PAGE 833

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਜਾਨੈ ॥ saachaa naam saachai sabad jaanai. One who realizes the eternal God by reflecting on the Guru’s divine word, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲੈ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨੈ ॥ aapai aap milai chookai abhimaanai. his egotistical pride

PAGE 832

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ bilaaval mehlaa 1. Raag Bilaaval, First Guru: ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸਾ ਕਰੈ ॥ man kaa kahi-aa mansaa karai. The intellect of a person without Naam acts according to the wishes of the mind, (ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ) ਬੁੱਧੀ (ਭੀ) ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਵਿਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ

PAGE 831

ਜੋਗ ਜਗ ਨਿਹਫਲ ਤਿਹ ਮਾਨਉ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸੁ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥੧॥ jog jag nihfal tih maan-o jo parabh jas bisraavai. ||1|| One forsakes singing praises of God, deem all his yogic efforts and sacrificial feasts as fruitless ||1|| ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੋਗ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜੱਗ ਸਭ ਵਿਅਰਥ

PAGE 830

ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਅਨਿਕ ਜਨ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਹਿ ਅਨਿਕ ਮੁਨੀ ॥ anik bhagat anik jan taaray simrahi anik munee. O’ God! You have ferried across the worldly ocean of vices, those innumerable devotees and sages who lovingly remember You. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। (ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ

PAGE 829

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ bilaaval mehlaa 5. Raag Bilaaval, Fifth Guru: ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥ apnay sayvak ka-o kabahu na bisaarahu. O’ God! never forsake Your devotee. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁਲਾਈਂ। ਉਰਿ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਚਾਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ur laagahu su-aamee parabh mayray

PAGE 828

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ tumH samrathaa kaaran karan. O’ God! You are the all powerful cause of all causes, ਹੇ ਪ੍ਰਭ! ਤੂੰ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਢਾਕਨ ਢਾਕਿ ਗੋਬਿਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ dhaakan dhaak gobid gur mayray mohi apraaDhee saran charan. ||1||

PAGE 827

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਮਿਲਿ ਘਰਿ ਆਏ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਕਾਲ ॥ sahee salaamat mil ghar aa-ay nindak kay mukh ho-ay kaal. By following the Guru’s teachings, the devotees of God along with their intact spiritual wealth remain imbued with Naam within their heart; their slanderers are put to shame. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ

PAGE 826

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਪੇਖਿ ਹਜੂਰੇ ॥੨॥੨੨॥੧੦੮॥ naanak saran pari-o dukh bhanjan antar baahar paykh hajooray. ||2||22||108|| O’ Nanak, he remains in the refuge of God, the destroyer of sorrows, and beholds Him both within himself and outside in nature. ||2||22||108|| ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ

PAGE 825

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਸੁ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ॥੨॥੧੭॥੧੦੩॥ kar kirpaa pooran parabh daatay nirmal jas naanak daas kahay. ||2||17||103|| O’ perfect God, the benefactor, bestow mercy so that Your devotee Nanak may keep chanting Your immaculate praises. ||2||17||103||. ਹੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

PAGE 824

ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ kahaa karai ko-ee baychaaraa parabh mayray kaa bad partaap. ||1|| The power of my God is so great, what can these vices do to me? ||1|| ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, (ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ॥੧॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ