Swahili Page 286

ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥
taa ka-o raakhat day kar haath.
He himself preserves him.
Yeye Mwenyewe anamhifadhi.

ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
maanas jatan karat baho bhaat.
One makes all sorts of efforts,
Mtu anafanya aina zote za jitihada,

ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥
tis kay kartab birthay jaat.
but all these efforts are in vain without the will of God.
Lakini jitihada hizi zote ni bure bila mapenzi ya Mungu.

ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥
maarai na raakhai avar na ko-ay. sarab jee-aa kaa raakhaa so-ay.
God is the Protector of all beings; no one other than God Himself can save or kill.
Mungu ndiye Mlinzi wa viumbe vyote; hakuna mwengine ila Mungu Mwenyewe anaweza kuokoa au kuua.

ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
kaahay soch karahi ray paraanee.
So, why are you so anxious, O’ mortal?
Hivyo, kwa nini una wasiwasi, Ee binadamu?

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ॥੫॥
jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5||
Meditate O’ Nanak, on that incomprehensible and amazing God. ||5||
Tafakari Ee Nanak, kuhusu Mungu huyo asiyeeleweka na wa ajabu.

ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥
baaraN baar baar parabh japee-ai.
Time and again, let us meditate on Him,
Tena na tena, hebu tutafakari kumhusu Yeye,

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਪੀਐ ॥
pee amrit ih man tan Dharpee-ai.
and by drinking the elixir of Naam, let us satiate our mind and the senses of the body (the faculties of hearing, sight, smell, touch etc.).
na kwa kunywa dawa ya Naam, hebu tutosheleze akili yetu na hisi za mwili (vitivo vya kusikia, kuona, kunusa, kugusa na kadhalika.)

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥
naam ratan jin gurmukh paa-i-aa.
The follower of the Guru who has acquired the jewel of Naam,
Mfuasi wa Guru ambaye amepata kito cha Naam,

ਤਿਸੁ ਕਿਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
tis kichh avar naahee daristaa-i-aa.
sees everywhere none but God.
Kila mahali anaona Mungu pekee.

ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ॥
naam Dhan naamo roop rang.
For him, God’s Name is the true wealth and the true beauty.
Kwake, Jina la Mungu ni utajiri wa kweli na uzuri wa kweli.

ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
naamo sukh har naam kaa sang.
God’s Name is his comfort and companion.
Jina la Mungu ni starehe na mwendani wake.

ਨਾਮ ਰਸਿ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥
naam ras jo jan tariptaanay.
Those who are satiated with the essence of Naam,
Wale ambao wametoshelezwa na kiini cha Naam,

ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ॥
man tan naameh naam samaanay.
Keep their minds and the faculties of their bodies drenched with Naam.
Wanaweka akili zao na vitivo vya miili yao vikilowa kwa Naam.

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ॥੬॥
oothat baithat sovat naam. kaho naanak jan kai sad kaam. ||6||
O’ Nanak, say, “At all times, meditating on God’s Name becomes a continuous avocation of the devotees of God”. ||6||
Ee Nanak, sema, “Wakati wote, kutafakari kuhusu Jina la Mungu kunakuwa mapendezi ya watawa wa Mungu”.

ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
bolhu jas jihbaa din raat.
Day and night, use the God-given tongue to utter His praises.
Mchana na usiku, tumia ulimi uliopewa na Mungu kutamka sifa zake.

ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥
parabh apnai jan keenee daat.
This gift of praising Him is conferred by God Himself on His servants.
Tuzo hii ya kumsifu Yeye inatolewa na Mungu Mwenyewe kwa watumishi wake.

ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥
karahi bhagat aatam kai chaa-ay.
The devotees perform devotional worship with heart-felt love,
Watawa wanafanya ibada ya ujitoaji kwa upendo wa dhati,

ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ ॥
parabh apnay si-o raheh samaa-ay.
and thus remain absorbed in God.
Na hivyo wanabaki wamevama katika Mungu.

ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥
jo ho-aa hovat so jaanai. parabh apnay kaa hukam pachhaanai.
A devotee comprehends and believes in God’s will in all that happened in the past or is happening presently.
Mtawa anaelewa na kuamini mapenzi ya Mungu kwa vyote vilivyotendeka awali na kinachotendeka wakati huo huo.

ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥
tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o.
Which of the virtues of such a devotee may I describe?
Ni fadhila zipi za mtawa kama huyo ndizo naweza kueleza?

ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥
tis kaa gun kahi ayk na jaan-o.
I know not how to describe even a single one of his qualities.
Sijui jinsi ya kueleza hata moja ya sifa zake.

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥
aath pahar parabh baseh hajooray. kaho naanak say-ee jan pooray. ||7||
Those who abide in the presence of God twenty-four hours a day, say O’ Nanak,“Are the perfect devotees”. ||7||
Wale wanaoishi katika uwepo wa Mungu saa ishirini na nne kwa siku, sema Ee Nanak, “Hao ni watawa kamili”.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ ॥
man mayray tin kee ot layhi.
O’ my mind, seek the protection of those who always dwell in God’s presence;
Ee akili yangu, tafuta ulinzi wa wale wanaoishi katika uwepo wa Mungu;

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ ॥
man tan apnaa tin jan deh.
and dedicate your mind and the faculties of body to those devotees.
Na uweke wakfu akili yako na vitivo vya mwili kwa watawa hao.

ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
jin jan apnaa parabhoo pachhaataa. so jan sarab thok kaa daataa.
The devotee who has recognized God, becomes benefactor of all things.
Mtawa ambaye ametambua Mungu, anakuwa mfadhili wa vitu vyote.

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥
tis kee saran sarab sukh paavahi.
In his sanctuary, all comforts are obtained.
Katika pahali pake patakatifu, starehe zote zinapatwa.

ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਹਿ ॥
tis kai daras sabh paap mitaaveh.
By having the sight of such a devotee, you will eradicate all sins.
Kwa kuwa na mwono wa mtawa kama huyo, utaondoa dhambi zote.

ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥
avar si-aanap saglee chhaad.
Renounce all other clevernesses,
Kana ujanja wengine wote,

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
tis jan kee too sayvaa laag.
and enjoin yourself to the service of such a devotee.
Na ujisajili kwa huduma ya mtawa kama huyo.

ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥
aavan jaan na hovee tayraa. naanak tis jan kay poojahu sad pairaa. ||8||17||
O’ Nanak, with sincerity, always follow the advice of such a devotee of God and your cycle of birth and death will come to an end. ||8||17||
Ee Nanak, kwa unyoofu, fuata daima ushauri wa mtawa kama huyo wa Mungu na mzunguko wako wa kuzaliwa na kufa utatamatika.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥
sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o.
One who has realized the True Omnipresent God, is called the True Guru.
Yule ambaye amegundua Mungu wa Kweli ambaye yupo kila mahali, anaitwa Guru wa Kweli.

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1||
In the company of the True Guru, the disciple is saved from vices. Therefore O’ Nanak, you should also sing God’s praises in the company of such a True Guru.
Katika uandamano wa Guru wa Kweli, mwanafunzi anakombolewa kutoka dhambi. Hivyo basi Ee Nanak, unafaa pia kuimba sifa za Mungu katika uandamano wa Guru wa Kweli kama huyo.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
satgur sikh kee karai partipaal.
The True Guru cherishes His disciple.
Guru wa Kweli anathamini wanafunzi wake.

ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal.
The Guru is always merciful to His servant.
Guru daima ana huruma kwa mtumishi wake.

ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥
sikh kee gur durmat mal hirai.
The Guru washes away the filth of impious thoughts from the disciple’s mind,
Guru anasafisha uchafu wa fikira najisi kutoka akili ya mwanafunzi,

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
gur bachnee har naam uchrai.
since following the advice of the Guru, the disciple recites God’s Name.
tangu kufuata ushauri wa Guru, mwanafunzi anakariri Jina la Mungu.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
satgur sikh kay banDhan kaatai.
The Guru liberates His devotee from the bonds of worldly desires.
Guru anakomboa mtawa wake kutoka vifungo vya hamu za kidunia.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥
gur kaa sikh bikaar tay haatai.
The Sikh (disciple) of the Guru abstains from wicked deeds.
Msiki (mwanafunzi) wa Guru anaepuka kutoka vitendo viovu.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥
satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay.
The True Guru gives His Sikh (disciple) the wealth of Naam.
Guru wa Kweli anampa Siki wake (mwanafunzi) utajiri wa Naam.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥
gur kaa sikh vadbhaagee hay.
The disciple of the Guru is very fortunate.
Mwanafunzi wa Guru ana bahati mno.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥
satgur sikh kaa halat palat savaarai.
The true Guru enhances a disciple’s life both here and hereafter.
Guru wa kweli anaimarisha maisha ya mwanafunzi humu na katika dunia itakayofuata.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥
naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1||
O’ Nanak, the True Guru loves His disciple from the core of His heart. ||1||
Ee Nanak, Guru wa Kweli anapenda mwanafunzi wake kutoka kwa kiini cha moyo wake.

ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥
gur kai garihi sayvak jo rahai.
The devotee who lives by the Guru’s door (always seeks Guru’s advice),
Mtawa anayeishi kwa mlango ya Guru (daima anatafuta ushauri wa Guru),

ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
gur kee aagi-aa man meh sahai.
and obeys the Guru’s Commands with all his heart,
na anatii Amri za Guru kwa moyo wake wote,

ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥
aapas ka-o kar kachh na janaavai.
never displays pride in any way,
kamwe haonyeshi fahari kwa njia yoyote,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
har har naam ridai sad Dhi-aavai.
always meditates on God’s Name,
daima anatafakari kuhusu Jina la Mungu,

ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
man baychai satgur kai paas.
surrenders his mind to the True Guru,
anasalimisha akili yake kwa Guru wa Kweli,

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
tis sayvak kay kaaraj raas.
that humble servant’s affairs are resolved.
Shughuli za mtumishi huyo mnyenyekevu zinatatuliwa.

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥
sayvaa karat ho-ay nihkaamee.
One who performs selfless service without any thought of reward,
Yule anayetoa huduma isiyo na ubinafsi bila fikira yoyote ya zawadi,

ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
tis ka-o hot paraapat su-aamee.
shall acquire his Master God.
Atapata Bwana Mungu wake.