuning to the Guru’s word I have realized my beloved God within myself, says Nanak. ||3||
Ee mpendwa wangu, kwa kukaminikia neno la Guru nimegundua Mungu wangu mpendwa ndani mwangu, asema Nanak.

ਚੜਿ ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਲੀਅ ਰੁਤੇ ॥
charh chayt basant mayray pi-aaray bhalee-a rutay.
O’ my beloved, the month of Chait has begun and the pleasant season of spring has arrived.
Ee mpendwa wangu, mwezi wa Chait umeanza na msimu unaopendeza wa masika umewadia.

ਪਿਰ ਬਾਝੜਿਅਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਂਗਣਿ ਧੂੜਿ ਲੁਤੇ ॥
pir baajh-rhi-ahu mayray pi-aaray aaNgan Dhoorh lutay.
O’ my dear, without my Husband-God there is turmoil in my heart as if dust is blowing in the courtyard of my heart.
Ee mpendwa wangu, bila Mume-Mungu wangu kuna msukosuko moyoni mwangu kana kwamba mchanga unavuma katika ua wa ndani wa moyo wangu.

ਮਨਿ ਆਸ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਇ ਨੈਨ ਜੁਤੇ ॥
man aas udeenee mayray pi-aaray du-ay nain jutay.
O’ my dear friends, my sad mind is still hopeful; both my eyes are fixed upon Him.
Ee marafiki wangu wapendwa, akili yangu iliyohuzunika bado ina matumaini; macho yangu maili yamekaziwa kwake Yeye.

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ ਮਾਤ ਸੁਤੇ ॥੪॥
gur naanak daykh vigsee mayray pi-aaray ji-o maat sutay. ||4||
Nanak says, O’ my dear, beholding the Guru my soul feels delighted like a mother feels upon seeing her son. ||4||
Nanak anasema, Ee mpendwa wangu, kwa kutazama Guru roho yangu inahisi furaha kama mama anavyohisi anapoona mwana wake.

ਹਰਿ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਈਆ ॥
har kee-aa kathaa kahaanee-aa mayray pi-aaray satguroo sunaa-ee-aa.
O’ my dear, my true Guru recited to me the praises of God.
Ee mpendwa wangu, Guru wangu wa kweli alinikariria sifa za Mungu.

ਗੁਰ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਹਉ ਘੋਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਮੇਲਾਈਆ ॥
gur vitrhi-ahu ha-o gholee mayray pi-aaray jin har maylaa-ee-aa.
O’ my dear, I dedicate myself to the Guru who has united me with God.
Ee mpendwa wangu, najiweka wakfu kwa Guru ambaye ameniunganisha na Mungu.

ਸਭਿ ਆਸਾ ਹਰਿ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
sabh aasaa har pooree-aa mayray pi-aaray man chindi-arhaa fal paa-i-aa.
O’ my dear, God has fulfilled all my wishes and I have attained the fruits of my heart’s desire.
Ee mpendwa wangu, Mungu ametimiza matakwa yangu yote na nimepata matokeo bora ya hamu za moyo wangu.

ਹਰਿ ਤੁਠੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥
har tuth-rhaa mayray pi-aaray jan naanak naam samaa-i-aa. ||5||
Nanak says: O’ my dear, one on whom God becomes gracious, becomes imbued with Naam. ||5||
Nanak anasema: Ee mpendwa wangu, kwa yule ambaye Mungu anaonyesha neema, anapenyezwa na Naam.

ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਖੇਲਸਾ ॥
pi-aaray har bin paraym na khaylsaa.
O’ my dear, except for God, I would not play the game of love with anyone else.
Ee mpendwa wangu, isipokuwa Mungu, singecheza mchezo wa mapenzi na yeyote mwengine.

ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਸਾ ॥
ki-o paa-ee gur jit lag pi-aaraa daykhsaa.
O’ my dear, tell me how can I meet the Guru, following whom I could behold my beloved God.
Ee mpendwa wangu, niambie ninavyoweza kukutana na Guru, ambaye kwa kumfuata ninaweza kutazama Mungu wangu mpendwa.

ਹਰਿ ਦਾਤੜੇ ਮੇਲਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਸਾ ॥
har daat-rhay mayl guroo mukh gurmukh maylsaa.
O’ benefactor God, unite me with the Guru, through whom I may unite with You.
Ee mfadhili Mungu, niunganishe na Guru, ambaye kwa kumpitia naweza kuungana na Wewe.

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਸਾ ॥੬॥੧੪॥੨੧॥
gur naanak paa-i-aa mayray pi-aaray Dhur mastak laykh saa. ||6||14||21||
Nanak says: O’ my dear, one who has preordained destiny, meets with the Guru. ||6||14||21||
Nanak anasema: Ee mpendwa wangu, yule ambaye ana hatima iliyoagiziwa mapema, anakutana na Guru.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. Realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele. Anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥
raag aasaa mehlaa 5 chhant ghar 1.
Raag Aasaa, Fifth Guru: Chhant, First Beat:
Raag Aasaa, Guru wa Tano: Chhant, Mpigo wa Kwanza:

ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥
ando anad ghanaa mai so parabh deethaa raam.
I am feeling great bliss because I have realized my God.
Nahisi raha tele kuu kwa sababu nimegundua Mungu wangu.

ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ॥
chaakhi-arhaa chaakhi-arhaa mai har ras meethaa raam.
Yes, I have tasted the sweet elixir of God’s Name.
Ndio, nimeonja dawa tamu ya Jina la Mungu.

ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਹਿ ਵੂਠਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੂਠਾ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ॥
har ras meethaa man meh voothaa satgur toothaa sahj bha-i-aa.
The true Guru has become merciful on me; the sweet elixir of God’s Name has rained down in my mind and I have attained spiritual peace.
Guru wa kweli amenihurumia; dawa tamu ya Jina la Mungu imemiminwa akilini mwangu na nimepata amani ya kiroho.

ਗ੍ਰਿਹੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਓਇ ਭਾਗਿ ਗਇਆ ॥
garihu vas aa-i-aa mangal gaa-i-aa panch dusat o-ay bhaag ga-i-aa.
My mind has now come under control; I am singing the song of joy because the five evil passions (lust, anger, greed, attachment and ego) have fled away.
Akili yangu sasa imedhibitiwa; ninaimba wimbo wa furaha kwa sababu shauku tano (ukware, hasira, tamaa, kiambatisho na ubinafsi) zimetoroka.

ਸੀਤਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ ॥
seetal aaghaanay amrit baanay saajan sant baseethaa.
Since the time my friendly Guru has become the intermediary between me and God, the divine ambrosial words have soothed and satiated my senses.
Tangu wakati Guru wangu wa kirafiki amekuwa mpatanishi kati yangu na Mungu, maneno takatifu ya ambrosia yametuliza na kutosheleza hisi zangu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ॥੧॥
kaho naanak har si-o man maani-aa so parabh nainee deethaa. ||1||
Nanak says, since I have seen God with my spiritually enlightened eyes, now my mind is in harmony with God. ||1||
Nanak anasema, kwani nimeona Mungu kwa macho yangu yaliyoangazwa kiroho, sasa akili yangu ipo katika upatano na Mungu.

ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ॥
sohi-arhay sohi-arhay mayray bank du-aaray raam.
O’ God, my sensory organs have become like beautiful doors to my mind,
Ee Mungu, viungo vyangu vya hisi vimekuwa kama milango mizuri ya akili yangu,

ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥
paahunarhay paahunarhay mayray sant pi-aaray raam.
because the beloved saint of God has arrived as a guest in my heart.
Kwa sababu mtakatifu mpendwa wa Mungu amewasili kama mgeni moyoni mwangu.

ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਲਗੇ ਸੇਵਾ ॥
sant pi-aaray kaaraj saaray namaskaar kar lagay sayvaa.
MY beloved Guru resolved all my tasks and I am humbly engaged in his service.
Guru wangu mpendwa ametatua kazi zangu zote na nimejihusisha kwa unyenyekevu katika huduma yake.

ਆਪੇ ਜਾਞੀ ਆਪੇ ਮਾਞੀ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪਿ ਦੇਵਾ ॥
aapay jaanjee aapay maanjee aap su-aamee aap dayvaa.
God Himself is the groom’s party and He Himself the bride’s party; He Himself is the Master and Himself the deity.
Mungu Mwenyewe ni uandamano wa bwana harusi na Yeye Mwenyewe ndiye uandamano wa bi harusi; Yeye Mwenyewe ndiye Bwana na Mwenyewe ndiye Mungu.

ਅਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ॥
apnaa kaaraj aap savaaray aapay Dhaaran Dhaaray.
God Himself resolves the tasks of His devotees and He Himself sustains His creation.
Mungu Mwenyewe anatatua kazi za watawa wake na Yeye Mwenyewe anatunza uumbaji wake.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥
kaho naanak saho ghar meh baithaa sohay bank du-aaray. ||2||
Nanak says, my Husband-God is sitting in my heart; the gates (sensory organs) of my body are beautifully adorned. ||2||
Nanak anasema, Mume-Mungu wangu anakaa moyoni mwangu; malango (viungo vya hisi) ya mwili wangu yamepambwa vizuri.

ਨਵ ਨਿਧੇ ਨਉ ਨਿਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿ ਆਈ ਰਾਮ ॥
nav niDhay na-o niDhay mayray ghar meh aa-ee raam.
O’ God, spiritually I feel so rich as if the nine treasures of the world has come into my heart.
Ee Mungu, kiroho nahisi mi ni tajiri mno kana kwamba hazina tisa za dunia zimekuja ndani mwa moyo wangu.

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਰਾਮ ॥
sabh kichh mai sabh kichh paa-i-aa naam Dhi-aa-ee raam.
By meditating on God’s Name, I have attained everything.
Kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu, nimepata kila kitu.

ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥
naam Dhi-aa-ee sadaa sakhaa-ee sahj subhaa-ee govindaa.
Yes, by meditating on God’s Name, the Master of the universe has become my eternal companion and I have attained intuitive peace.
Ndio, kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu, Bwana wa ulimwengu amekuwa mwendani wangu wa milele na nimepata amani ya hisia na silika.

ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਚੂਕੀ ਧਾਈ ਕਦੇ ਨ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਚਿੰਦਾ ॥
ganat mitaa-ee chookee Dhaa-ee kaday na vi-aapai man chindaa.
God has erased all accounts of my deeds; all my wanderings have ceased and now no worry can ever afflict me.
Mungu amefuta rekodi zote za vitendo vyangu; kuzurura kwangu kwote kumekwisha na sasa hakuna wasiwasi unaweza kuniathiri.

ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥
govind gaajay anhad vaajay achraj sobh banaa-ee.
When God becomes manifest, continuous divine melody plays and a scene ofwondrous splendor is enacted.
Wakati Mungu anadhihirika, melodia takatifu isiyo na mwisho inacheza na tukio la kifahari la ajabu linaigizwa.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗੇ ਤਾ ਮੈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੩॥
kaho naanak pir mayrai sangay taa mai nav niDh paa-ee. ||3||
Nanak says, when my husband-God is with me, I feel that I have obtained all nine treasures of the world. ||3||
Nanak anasema, wakati Mume-Mungu wangu yu nami, nahisi kwamba nimepata hazina zote tisa za dunia.

ਸਰਸਿਅੜੇ ਸਰਸਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥
sarsi-arhay sarsi-arhay mayray bhaa-ee sabh meetaa raam.
O’ God, now all my friends and siblings (sensory organs) are very much pleased.
Ee Mungu, sasa marafiki na ndugu wangu wote (viungo vya hisi) wamependezwa sana.