Swahili Page 435

ਪਹਿਲਾ ਫਾਹਾ ਪਇਆ ਪਾਧੇ ਪਿਛੋ ਦੇ ਗਲਿ ਚਾਟੜਿਆ ॥੫॥
pahilaa faahaa pa-i-aa paaDhay pichho day gal chaatrhi-aa. ||5||
Firstly the teacher has the noose of Maya around his neck and then he puts thenoose of Maya around the pupil’s neck. ||5||
Kwanza mwalimu ana kitanzi cha Maya shingoni pake na kisha anaweka kitanzi cha Maya shingoni pa mwanafunzi.

ਸਸੈ ਸੰਜਮੁ ਗਇਓ ਮੂੜੇ ਏਕੁ ਦਾਨੁ ਤੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ ॥
sasai sanjam ga-i-o moorhay ayk daan tuDh kuthaa-ay la-i-aa.
Sassa: O’ fool, you have abandoned your discipline in life and you are accepting charity at an undesirable occasion.
Sassa: Ee mpumbavu, umeacha nidhamu yako maishani na unakubali michango kwa kipindi kisicho mwafaka.

ਸਾਈ ਪੁਤ੍ਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਤੇਰੀ ਏਤੁ ਧਾਨਿ ਖਾਧੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥੬॥
saa-ee putree jajmaan kee saa tayree ayt Dhaan khaaDhai tayraa janam ga-i-aa. ||6||
The daughter of your patron is like your own; by accepting this payment for performing her wedding ceremony, you have cursed your spiritual life. ||6||
Binti wa mfadhili wako ni kama mwana wako; kwa kukubali malipo haya kwa kufanya sherehe yake ya harusi, umelaani maisha yako ya kiroho.

ਮੰਮੈ ਮਤਿ ਹਿਰਿ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਪਇਆ ॥
mammai mat hir la-ee tayree moorhay ha-umai vadaa rog pa-i-aa.
Mamma: O’ fool, you have been cheated out of your intellect and you are afflicted with the great disease of ego.
Mamma: Ee mpumbavu, umelaghaiwa kutoka kwa uwekevu wako na umeathiriwa na ugonjwa mkuu wa ubinafsi.

ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿਆ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜੁ ਭਇਆ ॥੭॥
antar aatmai barahm na cheenHi-aa maa-i-aa kaa muhtaaj bha-i-aa. ||7||
You do not realize God residing within you, because you have become dependent on worldly wealth. ||7||
Wewe hugundui Mungu anayeishi ndani mwako, kwa sababu umekuwa unategemea utajiri wa kidunia.

ਕਕੈ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਭਰਮਿਓਹੁ ਮੂੜੇ ਮਮਤਾ ਲਾਗੇ ਤੁਧੁ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿਆ ॥
kakai kaam kroDh bharmi-ohu moorhay mamtaa laagay tuDh har visri-aa.
Kakka: O’ fool, you are wandering around entangled in lust and anger; attached to worldly love you have forsaken God.
Kakka: Ee mpumbavu, wewe unazurura kote ukiwa umenaswa katika ukware na hasira; kwa kuambatishwa kwa upendo wa kidunia umemwacha Mungu.

ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤੁ ਪੁਕਾਰਹਿ ਵਿਣੁ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਡੂਬਿ ਮੁਆ ॥੮॥
parheh guneh tooN bahut pukaareh vin boojhay tooN doob mu-aa. ||8||
You read, reflect and teach others, but without understanding the righteous way of life, you are drowned to spiritual death. ||8||
Unasoma, kuwaza na kufunza wengine, lakini bila kuelewa mtindo adilifu wa maisha, unazamishwa kwa kifo cha kiroho.

ਤਤੈ ਤਾਮਸਿ ਜਲਿਓਹੁ ਮੂੜੇ ਥਥੈ ਥਾਨ ਭਰਿਸਟੁ ਹੋਆ ॥
tatai taamas jali-ohu moorhay thathai thaan bharisat ho-aa.
O’ fool, you have been burnt with wrath and your heart is polluted with greed
Ee mpumbavu, umechomwa na hasira kali na moyo wako umechafuliwa na tama

ਘਘੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰਹਿ ਤੂੰ ਮੂੜੇ ਦਦੈ ਦਾਨੁ ਨ ਤੁਧੁ ਲਇਆ ॥੯॥
ghaghai ghar ghar fireh tooN moorhay dadai daan na tuDh la-i-aa. ||9||
O’ fool, you go begging from door to door and you have never obtained the true charity of Naam from anyone. ||9||
Ee mpumbavu, unaenda ukiomba kutoka mlango mmoja hadi mwingine na kamwe hujawahi kupata hisani ya kweli ya Naam kutoka kwa yeyote.

ਪਪੈ ਪਾਰਿ ਨ ਪਵਹੀ ਮੂੜੇ ਪਰਪੰਚਿ ਤੂੰ ਪਲਚਿ ਰਹਿਆ ॥
papai paar na pavhee moorhay parpanch tooN palach rahi-aa.
O’ fool, since you are so engrossed in worldly affairs, you will not be able to escape from these entanglements.
Ee mpumbavu, kwani umevama sana katika shughuli za kidunia, hutaweza kuepuka kutoka misongamano hii.

ਸਚੈ ਆਪਿ ਖੁਆਇਓਹੁ ਮੂੜੇ ਇਹੁ ਸਿਰਿ ਤੇਰੈ ਲੇਖੁ ਪਇਆ ॥੧੦॥
sachai aap khu-aa-i-ohu moorhay ih sir tayrai laykh pa-i-aa. ||10||
O’ fool, God Himself has strayed you; this is what has been written in your destiny. ||10||
Ee mpumbavu, Mungu Mwenyewe amekupotosha; hii ndiyo imeandikwa katika hatima yako.

ਭਭੈ ਭਵਜਲਿ ਡੁਬੋਹੁ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਗਲਤਾਨੁ ਭਇਆ ॥
bhabhai bhavjal dubohu moorhay maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa.
O’ fool, you are so much absorbed in worldly allurements that you aredrowning in the dreadful worldly ocean of vices.
Ee mpumbavu, umevama kabisa katika vivutio vya kidunia kwamba unazama katika bahari ya kidunia ya dhambi ya kutisha.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥੧੧॥
gur parsaadee ayko jaanai ayk gharhee meh paar pa-i-aa. ||11||
But by Guru’s grace, the person who realizes the one God alone, swims across the worldly ocean of vices in an instant. ||11||
Lakini kwa neema ya Guru, mtu anayegundua Mungu Mmoja pekee, anaogelea akivuka bahari ya kidunia ya dhambi papo hapo.

ਵਵੈ ਵਾਰੀ ਆਈਆ ਮੂੜੇ ਵਾਸੁਦੇਉ ਤੁਧੁ ਵੀਸਰਿਆ ॥
vavai vaaree aa-ee-aa moorhay vaasuday-o tuDh veesri-aa.
O’ fool, your turn (invaluable human life to reunite with God) came, but you remained oblivious of God.
Ee mpumbavu, fursa yako (maisha ya kibinadamu yasiyokadirika ya kuungana tena na Mungu) ilikuja, lakini ulibaki hufahamu Mungu.

ਏਹ ਵੇਲਾ ਨ ਲਹਸਹਿ ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਤੂੰ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ ਪਇਆ ॥੧੨॥
ayh vaylaa na lehsahi moorhay fir tooN jam kai vas pa-i-aa. ||12||
O’ fool, you would not get this opportunity again and you would fall under the grip of the demon of death.||12|
Ee mpumbavu, hutapata fursa hii tena na utaanguka katika mshiko wa pepo wa kifo.

ਝਝੈ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰਹਿ ਮੂੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ॥
jhajhai kaday na jhooreh moorhay satgur kaa updays sun tooN vikhaa.
O’ fool, just listen and follow the true Guru’s teachings, you would never have to repent.
Ee mpumbavu, sikiliza tu na ufuate mafundisho ya Guru wa kweli, kamwe hautapaswa kutubu.

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ॥੧੩॥
satgur baajhahu gur nahee ko-ee niguray kaa hai naa-o buraa. ||13||
Without the True Guru, there is not another Guru; one who is without a Guru has a bad reputation. ||13||
Bila Guru wa Kweli, hakuna Guru mwengine; yule ambaye hana Guru ana sifa mbaya.

ਧਧੈ ਧਾਵਤ ਵਰਜਿ ਰਖੁ ਮੂੜੇ ਅੰਤਰਿ ਤੇਰੈ ਨਿਧਾਨੁ ਪਇਆ ॥
DhaDhai Dhaavat varaj rakh moorhay antar tayrai niDhaan pa-i-aa.
O’fool, restrain your wandering mind; deep within you is the treasure of Naam.
Ee mpumbavu, zuia akili yako inayozurura; ndani mwako kwa kina kuna hazina ya Naam.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹਿ ਪਇਆ ॥੧੪॥
gurmukh hoveh taa har ras peeveh jugaa jugantar khaahi pa-i-aa. ||14||
If you follow the Guru’s teachings, then you would partake the elixir of God’s Name and you would keep enjoying this forever. ||14||
Iwapo ufuate mafundisho ya Guru, basi utashiriki dawa ya Jina la Mungu na utaendelea kufurahia hii milele.

ਗਗੈ ਗੋਬਿਦੁ ਚਿਤਿ ਕਰਿ ਮੂੜੇ ਗਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
gagai gobid chit kar moorhay galee kinai na paa-i-aa.
O’ fool, enshrine God’s Name in your mind; no one has ever realized God by mere talk.
Ee mpumbavu, thamini Jina la Mungu akilini mwako; hakuna mtu amewahi kugundua Mungu kwa maneno tu.

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ਮੂੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਹ ਸਭ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ॥੧੫॥
gur kay charan hirdai vasaaay moorhay pichhlay gunah sabh bakhas laiaa. ||15||
O’ Fool, enshrine the Guru’s teachings in your heart and all your past sins would be pardoned. ||15||
Ee Mpumbavu, thamini mafundisho ya Guru moyoni mwako na dhambi zako zote za awali zitasamehewa.

ਹਾਹੈ ਹਰਿ ਕਥਾ ਬੂਝੁ ਤੂੰ ਮੂੜੇ ਤਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
haahai har kathaa boojh tooN moorhay taa sadaa sukh ho-ee.
O’ fool, understand the essence of the divine words of God’s praises; only then you would always live in celestial peace.
Ee mpumbavu, elewa kiini cha maneno takatifu ya sifa za Mungu; wakati huo pekee ndio utaishi kwa amani ya kimbingu.

ਮਨਮੁਖਿ ਪੜਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੧੬॥
manmukh parheh taytaa dukh laagai vin satgur mukat na ho-ee. ||16||
More the self-willed people read about Maya, more they suffer; liberation from bonds of Maya is not achieved without the true Guru’s teachings. ||16||
Watu wenye hiari binafsi wanvyoendelea kusoma kuhusu Maya, ndivyo wanavyoendelea kuteseka; ukombozi kutoka vifungo vya Maya hautimizwi bila mafundisho ya Guru wa kweli.

ਰਾਰੈ ਰਾਮੁ ਚਿਤਿ ਕਰਿ ਮੂੜੇ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ੍ਹ੍ ਕੈ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥
raarai raam chit kar moorhay hirdai jinH kai rav rahi-aa.
O’ fool, lovingly remember God by meeting those people who have already realized God dwelling in their hearts.
Ee mpumbavu, kumbuka Mungu kwa upendo kwa kukutana na watu hao ambao wameshagundua Mungu anayeishi mioyoni mwao.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਬੂਝਿ ਲਹਿਆ ॥੧੭॥
gur parsaadee jinHee raam pachhaataa nirgun raam tinHee boojh lahi-aa. ||17||
By the Guru’s Grace, those who have recognized God in His creation, they have also realized the immaculate God in their hearts. ||17||
Kwa Neema ya Guru, wale ambao wametambua Mungu katika uumbaji wake, pia wamegundua Mungu safi mioyoni mwao.

ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਅਕਥੁ ਨ ਜਾਈ ਹਰਿ ਕਥਿਆ ॥
tayraa ant na jaa-ee lakhi-aa akath na jaa-ee har kathi-aa.
O’ God, the limit of Your virtues cannot be known; You are indescribable and cannot be described.
Ee Mungu, kikomo cha fadhila zako hakiwezi kujulikana; Wewe huwezi kuelezeka na hauwezi kuelezwa.

ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ ॥੧੮॥੧॥੨॥
naanak jinH ka-o satgur mili-aa tinH kaa laykhaa nibrhi-aa. ||18||1||2||
O’ Nanak, those who have met the true Guru and have followed his teachings, their account of worldly affairs has been settled. ||18||1||2||
Ee Nanak, wale ambao wamekutana na Guru wa kweli na wamefuata mafundisho yake, akaunti yao ya shughuli za kidunia imetatuliwa.

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧
raag aasaa mehlaa 1 chhant ghar 1
Raag Aasaa, First Guru: Chhant, First Beat:
Raag Aasaa, Guru wa Kwanza: Chhant, Mpigo wa Kwanza:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥
munDh joban baalrhee-ay mayraa pir ralee-aalaa raam.
O’ beautiful young lady, my Husband-God is very playful and source of bliss.
Ee siti mrembo mwenye ujana, Mume-Mungu wangu ni mcheshi mno na ndiye chanzo cha raha tele.

ਧਨ ਪਿਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ ਰਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ॥
Dhan pir nayhu ghanaa ras pareet da-i-aalaa raam.
When the soul-bride has intense love for the Husband-God, then the merciful Husband-God happily loves the soul-bride in return.
Wakati roho-bi harusi ana upendo mkali kwa Mume-Mungu wake, basi Mume-Mungu mwenye huruma anampenda roho-bi harusi kwa furaha.