Swahili Page 436

ਧਨ ਪਿਰਹਿ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ॥
Dhan pireh maylaa ho-ay su-aamee aap parabh kirpaa karay.
The union between the soul-bride and the Husband-God happens only when God Himself shows His mercy.
Muungano kati ya roho-bi harusi na Mume-Mungu unatendeka tu wakati Mungu Mwenyewe anaonesha huruma yake.

ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗਿ ਪਿਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ॥
sayjaa suhaavee sang pir kai saat sar amrit bharay.
Her heart becomes embellished in the company of her Husband-God and her seven pools (five sense faculties, mind, and intellect) become filled with ambrosial nectar of Naam.
Moyo wake unapambwa katika uandamano wa Mume-Mungu wake na vidimbwi vyake saba (vitivo vitano vya hisi, akili, na uwekevu) vinajawa na nekta ya ambrosia ya Naam.

ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਿ ਗੁਣ ਗਾਵਓ ॥
kar da-i-aa ma-i-aa da-i-aal saachay sabad mil gun gaava-o.
O’ merciful eternal God, show mercy and kindness upon me so that I may become attuned to the Guru’s word and sing Your praises.
Ee Mungu wa milele mwenye huruma, nionee huruma na wema ili niweze kumakinikia neno la Guru na kuimba sifa zako.

ਨਾਨਕਾ ਹਰਿ ਵਰੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸੀ ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ ॥੧॥
naankaa har var daykh bigsee munDh man omaaha-o. ||1||
O’ Nanak, upon beholding her Husband-God, the soul-bride is delighted and her mind is filled with joy. ||1||
Ee Nanak, anapomtazama Mume-Mungu wake, roho-bi harusi anafurahia na akili yake inajawa na furaha.

ਮੁੰਧ ਸਹਜਿ ਸਲੋਨੜੀਏ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਮ ॥
munDh sahj salonrhee-ay ik paraym binantee raam.
O’ the calm and composed soul-bride with most beautiful eyes, I have a loving submission to make.
Ee roho-bi harusi mtulivu na muungwana mwenye macho yenye urembo zaidi, nina uwasilisho wa upendo wa kutoa.

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਮਿ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ॥
mai man tan har bhaavai parabh sangam raatee raam.
(Please teach me, that) God may look pleasing to my mind and body and I may be imbued with God’s love.
(Tafadhali nifunze, ili) Mungu aweze kuonekana wa kupendeza kwa akili na mwili wangu na niweze kuwa na upendo wa Mungu

ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਸੁਖਿ ਵਸੈ ॥
parabh paraym raatee har binantee naam har kai sukh vasai.
The soul-bride who is imbued with God’s love and continues praying before Him; she lives in spiritual peace by attuning herself to God’s Name.
Roho-bi harusi ambaye ana upendo wa Mungu na anaendelea kuomba mbele yake; anaishi katika amani ya kiroho kwa kumakinikia Jina la Mungu.

ਤਉ ਗੁਣ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣਹਿ ਗੁਣਹ ਵਸਿ ਅਵਗਣ ਨਸੈ ॥
ta-o gun pachhaaneh taa parabh jaaneh gunah vas avgan nasai.
If you recognize His virtues, then you would come to know God; His virtues would dwell in you and your faults would vanish.
Iwapo unatambua fadhila zake, basi utakuja kumjua Mungu; fadhila zake zitaishi ndani mwako na makosa yako yatapotea.

ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕਾ ਕਹਣਿ ਸੁਨਣਿ ਨ ਧੀਜਏ ॥
tuDh baajh ik til reh na saakaa kahan sunan na Dheej-ay.
O’ God, I cannot spiritually survive without remembering You even for a moment; my mind is not consoled by merely talking and listening.
Ee Mungu, siwezi kuishi kiroho bila kukukumbuka Wewe hata kwa muda mfupi; akili yangu haitulizwi kwa kusikiliza na kuzungumza tu.

ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਿ ਪੁਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਸਿ ਮਨੁ ਭੀਜਏ ॥੨॥
naankaa pari-o pari-o kar pukaaray rasan ras man bheej-ay. ||2||
O’ Nanak, the soul-bride who keeps remembering her beloved, her tongue and mind get fully immersed in the elixir of God’s Name. ||2||
Ee Nanak, roho-bi harusi ambaye anaendelea kumkumbuka mpendwa wake, ulimi na akili yake inavama kabisa katika dawa ya Jina la Mungu.

ਸਖੀਹੋ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ॥
sakheeho sahaylrheeho mayraa pir vanjaaraa raam.
O’ my companions and friends, my Husband-God is a merchant of love.
Ee wendani na marafiki wangu, Mume-Mungu wangu ni mwanabiashara wa upendo.

ਹਰਿ ਨਾਮੋੁ ਵਣੰਜੜਿਆ ਰਸਿ ਮੋਲਿ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥
har naamo vananjrhi-aa ras mol apaaraa raam.
The soul-bride who meditates on God’s Name, being imbued in the elixir of Naam, attains a spiritual state which is so high that she becomes invaluable.
Roho-bi harusi anayetafakari kuhusu Jina la Mungu, kwa kuwa na dawa ya Naam, anafikia hali ya kiroho ambayo ni ya juu sana kwamba yeye anakuwa asiyeweza kukadiriwa.

ਮੋਲਿ ਅਮੋਲੋ ਸਚ ਘਰਿ ਢੋਲੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੁੰਧ ਭਲੀ ॥
mol amolo sach ghar dholo parabh bhaavai taa munDh bhalee.
The beloved God is invaluable and He dwells in her heart; If it so pleases God, then the bride soul also becomes virtuous.
Mungu mpendwa hawezi kukadirika na Yeye anaishi moyoni mwake; iwapo inapendeza Mungu, basi roho-bi harusi pia anakuwa mwema.

ਇਕਿ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੈ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਦਰਿ ਖਲੀ ॥
ik sang har kai karahi ralee-aa ha-o pukaaree dar khalee.
There are many, who enjoy bliss of God’s company, while I stand before them praying for help in remembering God
Kuna wengi, wanaofurahia raha tele ya uandamano wa Mungu, wakati nasimama mbele yao nikiomba msaada katika kumkumbuka Mungu

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਪਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਏ ॥
karan kaaran samrath sareeDhar aap kaaraj saar-ay.
The all powerful God, the Cause of causes, Himself accomplishes her task of achieving the goal of human life.
Mungu mwenye nguvu zote, Msingi wa misingi yote, Mwenyewe anafanikisha kazi yake ya kutimiza lengo la maisha ya kibinadamu.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਬਦੁ ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥
naanak nadree Dhan sohagan sabad abh saaDhaar-ay. ||3||
O’ Nanak, fortunate is the soul-bride, upon whom He bestows grace; the Guru’s word is the support of her heart. ||3||
Ee Nanak, amebahatika roho-bi harusi, ambaye Yeye anamtawazia neema; neno la Guru ni tegemezo ya moyo wake.

ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲੜਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਅੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ham ghar saachaa sohilrhaa parabh aa-i-arhay meetaa raam.
The eternal song of bliss is playing in my heart because I have realized the presence of my friendly God within.
Wimbo wa milele wa raha tele unacheza moyoni mwangu kwa sababu nimegundua uwepo wa rafiki Mungu ndani mwangu.

ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੜਿਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥
raavay rang raat-rhi-aa man lee-arhaa deetaa raam.
Imbued with love, my Beloved is enjoying my company andI have captivated His heart and given mine to Him.
Akiwa na upendo, Mpendwa wangu anafurahua uandamano wangu na nimevutia moyo Wake na nikampa moyo wangu.

ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਦੀਆ ਹਰਿ ਵਰੁ ਲੀਆ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਵਏ ॥
aapnaa man dee-aa har var lee-aa ji-o bhaavai ti-o raav-ay.
The soul-bride, who surrender her mind to the Husband-God, attains His company and then He remains united with her as it pleases Him.
Roho-bi harusi, anayesalimisha akili yake kwa Mume-Mungu, anapata uandamano wake na kisha Yeye anabaki ameungana naye inavyompendeza.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਆਗੈ ਸਬਦਿ ਸਭਾਗੈ ਘਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਵਏ ॥
tan man pir aagai sabad sabhaagai ghar amrit fal paav-ay. .
The soul-bride who follows the Guru’s word and surrenders her mind and heart before her Husband-God, she becomes fortunate and realizes the ambrosial fruit of Naam in her heart.
Roho-bi harusi anayefuata neno la Guru na kusalimisha akili na moyo wake mbele ya Mume-Mungu wake, anakuwa mwenye bahati na kugundua tunda lenye ambrosia la Naam moyoni mwake.

ਬੁਧਿ ਪਾਠਿ ਨ ਪਾਈਐ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈਐ ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਮਨਿ ਭਾਣੇ ॥
buDh paath na paa-ee-ai baho chaturaa-ee-ai bhaa-ay milai man bhaanay.
God is not realized by wisdom, scriptural readings or great cleverness; He meets only those who love Him and who are pleasing to his mind
Mungu hagunduliwi kwa busara, kusoma kwa maandisho au ujanja mkuu; Yeye anakutana na wale tu wanaompenda na ambao wanpendeza kwa akili yake

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਹਮ ਨਾਹੀ ਲੋਕਾਣੇ ॥੪॥੧॥
naanak thaakur meet hamaaray ham naahee lokaanay. ||4||1||
O Nanak, God is my best friend and I am no longer a stranger to Him ||4||1||
Ee Nanak, Mungu ni rafiki wangu wa dhati nami si mgeni kwake tena

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mehlaa 1.
Raag Aasaa, First Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Kwanza:

ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ॥
anhado anhad vaajai run jhunkaaray raam.
The continous melody of the divine word is now playing in my mind along with the melodious heavenly music.
Melodia isiyo na mwisho wa neno takatifu sasa inacheza akilini mwangu pamoja na muziki nzuri ya kimbingu.

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥
mayraa mano mayraa man raataa laal pi-aaray raam.
because my mind is deeply imbued with love of my beloved-God.
Kwa sababu akili yangu imepenyezwa kwa kina na upendo wa mpendwa-Mungu wangu.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥
an-din raataa man bairaagee sunn mandal ghar paa-i-aa.
My detached mind always remains attuned to God and I have found my place in the state of profound trance.
Akili yangu iliyotengwa daima inabaki imemakinikia Mungu na nimepata pahali pangu katika hali ya njozi kuu.

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥
aad purakh aprampar pi-aaraa satgur alakh lakhaa-i-aa.
The true Guru has revealed to me that beloved God who is primal, all pervading, infinite and incomprehensible.
Guru wa kweli amedhihirisha kwangu kwamba Mungu mpendwa ambaye ni wa kiasili, anaenea kote, hana mwisho na hawezi kueleweka.

ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥
aasan baisan thir naaraa-in tit man raataa veechaaray.
By reflecting on the Guru’s word , my mind remains absorbed in the meditation of that God who is eternal.
Kwa kuwaza kwa makini kuhusu neno la Guru, akili yangu inabaki imevama katika utafakari wa Mungu huyo ambaye ni wa milele.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ॥੧॥
naanak naam ratay bairaagee anhad run jhunkaaray. ||1||
O’ Nanak, those who are detached from the worldly desiresare imbued with Naam, within them play the unstruck divine melody. ||1||
Ee Nanak, wale ambao wamejitenga kutoka hamu za kidunia wamepenyezwa na Naam, ndani mwao mnacheza melodia takatifu isiyo na mfano wake.

ਤਿਤੁ ਅਗਮ ਤਿਤੁ ਅਗਮ ਪੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥
tit agam tit agam puray kaho kit biDh jaa-ee-ai raam.
Tell me, how can we reach the unapproachable abode of that unapproachable God?
Niambie, tunawezaje kufikia makao yasiyoweza kujongewa ya Mungu huyo asiyeweza kujongewa?

ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਸਾਰਿ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥
sach sanjamo saar gunaa gur sabad kamaa-ee-ai raam.
By meditating on Naam, practicing self-discipline, enshrining God’s virtues in the mind and living by the Guru’s word.
Kwa kutafakari kuhusu Naam, kutenda nidhamu binafsi, kuthamini fadhila za Mungu akilini na kuishi kulingana na neno la Guru.

ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਨਿਜ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ॥
sach sabad kamaa-ee-ai nij ghar jaa-ee-ai paa-ee-ai gunee niDhaanaa.
By meditating on Naam through the Guru’s word, mind stops wandering and goes within and realizes God, the treasure of virtues.
Kwa kutafakari kuhusu Naam kupitia neno la Guru, akili inaacha kuzurura na inaenda ndani na kugundua Mungu, hazina ya fadhila.

ਤਿਤੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ ਪਤੁ ਨਹੀ ਡਾਲੀ ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਪਰਧਾਨਾ ॥
tit saakhaa mool pat nahee daalee sir sabhnaa parDhaanaa.
God is the supreme Master of all, after seeking His support there is no need to look for any others support, just like one does not need the support of roots branches and leaves when he has the support of the tree trunk.
Mungu ndiye Bwana mkuu wa vyote, baada ya kutafuta tegemezo yake hakuna haja ya kutafuta tegemezo yoyote nyingine, kama vile mtu hahitaji tegemezo ya mizizi, matawi na majani wakati ana tegemezo ya shina la mti.

ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥
jap tap kar kar sanjam thaakee hath nigrahi nahee paa-ee-ai.
People have grown weary of practicing worship, penance, and self-discipline; but God is not realized by stubbornly controlling the senses.
Watu wamechoka wakifanya ibada, toba, na nidhamu binafsi; lakini Mungu hagunduliwi kwa kudhibiti hisi kwa ukaidi.

ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥੨॥
naanak sahj milay jagjeevan satgur boojh bujhaa-ee-ai. ||2||
O’ Nanak, those, whom the true Guru has imparted the understanding about the righteous life, they intuitively realize God. ||2||
Ee Nanak, wale, ambao Guru wa kweli ameweka ndani mwao uelewa kuhusu maisha adilifu, wanagundua Mungu kisilika.

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੁ ਤਿਤੁ ਰਤਨ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ ॥
gur saagro ratnaagar tit ratan ghanayray raam.
The Guru is like an ocean and a mine of jewels, in which there are innumerable jewels (virtues) of divine knowledge.
Guru ni kama bahari na mgodi wa vito, ambao ndani mwake kuna vito (fadhila) visivyohesabika vya maarifa takatifu.