Swahili Page 433

ਛਛੈ ਛਾਇਆ ਵਰਤੀ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਭਰਮੁ ਹੋਆ ॥
chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tayraa kee-aa bharam ho-aa.
Chhachha: O’ God, the spiritual ignorance and doubt which exists within everyone is Your doing.
Chhachha: Ee Mungu, ujinga na shaka ya kiroho ambayo ipo ndani mwa kila mtu ni utendaji wako.

ਭਰਮੁ ਉਪਾਇ ਭੁਲਾਈਅਨੁ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ॥੧੦॥
bharam upaa-ay bhulaa-ee-an aapay tayraa karam ho-aa tinH guroo mili-aa. ||10||
Having created doubt, You Yourself cause them to wander in delusion; those whom You bless with Your mercy meet with the Guru. ||10||
Ukiwa umeumba shaka, Wewe Mwenyewe unawafanya wazurure katika madanganyo; wale ambao unabariki kwa huruma yako wanakutana na Guru.

ਜਜੈ ਜਾਨੁ ਮੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭੀਖ ਭਵਿਆ ॥
jajai jaan mangat jan jaachai lakh cha-oraaseeh bheekh bhavi-aa.
Jajja: O’ my mind, realize that God from whom everyone begs for Naam while wandering through millions of existences.
Jajja: Ee akili yangu, gundua kwamba Mungu ambaye kila mtu anaomba Naam kutoka kwake wakati wanazurura kupitia mamilioni ya kuwepo.

ਏਕੋ ਲੇਵੈ ਏਕੋ ਦੇਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਮੈ ਸੁਣਿਆ ॥੧੧॥
ayko layvai ayko dayvai avar na doojaa mai suni-aa. ||11||
It is only one God who gives and takes; I have not heard of any other. ||11||
Ni Mungu Mmoja peke yake anayetoa na kuchukua; sijasikia kuhusu yeyote mwengine.

ਝਝੈ ਝੂਰਿ ਮਰਹੁ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਦੇਣਾ ਸੁ ਦੇ ਰਹਿਆ ॥
jhajhai jhoor marahu ki-aa paraanee jo kichh daynaa so day rahi-aa.
Jhajha: O mortal, why are you dying of anxiety? Whatever God is to give, He is giving it to you.
Jhajha: Ee binadamu, kwa nini unakufa kwa wasiwasi? Chochote ambac

ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਜਿਉ ਜੀਆ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਪਇਆ ॥੧੨॥
day day vaykhai hukam chalaa-ay ji-o jee-aa kaa rijak pa-i-aa. ||12||
He gives sustenance and watches over everyone; He executes His command by making sure that all creatures receive their destined sustenance. ||12||
Yeye anatoa riziki na kuchunga kila mtu; Yeye anatekeleza amri yake kwa kuhakikisha viumbe vyote wanapokea riziki yao iliyokusudiwa.

ਞੰਞੈ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜਾ ਦੇਖਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥
njanjai nadar karay jaa daykhaa doojaa ko-ee naahee.
Nyanya: When God bestows His glance of grace, then I see none other than Him as benefactor.
Nyanya: Wakati Mungu anatawaza mtazamo wake wa neema, basi sioni mwengine ila Yeye kama mfadhili.

ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਏਕੁ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧੩॥
ayko rav rahi-aa sabh thaa-ee ayk vasi-aa man maahee. ||13||
God is pervading everywhere and He dwells in every heart. ||13||
Mungu anaenea kote na Yeye anaishi katika kila moyo.

ਟਟੈ ਟੰਚੁ ਕਰਹੁ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘੜੀ ਕਿ ਮੁਹਤਿ ਕਿ ਉਠਿ ਚਲਣਾ ॥
tatai tanch karahu ki-aa paraanee gharhee ke muhat ke uth chalnaa.
Tatta: O’ mortals, why do you indulge in useless deeds? In a moment or so, you would depart from this world.
Tatta: Ee binadamu, kwa nini unajishughulisha katika vitendo bure? Kwa muda mfupi tu, utaondoka kutoka dunia hii.

ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰਹੁ ਅਪਣਾ ਭਾਜਿ ਪੜਹੁ ਤੁਮ ਹਰਿ ਸਰਣਾ ॥੧੪॥
joo-ai janam na haarahu apnaa bhaaj parhahu tum har sarnaa. ||14||
Don’t lose the game of life, instead hurry to God’s refuge. ||14||
Usipoteze mchezo wa maisha, badala yake harakisha kwenye kimbilio cha Mungu.

ਠਠੈ ਠਾਢਿ ਵਰਤੀ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾ ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ॥
thathai thaadh vartee tin antar har charnee jinH kaa chit laagaa.
Thatha: Peace pervades within those whose consciousness remains attuned to Gord’s Name.
Thatha: Amani inaenea ndani mwa wale ambao fahamu yao inabaki imemakinikia Jina la Mungu.

ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ਸੇਈ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਤਉ ਪਰਸਾਦੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥
chit laagaa say-ee jan nistaray ta-o parsaadee sukh paa-i-aa. ||15||
O’ God, only those, whose minds are attuned to You, cross over the world-ocean of vices and by Your grace they obtain celestial peace. ||15||
Ee Mungu, ni wale tu, ambao akili zao zimekumakinikia Wewe, wanavuka bahari-dunia ya dhambi na kwa neema yako wanapata amani ya kimbingu.

ਡਡੈ ਡੰਫੁ ਕਰਹੁ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਸਭੁ ਚਲਣਾ ॥
dadai damf karahu ki-aa paraanee jo kichh ho-aa so sabh chalnaa.
Dadda: O’ mortal why do you make such ostentatious shows,? Whatever is created is perishable.
Dadda: Ee binadamu kwa nini unafanya maonyesho ya kifahari kama hayo? Chochote ambacho kimeumbwa kinaweza kuharibika.

ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥੧੬॥
tisai sarayvhu taa sukh paavhu sarab nirantar rav rahi-aa. ||16||
You would find peace only if you remember that God, who pervades in all. ||16||
Utapata amani iwapo tu umkumbuke Mungu huyo, ambaye anaenea katika vyote.

ਢਢੈ ਢਾਹਿ ਉਸਾਰੈ ਆਪੇ ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ॥
dhadhai dhaahi usaarai aapay ji-o tis bhaavai tivai karay.
Dhadha: God dismantles and builds this universe on His own; as it pleases Him, so He does.
Dhadha: Mungu anabomoa na kuunda ulimwengu huu Yeye Mwenyewe; inavyompendeza, ndivyo Yeye anavyofanya.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਤਿਸੁ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੧੭॥
kar kar vaykhai hukam chalaa-ay tis nistaaray jaa ka-o nadar karay. ||17||
Having created the creation, He watches over it and execute His command; He ferries him across the worldly ocean of vices on whom He bestows grace. ||17||
Akiwa ameumba uumbaji, Yeye anauchunga na kutekeleza amri yake; Yeye anamvukisha bahari ya kidunia ya dhambi yule ambaye anatawazia neema Yake.

ਣਾਣੈ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਈ ॥
naanai ravat rahai ghat antar har gun gaavai so-ee.
Nanna: Within whose heart God manifests Himself, that person starts singing His praises.
Nanna: Yule ambaye Mungu anajidhihirisha ndani mwa moyo wake, mtu huyo anaanza kuimba sifa Zake.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧੮॥
aapay aap milaa-ay kartaa punrap janam na ho-ee. ||18||
The Creator then unites that person with Himself and such a person does not go through the cycles of birth and death. ||18||
Kisha Muumba anaunganisha mtu huyo naye Mwenyewe na mtu kama huyo hapitii mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਤਤੈ ਤਾਰੂ ਭਵਜਲੁ ਹੋਆ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
tatai taaroo bhavjal ho-aa taa kaa ant na paa-i-aa.
Tatta: The terrible world-ocean of vices is so very deep that the extent of its depth cannot be known.
Tatta: Bahari-dunia mbaya ya dhambi ina kina sana hadi kadiri ya kina chake haiwezi kujulikana.

ਨਾ ਤਰ ਨਾ ਤੁਲਹਾ ਹਮ ਬੂਡਸਿ ਤਾਰਿ ਲੇਹਿ ਤਾਰਣ ਰਾਇਆ ॥੧੯॥
naa tar naa tulhaa ham boodas taar layhi taaran raa-i-aa. ||19||
We do not have any boat or raft (Naam or virtues), so we are drowning.O’savior God, please help us swim across this world-ocean of vices. ||19||
Sisi hatuna mashua au chelezo chochote (Naam au fadhila), hivyo tunazama. Ee mwokozi Mungu, tafadhali tusaidie kuogelea tukivuka bahari-dunia ya dhambi.

ਥਥੈ ਥਾਨਿ ਥਾਨੰਤਰਿ ਸੋਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਆ ॥
thathai thaan thaanantar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa.
Thatha: That God, who has created this universe is pervading in all places and the interspaces.
Thatha: Mungu huyo, ambaye ameumba ulimwengu huu anaenea kila mahali na katikati mwa mahali pote.

ਕਿਆ ਭਰਮੁ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਹੀਐ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਭਲਾ ॥੨੦॥
ki-aa bharam ki-aa maa-i-aa kahee-ai jo tis bhaavai so-ee bhalaa. ||20||
What can we say about doubt and Maya (worldly allurements)? Whatever pleases God is good for all. ||20|| |
Tunaweza kusema nini kuhusu shaka na Maya (vishawishi vya kidunia)? Chochote kinachompendeza Mungu ni kizuri kwa wote.

ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ ॥
dadai dos na day-oo kisai dos karammaa aapni-aa.
Dadda: I do not blame any other for my problems, becausethe fault lies with my own past deeds.
Dadda: Mimi silaumu yeyote mwengine kwa matatizo yangu, kwa sababu lawama ipo na vitendo vyangu vya awali.

ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥੨੧॥
jo mai kee-aa so mai paa-i-aa dos na deejai avar janaa. ||21||
Whatever I did, I received its result; I do not blame anyone else. ||21||
Chochote nilichofanya, nilipokea tokeo lake; mimi silaumu yeyote mwengine.

ਧਧੈ ਧਾਰਿ ਕਲਾ ਜਿਨਿ ਛੋਡੀ ਹਰਿ ਚੀਜੀ ਜਿਨਿ ਰੰਗ ਕੀਆ ॥
DhaDhai Dhaar kalaa jin chhodee har cheejee jin rang kee-aa.
Dhadha:That God who created this creation in many shapes and colors and whose power upholds the universe,
Dhadha: Mungu huyo ambaye aliumba uumbaji huu katika maumbo na rangi nyingi na ambaye nguvu yake inadumisha ulimwengu,

ਤਿਸ ਦਾ ਦੀਆ ਸਭਨੀ ਲੀਆ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੨੨॥
tis daa dee-aa sabhnee lee-aa karmee karmee hukam pa-i-aa. ||22||
everyone is consuming the bounties blessed by Him; but the divine law for receiving these blessings is according to the past deeds of each individual. ||22||
kila mtu anakula ukarimu uliobarikiwa na Yeye; lakini sheria takatifu ya kupokea baraka hizi ni kulingana na vitendo vya awali vya mtu binafsi.

ਨੰਨੈ ਨਾਹ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੈ ਨਾ ਡੀਠਾ ਨਾ ਸੰਮ੍ਹਲਿਆ ॥
nannai naah bhog nit bhogai naa deethaa naa sammli-aa.
Nanna: That God, whose bounties are being enjoyed by all; I have neither seen Him, nor I have ever remembered Him.
Nanna: Mungu huyo, ambaye ukarimu wake unafurahiwa na kila mtu; sijamkumbuka Yeye wala kumuona, wala sijawahi kumkumbuka Yeye.

ਗਲੀ ਹਉ ਸੋਹਾਗਣਿ ਭੈਣੇ ਕੰਤੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ॥੨੩॥
galee ha-o sohagan bhainay kant na kabahooN mai mili-aa. ||23||
O’ sister, just by mere words I have been calling myself a fortunate soul-bride, but in fact the husband-God has never met me. ||23||
Ee dada, kwa maneno tu nimekuwa nikijiita roho-bi harusi mwenye bahati, lakini kwa kweli mume-Mungu kamwe hajawahi kukutana nami.

ਪਪੈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣ ਕਉ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ॥
papai paatisaahu parmaysar vaykhan ka-o parpanch kee-aa.
Pappa: God, the sovereign king, created this expanse of the universe for us to behold Him in it.
Pappa: Mungu, mfalme mwenyezi, aliumba upanuzi huu wa ulimwengu ili sisi tumtazame Yeye ndani mwake.

ਦੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥੨੪॥
daykhai boojhai sabh kichh jaanai antar baahar rav rahi-aa. ||24||
He knows all about our minds and cherishes us all; He pervades everywhere, both outside and inside. ||24||
Yeye anajua yote kuhusu akili zetu na anatuthamini wote; Yeye anaenea kote, ndani na nje pia.

ਫਫੈ ਫਾਹੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਾਸਾ ਜਮ ਕੈ ਸੰਗਲਿ ਬੰਧਿ ਲਇਆ ॥
fafai faahee sabh jag faasaa jam kai sangal banDh la-i-aa.
Faffa: The entire world is caught in the noose of worldly attachments and is bound in the chains of the demon of death.
Faffa: Dunia nzima imenaswa katika kitanzi cha viambatisho vya kidunia na imefungwa katika nyororo za pepo wa kifo.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਬਰੇ ਜਿ ਹਰਿ ਸਰਣਾਗਤਿ ਭਜਿ ਪਇਆ ॥੨੫॥
gur parsaadee say nar ubray je har sarnaagat bhaj pa-i-aa. ||25||
By the Guru’s grace, they alone have escaped from this noose, who have hastened to God’s refuge. ||25||
kwa neema ya Guru, wao pekee wameepuka kutoka kitanzi hicho, ambao wameharakisha kuenda kwa kimbilio cha Mungu.

ਬਬੈ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ ਚਉਪੜਿ ਕੀਤੇ ਚਾਰਿ ਜੁਗਾ ॥
babai baajee khaylan laagaa cha-uparh keetay chaar jugaa.
Babba: God Himself is playing the world game like a board game, He has made the four ages like the four tracks of the game.
Babba: Mungu Mwenyewe anacheza mchezo wa kidunia kama mchezo wa ubao, Yeye amefanya enzi nne kama mikondo minne ya mchezo.