Swahili Page 282

ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ॥
aapay aap sagal meh aap.
He is all by himself, and pervades in all.
Yeye yu peke yake, na anaenea katika vyote.

ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
anik jugat rach thaap uthaap.
In countless ways, He creates and destroys the universe.
Kwa njia zisizohesabika, Yeye anaumba na kuangamiza ulimwengu.

ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ ॥
abhinaasee naahee kichh khand.
He is Imperishable; and nothing of Him perishes.
Yeye hawezi kufa, na hakuna kitu chake kinachoharibika.

ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand.
He Himself is planning and supporting the universe.
Yeye Mwenyewe anapanga na kutegemeza ulimwengu.

ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥
alakh abhayv purakh partaap.
Incomprehensible and unfathomable is the Glory of God.
Usioeleweka na usiofahamika ni Utukufu wa Mungu.

ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥
aap japaa-ay ta naanak jaap. ||6||
O Nanak, as He inspires, so do we meditate on Him. ||6||
Ee Nanak, anavyohamasisha Yeye, ndivyo tunavyotafakari kuhusu Yeye.

ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
jin parabh jaataa so sobhaavant.
Those who have realized God are glorious.
Wale ambao wamegundua Mungu ni tukufu.

ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ॥
sagal sansaar uDhrai tin mant.
Their teachings save the entire world from the vices.
Mafundisho yao yanakomboa dunia nzima kutoka maovu.

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥
parabh kay sayvak sagal uDhaaran.
God’s devotees are able to redeem everybody from vices.
Watawa wa Mungu wanaweza kukomboa kila mtu kutoka maovu.

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ॥
parabh kay sayvak dookh bisaaran.
God’s servants are capable of eliminating sorrows of everybody.
Watumishi wa Mungu wanaweza kuondoa huzuni za kila mtu.

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ॥
aapay mayl la-ay kirpaal.
The Merciful God Himself unites them with Him.
Mungu Mwenyewe mwenye Huruma anawaunganisha na Yeye.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥
gur kaa sabad jap bha-ay nihaal.
By lovingly meditating on the Guru’s Word, they feel delighted.
Kwa kutafakari kwa upendo kuhusu Neno la Guru, wanahisi kufurahia.

ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥
un kee sayvaa so-ee laagai.
He alone gets to serve those devotees of God,
Yeye pekee anapata kutumikia hao watawa wa Mungu,

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਗੈ ॥
jis no kirpaa karahi badbhaagai.
Who has good fortune and is blessed by You.
Ambaye ana bahati nzuri na amebarikiwa na Wewe.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
naam japat paavahi bisraam.
By lovingly meditating on God’s Name, the devotees obtain peace.
Kwa kutafakari kwa upendo kuhusu Jina la Mungu, watawa wanapata amani.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥੭॥
naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. ||7||
O’ Nanak, respect those persons as the most noble. ||7||
Ee Nanak, heshimu hao watu kama mashuhuri kabisa.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
jo kichh karai so parabh kai rang.
Whatever a devotee does, is out of love for God,
Chochote ambacho mtawa anafanya, ni kutokana na upendo kwa Mungu,

ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ॥
sadaa sadaa basai har sang.
and he always remains in the presence of God.
Na daima anabaki katika uwepo wa Mungu.

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥
sahj subhaa-ay hovai so ho-ay.
Whatever happens intuitively, he accepts it as God’s will
Chochote kinachotendeka kisilika, yeye anakikubali kama mapenzi ya Mungu

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥
karnaihaar pachhaanai so-ay.
and acknowledges Him as the Creator.
Na anamkiri Yeye kuwa Muumba.

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥
parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa.
The devotees gladly accept whatever God does,
Kwa furaha watawa wanakubali chochote ambacho Mungu anafanya,

ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ॥
jaisaa saa taisaa daristaanaa.
because He appears to them just as He is.
Kwa sababu anajitokeza kwao kama vile alivyo Yeye.

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ॥
jis tay upjay tis maahi samaa-ay.
From whom they are born, they stay immersed in Him.
Kutoka yule ambaye wanazaliwa, wanabaki wamevama ndani mwake.

ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਿ ਆਏ ॥
o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay.
They become the treasure of peace and they alone are worthy of this status.
Wanakuwa hazina ya amani na wao pekee wanastahili hadhi hii.

ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥
aapas ka-o aap deeno maan.
God gives honor to Himself by honoring the devotees.
Mungu anajipa heshima kwa kuenzi watawa wake.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥
naanak parabh jan ayko jaan. ||8||14||
O’ Nanak, deem God and the devotee as one and the same.||8||14||
Ee Nanak, fikiria Mungu na mtawa kuwa sawa na mmoja.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥
sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar.
God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our pains and sorrows.
Mungu amejawa kabisa na nguvu zote; Yeye ndiye mjua wa maumivu na huzuni zetu.

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥
jaa kai simran uDhree-ai nanak tis balihaar. ||1||
O’ Nanak, we should dedicate ourself to the Almighty God, meditation on whom saves us from vices.||1||
Ee Nanak, tunafaa kujiweka wakfu kwa Mungu Mwenyezi, ambaye kutafakari kwake kunatuokoa kutoka dhambi.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੋੁਪਾਲ ॥
tootee gaadhanhaar gopaal.
God Himself is capable of reuniting our alienated heart with Him.
Mungu Mwenyewe anaweza kuunganisha tena moyo wetu uliotenganishwa naye Mwenyewe.

ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
sarab jee-aa aapay partipaal.
He Himself looks after all beings.
Yeye Mwenyewe anachunga viumbe vyote.

ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
sagal kee chintaa jis man maahi.,
God has the care of all in His mind.
Mungu ana utunzaji wa wote akilini mwake.

ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
tis tay birthaa ko-ee naahi.
No one is turned away from Him.
Hakuna mtu anageushwa kutoka kwake.

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥
ray man mayray sadaa har jaap.
O’ my mind, always lovingly remember God.
Ee akili yangu, mkumbuke Mungu daima kwa upendo.

ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
abhinaasee parabh aapay aap.
The Imperishable God is all in all.
Mungu asiyeangamia ni vyote ndani ya vyote.

ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
aapan kee-aa kachhoo na ho-ay.
By one’s own actions, nothing is accomplished,
Kwa vitendo vya mtu binafsi, hakuna kitu kinatimizwa,

ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥
jay sa-o paraanee lochai ko-ay.
even though the mortal may wish it so, hundreds of times.
Hata kama binadamu angetamani hivyo, mamia ya nyakati.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ ਕਾਮ ॥
tis bin naahee tayrai kichh kaam.
Besides Him, nothing else is of real use to you.
Isipokuwa Yeye, hakuna kitu kingine ambacho kina manufaa halisi kwako.

ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥
gat naanak jap ayk har naam. ||1||
O’ Nanak, you would be saved only by meditating on God’s Name. ||1||
Ee Nanak, utakombolewa tu kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥
roopvant ho-ay naahee mohai.
One who is good-looking should not be vain;
Yule ambaye anakaa vizuri hafai kuwa bure;

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥
parabh kee jot sagal ghat sohai.
because God’s light is shining in everyone.
Kwa sababu mwanga wa Mungu unang’aa ndani mwa kila mtu.

ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥
Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai.
Why should anyone be arrogant of being rich?
Kwa nini mtu yeyote awe kiburi kwa kuwa tajiri?

ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥
jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai.
When all riches are His gifts.
Wakati utajiri wote ni tuzo zake.

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
at sooraa jay ko-oo kahaavai.
If one calls oneself extremely brave,
Iwapo mtu anajiita jasiri mno,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥
parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai.
he should realize that without the gift of God’s Power, what can he do?
Anapaswa kugundua kwamba bila tuzo ya Nguvu ya Mungu, anaweza kufanya nini?

ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥
jay ko ho-ay bahai daataar.
One who gives charity and then brags about becoming a benefactor,
Yule anayetoa kwa hisani kisha anajigamba kuhusu kuwa mfadhili,

ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
tis daynhaar jaanai gaavaar.
such fool should recognize that God is the only benefactor of all.
Mpumbavu kama huyo anafaa kutambua kwamba Mungu ndiye mfadhili wa pekee wa wote.

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥
jis gur parsaad tootai ha-o rog.
By the Guru’s Grace, whose malady of ego is cured,
Kwa Neema ya Guru, yule amabaye ugonjwa wake wa ubinafsi unaponywa,

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥
naanak so jan sadaa arog. ||2||
O’ Nanak, that person is forever spiritually healthy. ||2||
Ee Nanak, mtu huyo ana afya ya kiroho milele.

ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥
ji-o mandar ka-o thaamai thamman.
just as a pillar supports the roof of a house,
kama vile nguzo inategemeza paa ya nyumba,

ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥
ti-o gur kaa sabad maneh asthamman.
similarly the Guru’s word provides support to the mind.
Vivyo hivyo neno la Guru linatoa tegemezo kwa akili.

ਜਿਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੈ ॥
ji-o paakhaan naav charh tarai.
Just as a stone placed in a boat crosses over the river,
Kama vile jiwe linalowekwa kwenye mashua linavuka mto,

ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਨਿਸਤਰੈ ॥
paraanee gur charan lagat nistarai.
Similarly by closely following the Guru’s teachings eve a stone hearted mortal crosses over the worldly ocean of vices.
Vivyo hivyo kwa kufuata mafundisho ya Guru kwa ukaribu hata binadamu mwenye moyo mgumu anavuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ji-o anDhkaar deepak pargaas.
Just as darkness gets illuminated by the lamp,
Kama vile giza inaangazwa na taa,

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ ॥
gur darsan daykh man ho-ay bigaas.
similarly the mind gets delighted, beholding the Guru’s sight.
Vivyo hivyo akili inafurahia, ikitazama mwono wa Guru.

ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai.
Just as someone finds a path through the great wilderness,
Kama bile mtu anapata njia kupitia nyika kuu,

ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai.
Similarly divine light becomes manifest in the company of the Saints.
Vivyo hivyo mwanga takatifu unadhihirika katika uandamano wa Watakatifu.

ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥
tin santan kee baachha-o Dhoor.
I seek the humble service of those Saints;
Ninatafuta huduma nyenyekevu ya hao Watakatifu;

ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥੩॥
naanak kee har lochaa poor. ||3||
O’ God, please fulfill this desire of Nanak ||3||
Ee Mungu, tafadhali timiza hamu hii ya Nanak

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥
man moorakh kaahay billaa-ee-ai.
O’ my foolish mind, why do you cry and moan?
Ee akili yangu mpumbavu, kwa nini unalia na kupiga kite?